Dažniausiai keliaujame liepų ir beržų apsuptais keliais

Registrų centro nuotr.
Valstybės įmonė Registrų centras
Vi­so­je Lie­tu­vo­je yra per 14 tūkst. skir­tin­gų gat­vių pa­va­di­ni­mų. Dau­giau kaip du treč­da­liai jų yra uni­ka­lūs ir su­tin­ka­mi tik vie­no­je konk­re­čio­je vie­to­je. Ta­čiau yra ir to­kių gat­vių, ku­rių pa­va­di­ni­mai kar­to­ja­si ke­lias de­šim­tis ar net šim­tus kar­tų. Daž­niau­siai šie pa­va­di­ni­mai by­lo­ja apie ne­to­lie­se esan­čius gam­tos ob­jek­tus – pa­vyz­džiui, ty­vu­liuo­jan­čius eže­rus, vin­giuo­jan­čias upes, ošian­čius miš­kus ar net vie­nos konk­re­čios rū­šies me­džius, pa­ste­bi Ad­re­sų re­gist­ro duo­me­nis ana­li­zuo­jan­tis Re­gist­rų cent­ras.

Is­to­riš­kai gat­vės, ke­liai ar ta­ke­liai ap­jun­gė gy­ven­vie­tes, pa­leng­vi­no su­si­sie­ki­mą tarp nu­to­lu­sių ob­jek­tų. Praei­ty­je, o kai ku­riais at­ve­jais dar ir šian­dien jos vin­giuo­da­vo per ne­pa­kar­to­ja­mą ša­lies kraš­to­vaiz­dį. O kad ke­liau­to­jams bū­tų leng­viau orien­tuo­tis, jų pa­va­di­ni­mai daž­nu at­ve­ju bū­da­vo su­sie­ja­mi su konk­re­čiu ob­jek­tu, pa­vyz­džiui, kal­nu, miš­ku, eže­ru ar dva­ru.

Kad tra­di­ci­ja su­teik­ti gat­vėms gam­tos ob­jek­tų pa­va­di­ni­mus bu­vo ga­ji ir pa­li­ko ryš­kų pėd­sa­ką šių die­nų Ad­re­sų re­gist­re, by­lo­ja ir tai, kad po­pu­lia­riau­sių ša­lies gat­vių pa­va­di­ni­mų vir­šū­nė­je pui­kuo­ja­si me­džiai.

Štai dau­giau­siai Lie­tu­vo­je yra Lie­pų gat­vių. Jų įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se, mies­te­liuo­se ir kai­mo gy­ven­vie­tė­se vi­so ga­li­ma su­ras­ti dau­giau kaip 850. Miš­kai yra vie­nas di­džiau­sių mū­sų tur­tų, tad ne­nuos­ta­bu, kad miš­ko pa­va­di­ni­mas su­teik­tas be­veik 700 ša­ly­je esan­čių gat­vių.

To­liau pa­gal po­pu­lia­ru­mą ri­kiuo­ja­si Ber­žų, So­dų ir Pie­vų gat­vės. O štai šeš­to­je vie­to­je pa­gal po­pu­lia­ru­mą yra po vi­są Lie­tu­vą iš­si­bars­čiu­sios Mo­kyk­los gat­vės. Pir­ma­ja­me po­pu­lia­riau­sių gat­vių de­šim­tu­ke taip pat ga­li­ma ras­ti Aly­vų, Par­ko, Pu­šy­no ir Eže­ro gat­ves. Ša­ly­je taip pat gau­sus Gė­lių, Lau­ko, Ąžuo­lų, Dva­ro, Kaš­to­nų, Kle­vų, Kal­no, Auš­ros, Tven­ki­nio, Sau­lės ar Drau­gys­tės gat­vių skai­čius.

Be abe­jo, Lie­tu­vo­je taip pat ga­li­ma ras­ti be­ga­lę uni­ka­lių gat­vių pa­va­di­ni­mų, ku­rie gal­būt by­lo­ja to­je vie­to­vė­je gy­ve­nu­sią is­to­ri­nę as­me­ny­bę ar uni­ka­lią is­to­ri­ją. Grei­čiau­siai jau tik pa­tys ten gy­ve­nan­tys as­me­nys ar is­to­ri­kai ga­lė­tų paaiš­kin­ti, ko­dėl gat­vėms su­teik­ti Man­gų, Pe­le­ko, Slie­kų ar La­ši­nių pa­va­di­ni­mai.