Karstus vis dažniau keičia urnos

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuotr.
S. Se­ra­pi­nie­nė pa­ste­bi, kad kre­muo­ja­mų pa­lai­kų dau­gė­ja
Lė­tai, ta­čiau kas­met po­pu­lia­rė­ja bū­das ar­ti­mų­jų pa­lai­kus po mir­ties su­de­gin­ti. Ir klys­ta ma­nan­tie­ji, kad tai – šio am­žiaus nau­jo­vė. Iš tie­sų ar­ti­mų­jų kū­nus de­gin­da­vo jau mū­sų pro­tė­viai bal­tai, šven­tuo­siuo­se miš­kuo­se kiek­vie­na šei­ma tam tu­rė­ju­si sa­vo au­ku­rą. Se­ną­sias tra­di­ci­jas pa­kei­tė atė­ju­si krikš­čio­ny­bė, ta­čiau da­bar jos vis daž­niau pri­si­me­na­mos. Ir ne tik Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se, bet ir Plun­gė­je.
Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Kre­ma­vi­mą ir lai­do­ji­mą ur­no­je mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji daž­niau­siai ren­ka­si dėl pa­to­gu­mo

Kad Plun­gės ka­pi­nė­se kas­met dau­gė­ja į že­mę įka­sa­mų ur­nų, „Že­mai­čiui“ pa­liu­di­jo Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė So­na­ta Se­ra­pi­nie­nė. Lei­di­mus lai­do­ti Bi­ru­tės, Tel­šių gat­vių bei Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nė­se iš­duo­dan­ti mo­te­ris „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad, nors prie kre­ma­vi­mo pe­rei­na­ma ma­žais žings­ne­liais, ur­nų pa­gau­sė­ji­mas jau­čia­mas.

An­tai 2018 me­tais iš 97 Tel­šių gat­vės ka­pi­nė­se pa­lai­do­tų žmo­nių kre­muo­ta 18, iš 140 Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nė­se at­gu­lu­sių mi­ru­sių­jų – 14, iš 31 Bi­ru­tės gat­vės ka­pi­nė­se pa­lai­do­tų žmo­nių – 5. Šiais me­tais Plun­gės se­niū­ni­jo­se pri­žiū­ri­mo­se ka­pi­nė­se jau pa­lai­do­ta 40 kre­muo­tų žmo­nių pa­lai­kų (iš 198).

Pa­lai­kus kre­muo­ti daž­nai nu­spren­džia­ma dėl įvai­rių prie­žas­čių: kai ar­ti­ma­sis mirš­ta už­sie­nio ša­ly­je ir pa­to­giau jo pa­lai­kus par­si­ga­ben­ti ur­no­je, kai tu­ri­mo­je kap­vie­tė­je dar vie­nam kars­tui ne­be­pa­kan­ka vie­tos, o 25 me­tų ra­my­bės pe­rio­das, kai jau ga­li­ma lai­do­ti ant anks­čiau pa­lai­do­to ve­lio­nio kars­to vir­šaus, dar nė­ra praė­jęs.

S. Se­ra­pi­nie­nė ma­no, kad ur­nas pa­si­rink­ti tu­rė­tų tie mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji, ku­rių tu­ri­ma kap­vie­tė – se­no­sio­se Bi­ru­tės ar Tel­šių gat­vių ka­pi­nė­se. Esą ten daug žmo­nių pa­lai­do­ta tvir­tuo­se, tad lai­kui ma­žiau at­spa­riuo­se kars­tuo­se, ir net po 25-erių me­tų jie daž­nai bū­na ne­sui­rę.

Be to, kre­ma­vi­mas pa­to­gus ir dėl to, kad ras­ti ur­nai vie­tos kap­vie­tė­je ne­su­dė­tin­ga, ne­pa­ly­gi­na­mai pa­pras­čiau nei kars­tui. Jai pa­kan­ka vos met­ro gy­lio duo­bės.

Kol kas ur­nos Plun­gė­je dar už­ka­sa­mos į že­mę, bet jau me­tai po me­tų ne­ty­la kal­bos, kad tiek Tel­šių gat­vės, tiek Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nė­se rei­ka­lin­gas ko­lum­ba­riu­mas.

„Apie ko­lum­ba­riu­mą kiek­vie­nais me­tais pa­šne­kam, bet taip ir pa­lie­ka, – sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai ei­nan­tis se­niū­no pa­rei­gas Gin­ta­ras Do­mar­kas. – Ma­no nuo­mo­ne, ge­riau­sia bū­tų, kad ko­lum­ba­riu­mą įreng­ti ap­siim­tų pri­va­tus as­muo. Nors ži­nau se­niū­ni­jų, ku­rios pa­čios tuo rū­pi­na­si. Ad­mi­nist­ruo­ja pa­slau­gą ir už ko­lum­ba­riu­mo vie­tą, skir­tą še­šioms ur­noms, pra­šo 1 000 eu­rų. Ki­tur Sa­vi­val­dy­bė duo­da lei­di­mą tuo rū­pin­tis vers­li­nin­kams. Mes pri­va­čių ini­cia­ty­vų ne­su­lau­kiam daug, ta­čiau be­si­do­min­čių­jų, kiek ži­nau, yra.“

Kad ko­lum­ba­riu­mas prie Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nių tik­rai nu­ma­ty­tas ir jo rei­ka­lin­gu­mu nea­be­jo­ja­ma, pa­tvir­ti­no Ar­chi­tek­tū­rų ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys. Ta­čiau leis­tis į de­ta­les jis ne­pa­no­ro. Atsk­lei­dė tik tiek, kad dėl ko­lum­ba­riu­mo daug dis­ku­tuo­ja­ma tarp spe­cia­lis­tų ir šių nuo­mo­nės iš­si­ski­ria. Jau aiš­ki ir tiks­li ko­lum­ba­riu­mo vie­ta ka­pi­nė­se – prie si­li­ka­ti­nės tvo­ros. Bet kol kas ieš­ko­ma vie­no spren­di­mo ir sten­gia­ma­si pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jų, kad kuo ma­žiau lė­šų tek­tų pri­dė­ti Sa­vi­val­dy­bei.

Komentarai

aaa    Pir, 2019-11-25 / 04:17
o kodel negalima kaip normalioje laisvoje salyje su palaikais daryt ka noriu? jeigu ten tik pelenai? nafik man moket pinigus uz tai, kad iskast duobe ir ikast ta urna? gal artimieji nori namie turet? gal mirusiojo noras buvo isbarstyt jo pelenus kur? labai gamta ersia? :D bet kazkodel pelenai pripazystami kaip trasa... pasipinygavimas 21a is mirciu :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.