Ir apnakvindindavo, ir karčiosios įpildavo

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Pi­gi nak­vynė, kont­ra­ban­di­niai rūka­lai ir lais­vai be­si­lie­jan­ti na­mi­nukė – tokį poilsį siūlė ant Pla­te­lių eže­ro kran­to įsikūrę sve­čių na­mai
Po­li­ci­jos pa­reigūnų, ap­lin­ko­sau­gi­ninkų bei vi­suo­menės svei­ka­tos spe­cia­listų at­lik­tas pa­tik­ri­ni­mas Plungės ra­jo­no Pap­la­telės kai­me davė daug vai­sių – vie­no­je poil­sia­vietė­je nu­sta­ty­ti net trys pa­žei­di­mai. Įkliuvęs as­muo bu­vo at­radęs auk­so gyslą: sve­čius ne tik ap­gy­ven­din­da­vo, bet ir vel­nio lašų įpil­da­vo, bal­ta­ru­siškų rūkalų par­ūpin­da­vo – poil­siauk ir norėk. Ne­ži­nia, kiek lai­ko su­ko­si toks vers­liu­kas, ta­čiau jam da­bar, ma­tyt, at­ėjo ga­las.

Rugpjū­čio 27 die­nos pa­tik­ri­ni­me Pap­la­telės kai­me da­ly­va­vo Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Eko­no­mi­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo val­dy­bos pa­reigū­nai, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Tel­šių ra­jo­no agentū­ros ir Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­ni­nio svei­ka­tos cent­ro Tel­šių de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai. Tądien at­liktų ke­lių kont­ro­li­nių pir­kimų me­tu 1973 m. gimęs vy­ras, nie­ko ne­nu­jaus­da­mas, pa­reigū­nams par­davė net 4,55 l stip­riųjų, ga­li­mai na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gėrimų.
Įta­ria­ma, kad na­mi­nukę vy­ras galė­jo par­da­vinė­ti ant Pla­te­lių eže­ro kran­to įsikū­ru­siuo­se poil­sio na­muo­se ap­si­sto­jan­tiems poil­siau­to­jams. Juo­se taip pat bu­vo ras­ta ir 294 vnt. bal­ta­ru­siškų ci­ga­re­čių „Minsk“ bei 200 vnt. ci­ga­re­čių „NZ Gold“, tad čia ap­si­gy­ve­nu­siems lan­ky­to­jams ieš­ko­ti al­ko­ho­lio ir rūkalų at­si­pa­lai­da­vi­mui to­li ne­reikė­jo.
Ne­ga­na to, nu­sta­ty­ta, kad minė­tas as­muo ūki­ne ko­mer­ci­ne veik­la vertė­si ne­turė­da­mas tam būti­no hi­gie­nos pa­so. Ma­ža to, teršė gamtą: poil­sio na­muo­se su­si­da­ran­čias nuo­te­kas į ap­linką ga­li­mai lei­do pa­žeis­da­mas teisės ak­tuo­se nu­sta­ty­tas iš­leid­žiamų ter­šalų ri­bi­nes ver­tes ir ki­tas lei­di­me nu­sta­ty­tas nuo­tekų iš­lei­di­mo sąly­gas.
Pa­reigū­nams įkliuvęs as­muo po­li­ci­jai ži­no­mas. Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Klaipė­dos ap­skri­ties VPK Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­listė As­ta Ka­žu­kaus­kienė, įta­ria­ma­sis anks­čiau yra baus­tas už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus.
O po šio pa­tik­ri­ni­mo 1973 m. gi­mu­siam vy­rui bu­vo su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų pro­to­ko­lai dėl  Vi­suo­menės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo ir kitų teisės aktų, reg­la­men­tuo­jan­čių ūkinę ko­mer­cinę veiklą, ku­ria ver­čian­tis rei­ka­lin­gas lei­di­mas-hi­gie­nos pa­sas, pa­žei­di­mo, taip pat dėl ap­lin­kos ter­ši­mo nuo­te­ko­mis bei dėl ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­namų pre­kių įsi­gi­ji­mo, lai­ky­mo, ga­be­ni­mo, nau­do­ji­mo ar rea­li­za­vi­mo pa­žeid­žiant nu­sta­tytą tvarką.
Už ne­teisėtą stip­riųjų na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gėrimų ga­mi­nimą, lai­kymą, ga­be­nimą ar rea­li­za­vimą vy­ro lau­kia dar rim­tes­ni ne­ma­lo­nu­mai – pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Už tai gre­sia vie­šie­ji dar­bai, bau­da, laisvės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba laisvės at­ėmi­mas iki dvejų metų.


Pa­reng­ta pa­gal Klaipė­dos ap­skri­ties VPK in­for­ma­ciją