Kvietė dalintis pyragais ir gerumu

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ak­ci­jos da­ly­viai paau­ko­jo be­veik pu­sant­ro tūkst. eurų Va­len­to gy­dy­mui
„Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos“ prie­š dau­giau nei 10 metų ini­ci­juo­ta Py­ragų die­na ta­po gra­žia ir pra­smin­ga kiek­vienų metų lapk­ri­čio 6-osios tra­di­ci­ja, kuo­met draugų kom­pa­ni­jos, ko­lek­ty­vai, bend­ruo­menės kvie­čia­mos kep­ti py­ra­gus, vai­šin­ti ir vai­šin­tis jais bei taip su­rink­ti lėšų ko­kiam nors kil­niam tiks­lui. Dėl pan­de­mi­jos kurį laiką pri­mirštą Py­ragų dieną šie­met kvies­ta minė­ti net dvi die­nas – lapk­ri­čio 5-ąją ir 6-ąją. Į šį ra­gi­nimą at­si­liepė ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė, pra­ėjusį penk­ta­dienį pa­kvie­tu­si vi­sus ne tik pa­sma­gu­riau­ti, bet ir pri­si­dėti prie jau­no­jo plun­giš­kio Va­len­to gy­dy­mo.

Penk­ta­dienį per­piet at­ėju­sie­ji prie Sa­vi­val­dybės galė­jo pa­ska­nau­ti me­rienės kep­to py­ra­go, pa­si­vai­šin­ti įspūdin­go dyd­žio ša­ko­čiu, ra­gau­ti įvai­riau­sių sko­nių py­ragė­lių ir kitų ke­pi­nių, ku­riais vai­ši­no ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir mies­to švie­ti­mo įstaigų ko­lek­ty­vai.
Kiek­vieną pa­si­tin­kan­tys ir prie vai­šių sta­lo kvie­čian­tys me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė ra­gi­no ne tik vai­šin­tis, bet ir ne­praei­ti pro sta­lo vi­du­ry esan­čią aukų dėželę ir pa­gal iš­ga­les pri­si­dėti prie sun­kių iš­ban­dymų pri­spaus­tos Norkų šei­mos ge­rovės bei jų sūnaus gy­dy­mo.
„Ne­pai­sant to, kad yra vie­nos ar ki­tos bėdos, vis tiek tu­rim iš­lik­ti žmonė­mis. O žmonėm būsim, kol jau­sim vie­nas ki­tam em­pa­tiją, kol bus at­jau­ta ir pa­gal­ba tiems, ku­riems tos pa­gal­bos la­bai rei­kia“, – kilnų šios ak­ci­jos tikslą pri­minė A. Kli­šo­nis ir pa­dėko­jo Va­len­to tėve­liams Vai­dai ir Sau­liui Nor­kams, ku­rie taip pat at­vy­ko į ak­ciją.
O vi­ce­merė A. Beier­le-Ei­gir­dienė pa­stebė­jo ir pa­si­džiaugė, kad bend­ras tiks­las, at­jau­ta ne tik vie­ni­ja, bet ir su­šil­do visų šir­dis. Mat šie­met dėl su­dėtin­gos pan­de­minės si­tua­ci­jos Py­ragų dieną nu­spręsta pa­minė­ti lau­ke. „Kol dėlio­jom sta­lus, at­rodė, kad bai­giam nu­šal­ti, bet da­bar vi­sai ne­be­šal­ta. La­bai ačiū jums, kad su­si­rin­ko­te pa­dėti, pa­gelbė­ti li­ki­mo nu­skriaus­tiems“, – kreipė­si į vi­sus atėjusiuosius.
„Ir verkt no­ri­si, ir tuo pa­čiu jau­čiamės pa­kylė­ti, kad su­laukėm tiek daug pa­gal­bos, pa­lai­ky­mo, su­pra­ti­mo, kas yra la­bai svar­bu. Ačiū“, – sun­kiai rink­da­ma žod­žius ir grau­din­da­ma­si į visus kreipė­si ir Va­len­to ma­ma Vai­da.
12-me­čiui plun­giš­kiui yra nu­sta­ty­ta sun­ki au­tiz­mo for­ma ir įta­ria­mas PANDAS/PANS sind­ro­mas – au­toi­mu­ni­nis neu­rop­si­chiat­ri­nis su­tri­ki­mas, su­si­jęs su strep­to­ko­kinė­mis in­fek­ci­jo­mis. Dėl to vai­kas ken­čia įvai­rius ti­kus bei ob­se­si­nius-kom­pul­si­nius su­tri­ki­mus. Šei­ma sva­jo­ja apie ka­mie­ni­nių ląste­lių gy­dymą, ku­ris galėtų pa­dėti jų at­ža­lai ar­ba bent pa­leng­vin­tų jo pa­ti­ria­mus rai­dos su­tri­ki­mus, dėl ku­rių ber­niu­kas iki šiol ne­kal­ba. De­ja, medikų įvar­din­ta šio gy­dy­mo kai­na šei­mai yra ne­įkan­da­ma. Vi­lian­tis, kad at­si­ras ge­ros va­lios žmo­nių, ga­lin­čių pa­gelbė­ti šio­je bėdo­je, bu­vo su­kur­tas ir Va­len­to var­du pa­va­din­tas lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das. Į jį per­ves­ti ir 1 483 eu­rai 90 centų, su­rink­ti Py­ra­gų die­nos ak­ci­jos me­tu.
Vi­si, kas ne­da­ly­va­vo minė­ta­me ren­gi­ny­je, bet norėtų taip pat pri­si­dėti prie ber­niu­ko gy­dy­mo, ga­li tai pa­da­ry­ti per­ves­da­mi fi­nan­sinę pa­ramą į Va­len­to Nor­kaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do sąskaitą LT987300010161887800 („Swed­bank“, „Pay Pal“), fon­do ko­das – 305487262. Ki­lus klau­simų, su Va­len­to ma­ma ga­li­ma su­si­siek­ti te­le­fo­nu +370 614 62640 ar­ba el. pa­štu norkienevaida@gmail.com.