Sulčių spaudykloms – liūdnos dienos

Ni­jo­lės JAN­KU­VIE­NĖS nuo­tr.
Obuo­lių šie­met su­per­ka­ma per­pus ma­žiau nei per­nai
Rug­sė­jis ką tik už­lei­do vie­tą spa­liui. O tai reiš­kia, kad ru­duo dar nie­kur neiš­ke­lia­vo. Kas­dien že­mė­jan­ti nak­ties oro tem­pe­ra­tū­ra ir si­nop­ti­kų pra­na­šau­ja­mos šal­nos sku­bi­na so­di­nin­kus nuim­ti pa­sku­ti­nį der­lių. Ar gau­sus jis šie­met? Ar plun­giš­kiai ga­lės ska­nau­ti sa­vo so­duo­se už­de­rė­ju­siais obuo­liais ir mė­gau­tis obuo­lių sul­ti­mis? O gal vie­toj jų teks vien ar­ba­tą gurkš­no­ti?

Kri­tuo­liai – tik sul­tims

Šių me­tų pa­va­sa­ris bu­vo ne­gai­les­tin­gas Lie­tu­vos so­di­nin­kams. Ge­gu­žės mė­ne­sį, per pa­tį so­dų žy­dė­ji­mo pi­ką, nak­ties oro tem­pe­ra­tū­ra kai ku­rio­se vie­to­vė­se nu­kri­to net iki 8 – 9 laips­nių šal­čio. To­kių šal­nų pa­da­ri­niai bai­sūs. So­di­nin­kai ži­no, kad nuo to­kių di­de­lių šal­čių ne­gel­bė­ja jo­kios ap­sau­gos prie­mo­nės. Pa­va­sa­ri­nės šal­nos kai kur pra­žu­dė net 90 pro­cen­tų taip lauk­to obuo­lių der­liaus.

Blo­giau­sia, kad šal­tis tę­sė­si ne vie­ną nak­tį. Nu­ša­lo di­džio­ji da­lis obe­lų žie­dų, tad ir di­de­lio obuo­lių der­liaus šį ru­de­nį ne­lau­kia­ma.

Koks der­lius be­bū­tų, svar­biau­sia lai­ku jį nuim­ti. La­bai daž­nai so­di­nin­kai nu­si­vi­lia, kai rū­pes­tin­gai nu­sky­nę ir su­dė­ję žie­mo­ti, at­ro­do, jau pri­no­ku­sius obuo­lius, vė­liau ne­spė­ja rink­ti pū­van­čių vai­sių. Dėl to kal­ti­na obels veis­lę, už­puo­lu­sias li­gas, o ga­liau­siai ir orus.

Pats tin­ka­miau­sias lai­kas skin­ti obuo­lius – prieš pat šal­nas. Pir­mo­sios šal­nos Plun­gės ra­jo­ne jau bu­vo, bet jos so­di­nin­kų neiš­gąs­di­no. Iki 5 laips­nių šal­tu­kas obuo­liams ne­ken­kia. Skin­ti obuo­lius pa­ta­ria­ma sau­su oru. Bū­ti­nai – su ko­te­liais, nes be jų obuo­liai il­gai neiš­si­lai­kys. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma obe­lų pur­ty­ti, nes kri­tuo­liai tiks tik sul­tims. Rug­sė­jo pabaiga–spalio pra­džia yra pa­ts tin­ka­miau­sias lai­kas skin­ti vė­ly­vų­jų veis­lių obuo­lius.

Pa­tys pra­sčiau­si me­tai

Vai­sių sul­čių spau­dyk­lų Plun­gės mies­te vei­kia net ke­tu­rios. Kon­ku­ren­ci­ja di­de­lė, o ypač to­kiais pra­stais me­tais kaip šie. Pap­ras­tai klien­tams, no­rin­tiems iš­si­spaus­ti sul­čių, tek­da­vo lauk­ti ei­lė­se. Šie­met ei­lių prie sul­čių spau­dyk­lų ne­ma­ty­ti. O ir su­ri­kiuo­tų obuo­lių mai­šų nė­ra. Ar daug kri­tuo­lių obuo­lių pri­si­rin­ko plun­giš­kiai, klau­sė­me Plun­gės mies­te vai­sių sul­čių spau­dyk­lą tu­rin­čio Vir­gi­li­jaus Ša­ki­nio. Jis šiuo vers­lu už­sii­ma jau šeš­tus me­tus.

