Etikos komisijoje pasigedo etikos

„Že­mai­čio“ nuo­trau­kos
T. Šet­kaus­kis ne­pri­tarė D. Mar­ti­šienės siū­ly­mui tiek mūsiškės Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mus, tiek su jais su­si­ju­sius Vy­riau­sio­sios tar­ny­binės eti­kos ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mus skelb­ti vie­tos spau­do­je
Per šią ka­den­ciją (nuo 2019 m. ba­land­žio) Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma so­cial­de­mok­ra­to Ta­do Šet­kaus­kio, pri­ėmė net 11 spren­dimų dėl ga­li­mai eti­kos nor­mas pa­žei­du­sių vie­tos po­li­tikų. Ne­su­tik­da­mi su to­kiu „tei­sin­gu­mu“, trys iš „nu­si­kal­tu­siųjų“ sa­vo garbę ir orumą ap­gynė prie­š Vy­riau­siąją tar­ny­binės eti­kos ko­mi­siją (VTEK) – ši jų at­žvil­giu priim­tus mūsiškės Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mus pri­pa­ži­no ne­pagrįs­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais.
Norė­da­mi rea­bi­li­tuo­tis vi­suo­menės aky­se, iš­tei­sin­tie­ji kreipė­si į Sa­vi­val­dybę, pra­šy­da­mi pa­vie­šin­ti VTEK-o spren­di­mus vie­tos spau­do­je, kaip bu­vo pa­vie­šin­ti jiems ne­pagrįs­tai mes­ti kal­ti­ni­mai, ta­čiau su­laukė siū­ly­mo pa­da­ry­ti tai sa­vo lėšo­mis ar­ba... už­pirk­ti Mi­šias už sa­vo opo­nen­tus.„Būkim sa­vik­ri­tiš­ki“

Ar tu­ri Eti­kos ko­mi­si­ja pri­siim­ti at­sa­ko­mybę už sa­vo ne­tei­sin­gus spren­di­mus, ban­dy­ta aiš­kin­tis pra­ėjusį tre­čia­dienį po­sėdžiau­jant Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bai.
Šį klau­simą į vie­šumą ėmė kel­ti minė­tie­ji trys Ta­ry­bos na­riai: kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis, „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vas Ri­mas Du­žins­kas ir vals­tie­tis Jo­nas Mockū­nas. Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja juos pri­pa­ži­no pa­žei­dus Viešųjų ir pri­va­čių in­te­resų įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir lai­ku ne­dek­la­ra­vus sa­vo ry­šių su tam tik­ro­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis (R. Du­žins­kas – su UAB „Kau­no saulė­te­kis“, ku­rio­je dir­ba, J. Mockū­nas – su aso­cia­ci­ja „Plungės ini­cia­ty­vinė grupė“ bei MB „Dra­pa­nas“, o A. Za­muls­kis – su aso­cia­ci­ja „Pi­lie­tiš­ku­mo ir bend­ruo­me­niš­ku­mo ug­dy­mo drau­gi­ja“).
Ta­čiau šiuos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mus iš­nag­rinėjęs VTEK-as kons­ta­ta­vo, kad jo­kių pa­žei­dimų ne­būta, mat kai Eti­kos ko­mi­sija ga­vo ir pra­dėjo nag­rinė­ti skun­dus minėtų po­li­tikų at­žvil­giu, jie sa­vo ry­šius jau bu­vo dek­la­ravę, kaip to ir rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas.
„Būkim sa­vik­ri­tiš­ki ir pa­si­klaus­kim pa­tys savęs. Ne­ži­nau, me­re, gal tik­rai reikėtų pa­gal­vo­ti apie Eti­kos ko­mi­si­jos su­dėties at­nau­ji­nimą, nes anks­čiau to­kie at­ve­jai, kad jos spren­di­mai būtų pri­pa­žin­ti ne­tei­sin­gais, būda­vo pa­vie­niai, o da­bar net trys iš eilės“, – per Ta­ry­bos po­sėdį gar­siai svarstė vals­tietė Dai­na Mar­ti­šienė. Po­li­tikė, nors pa­ti yra šios ko­mi­si­jos narė, sakė abe­jo­jan­ti, ar minė­tos ko­mi­si­jos dar­bas yra ko­ky­biš­kas.
Ta­čiau A. Kli­šo­nis ne­norė­jo su­tik­ti su tuo ir siūlė žiūrė­ti op­ti­mis­tiš­kiau – įver­tin­ti, kad dau­giau nei 70 pro­c. šios ko­mi­si­jos spren­dimų li­ko ga­lio­ti, va­di­na­si, bu­vo tei­sin­gi. „O kad jie kaž­kam ne­tin­ka – vi­suo­met taip būna“, – rep­li­ka­vo me­ras ir pri­dūrė jau tie­sio­giai D. Mar­ti­šie­nei: „Bet sa­vik­ri­tiš­ku­mas jus puo­šia.“


Nau­ji nuo­sta­tai – ma­žiau vie­šu­mo

Tą pa­čią dieną Ta­ry­ba pri­tarė nau­jiems Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tams. Pa­gal juos nuo šiol Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mai bus skel­bia­mi ne­be spau­do­je, kaip iki šiol, o tik Sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je. Ten pat nu­tar­ta vie­šin­ti ir VTEK-o nu­ta­ri­mus, ku­riais nai­ki­na­mi anks­čiau mūsiškės Eti­kos ko­mi­si­jos priim­ti spren­di­mai, nors Eti­kos ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis T. Šet­kaus­kis tam ir prie­šta­ra­vo. Pa­sak jo, VTEK-o spren­dimų skel­bi­mas Sa­vi­val­dybės tink­la­la­py­je būtų nau­din­gas ne ra­jo­no žmonėms, kaip ko­men­ta­vo šį siū­lymą teikę po­li­ti­kai, o tik in­for­ma­ci­jos ieš­kan­tiems žur­na­lis­tams.
Sup­rask – jei šie ne­suuos, kad Eti­kos komisijos spren­di­mai sos­tinė­je bu­vo pa­nai­kin­ti, tai ir ra­jo­no žmonėms to ne­pas­kelbs, o jei ne­pas­kelbs, bus ma­žiau ži­nan­čiųjų, jog T. Šet­kaus­kio va­do­vau­ja­mi eti­kos sar­gai šau­do pro šalį. Ar­ba ban­do ap­šmeiž­ti po­li­ti­nius opo­nen­tus?!
Vis dėlto dau­gu­mai toks Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ar­gu­men­tas ne­pa­si­rodė rim­tas. Tad VTEK-o spren­di­mus, „iš­tei­si­nan­čius“ mūsiškės Eti­kos ko­mi­si­jos „nu­teis­tus“ as­me­nis, Sa­vi­val­dybė skelbs sa­vo sve­tainė­je. O štai spau­dai nu­tar­ta lėšų ne­švais­ty­ti.
Me­ras Ta­ry­bos na­rius ra­gi­no, jei ma­to rei­kalą, to­kią in­for­ma­ciją skelb­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, o jei jau­čia­si ne­tei­sin­gai ap­šmeiž­ti, už sa­vo šmeižė­jus už­pirk­ti šv. Mi­šias, kaip jis pa­darė su­bliuš­kus jo ap­kal­tos by­lai.