V. Ša­ki­nis mi­nė­jo, kad šie­met sul­tis pra­dė­jo spaus­ti rug­sė­jo 10 die­ną, o baig­ti pla­nuo­ja spa­lio pa­bai­go­je. Dirbs, kol bus klien­tų. O šį ru­de­nį jų su­lau­kian­tis per­pus ma­žiau nei per­nai. Obuo­lius at­ve­žan­tys žmo­nės skun­džia­si, kad der­lius la­bai men­kas. Pras­ti me­tai so­di­nin­kams, pra­sti ir sul­čių spau­dė­jams. Ir at­vež­ti obuo­liai la­bai pra­stos ko­ky­bės. Daug su­pu­vu­sių, ne­re­tai per­no­kę, il­gai pra­gu­lė­ję ant že­mės. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ir to­kių obuo­lių sul­čių ko­ky­bė nė­ra ge­ra.

No­rė­da­mas pri­trauk­ti dau­giau klien­tų, V. Ša­ki­nis sul­tis su­pils­to į to­kią ta­rą, į ko­kią pra­šo. Daž­niau­siai iš­pils­to į 3 ar 5 lit­rų tal­pos plas­ti­ki­nes pa­kuo­tes. „Bet jei žmo­gus pa­gei­dau­ja su­pil­ti į bi­do­ną, iš kie­mo jo tik­rai ne­va­rau“, – juo­ka­vo vy­ras. Daž­niau­siai klien­tai spau­džia gry­nas obuo­lių sul­tis, bet kai ku­rie no­ri mai­šy­tų. Obuo­lius vis daž­niau mai­šo su mo­liū­gais, kriau­šė­mis, mor­ko­mis, vy­nuo­gė­mis, apel­si­nais.

Pa­si­do­mė­jo­me, kaip se­ka­si ir Ge­nio gat­vė­je jau ne vie­ną de­šimt­me­tį vei­kian­čiai obuo­lių spau­dyk­lai. Jos sa­vi­nin­kai į nau­ją spau­di­mo įran­gą nein­ves­tuo­ja, sul­tis spau­džia tik į bi­do­nus. Tad daž­niau­siai už­su­ka tik tie, ku­rie spau­džia sul­tis vy­nui ar bu­ro­kė­liams ma­ri­nuo­ti. Bet ir tų vis ma­žė­ja. Pa­sak spau­dyk­los sa­vi­nin­ko, žmo­nės ne­be­no­ri dirb­ti – plau­ti, kai­tin­ti stik­lai­nių. Pap­ras­čiau par­si­vež­ti sul­tys jau su­pils­ty­tas į no­ri­mos tal­pos ta­rą.

Ne­si­džiau­gia ir su­pir­kė­jai

Ne­pai­sant vi­sų ne­pa­lan­kių ap­lin­ky­bių, obuo­lių vis tiek kaž­kiek yra. Kaip sa­ko­ma, ne­bū­na taip, kad vi­sai ne­bū­tų. Kas tu­ri se­nas so­dy­bas, tai ir obe­lų tu­ri daug. Šie­met pa­va­sa­ris ir va­sa­ra pa­gai­lė­jo lie­taus, tad obuo­liai už­de­rė­jo žy­miai pra­stes­nės ko­ky­bės. O kur dė­ti to­kius – ne­rū­ši­nius obuo­lius. Plun­gės ra­jo­ne su­ra­do­me vie­nin­te­lį to­kių obuo­lių su­pir­kė­ją. Tai Ar­tū­ro Ži­lio pa­slau­gų ir ko­mer­ci­jos įmo­nė, ku­ri ne­rū­ši­nius obuo­lius su­per­ka Pla­te­lių mies­te­ly­je. Nu­va­žia­vo­me įsi­ti­kin­ti ar šiais me­tais jie tu­ri ką su­pirk­ti.

Nu­vy­kę nu­ste­bo­me. Nors me­tai pra­sti, bet su­pir­ki­mo aikš­te­lė­je sto­vė­jo su­ri­kiuo­ti di­džiu­liai obuo­lių mai­šai. Obuo­lius iš žmo­nių prii­man­ti Re­gi­na Ži­lie­nė mums pa­tvir­ti­no, kad obuo­lių der­lius šiais me­tais per pus ma­žes­nis. Praė­ju­siais me­tais per sa­vai­tę jų įmo­nė per­dir­bė­jams iš­vež­da­vo po du sunk­ve­ži­mius šių vai­sių, o šie­met iš­rie­da tik vie­nas. Bet už­tat su­per­ka­mų obuo­lių kai­na šie­met ženk­liai di­des­nė. 2018 me­tais už ne­rū­ši­nių obuo­lių ki­log­ra­mą mo­kė­jo 4 cen­tus, o šie­met – net 10. To­kia kai­na kaip šie­met bu­vo tik 2016 me­tais.

Rink­ti ir par­duo­ti gė­da

„Mū­sų įmo­nė obuo­lius su­per­ka jau 20 me­tų. Pra­džia bu­vo la­bai sun­ki. Žmo­nių rei­kė­jo pra­šy­ti, įkal­bi­nė­ti, kad rink­tų ir ne­leis­tų obuo­liams su­pū­ti. Daug kam bu­vo gė­da su­rink­tus obuo­lius vež­ti par­duo­ti“, – R. Ži­lie­nė pri­si­mi­nė sun­kią vers­lo pra­džią.

Pa­sak pla­te­liš­kės, vis­kas pa­si­kei­tė prieš ko­kį de­šimt­me­tį. Žmo­nės ta­po drą­ses­ni ir pa­ga­liau su­pra­to, kad su­rink­da­mi jiems ne­rei­ka­lin­gą der­lių jie iš­si­va­lo sa­vo so­dą ir dar už tai gau­na pi­ni­gų. Pa­di­dė­jo žmo­nių są­mo­nin­gu­mas ir jie pra­dė­jo pai­sy­ti ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Vis re­čiau at­si­ran­da to­kių, ku­rie ne­rei­ka­lin­gais obuo­liais at­si­kra­to juos iš­vež­da­mi į miš­ką.

Kas­met įmo­nė obuo­lius pra­de­da su­pirk­ti rug­sė­jo pra­džio­je, o bai­gia lapk­ri­čio mė­ne­sį. Su­pir­kė­jų tar­pe kon­ku­ren­ci­jos ne­trūks­ta. Daug yra to­kių, ku­rie sunk­ve­ži­miais pra­va­žiuo­ja per kai­mus, mies­te­lius ir obuo­lius pa­sii­ma tie­siai iš gy­ven­to­jų.

Bet pla­te­liš­kių įmo­nė klien­tų sto­ka ne­si­skun­džia, nes pas juos su obuo­liais kas­met už­su­ka vis tie pa­tys žmo­nės. Ne­rū­ši­nių at­ve­ža net iš Tel­šių ra­jo­no.

Su­pirk­tus obuo­lius pla­te­liš­kiai ve­ža į Vil­ka­viš­ky­je vei­kian­čią UAB „Vais­ko­na“. Šios įmo­nės va­dy­bi­nin­kė Jus­tė Bra­zai­tie­nė „Že­mai­čiui“ paaiš­ki­no, kad iš obuo­lių jie ga­mi­na skaid­rin­tas sul­tis. Da­lis jų pro­duk­ci­jos iš­ke­liau­ja į už­sie­nio ša­lis, o da­lis par­duo­da­ma Lie­tu­vo­je.