Nevienodi atlyginimai kiršina darbuotojus

Skir­tin­gų pro­fe­si­jų at­sto­vams vis gar­siau rei­ka­lau­jant ores­nio at­ly­gio, ne­ty­lė­ti nu­spren­dė ir so­cia­li­nės dar­buo­to­jos. Tiks­liau – ta jų da­lis, ku­riai at­ly­gi­ni­mus mo­ka Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pa­si­ro­do, jos už­dir­ba kar­tais net 300-ais eu­rų ma­žiau nei tos, ku­rioms al­gas mo­ka Vy­riau­sy­bė, nors ir vie­nų, ir ki­tų dar­bo­vie­tė ta pa­ti – Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras.

Apie tai kal­bė­ta per Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, mat bū­tent į šį ko­mi­te­tą su pra­šy­mu iš­tai­sy­ti to­kią ne­tei­sy­bę krei­pė­si Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­nės dar­buo­to­jos.

Be­je, tai ne­pa­ti­ko po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siam Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Man­tui Čes­naus­kui. Jis sa­kė ne­ga­lin­tis nie­ko ko­men­tuo­ti, mat nė­ra su­si­pa­ži­nęs su si­tua­ci­ja. Ir prie­kaiš­ta­vo cent­ro at­sto­vėms, ko­dėl jos krei­pė­si pir­miau­sia ne į nu­skriaus­to­sioms dar­buo­to­jams ma­žas al­gas mo­kan­čią Sa­vi­val­dy­bę, bet į ko­mi­te­tą.

„Mes ga­lim ir į jus kreip­tis. Pa­ra­šy­sim tiek raš­tų, kiek rei­kės, kad tik tie at­ly­gi­ni­mai bent kiek pa­di­dė­tų“, – at­sa­kė šios.

Iš­ties, si­tua­ci­ja ga­na ku­rio­ziš­ka, mat di­džia­jai da­liai cent­ro so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus mo­ka Sa­vi­val­dy­bė. Bet yra ir to­kių (jų ge­ro­kai ma­žiau), ku­rių eta­tams iš­lai­ky­ti gau­na­mos do­ta­ci­jos iš Vy­riau­sy­bės per spe­cia­lias pro­gra­mas.

Nors dar­bas toks pa­ts, vie­nų ir ki­tų at­ly­gi­ni­mai ge­ro­kai ski­ria­si. Kaip sa­kė cent­rui lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti Au­re­li­ja Grikš­tie­nė, kar­tais tas skir­tu­mas sie­kia net 300 eu­rų. Tur­būt ne­rei­kia net sa­ky­ti, kad to­kia ne­tei­sy­bė kir­ši­na dar­buo­to­jas. Esą šios pir­mai pro­gai pa­si­tai­kius sten­gia­si pe­rei­ti į Vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mas dar­bo vie­tas. O kai rei­kia ras­ti žmo­gų dirb­ti už Sa­vi­val­dy­bės mo­ka­mą var­ga­ną maž­daug 550-ies eu­rų at­ly­gi­ni­mą, da­ro­si vis su­dė­tin­giau kaž­ką pri­kal­bin­ti.

„Štai ir da­bar rei­kia vie­no žmo­gaus. Po­kal­biui pa­si­kvie­tėm 14 as­me­nų, iš jų nė vie­nas ne­su­ti­ko dirb­ti už to­kį at­ly­gį. Kal­bam ne apie šiaip ko­kius, bet apie žmo­nes su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu“, – sa­kė A. Grikš­tie­nė.

Ko­mi­te­tui iš­sa­kius pa­gei­da­vi­mą, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ap­svars­ty­tų ga­li­my­bę nuo ki­tų me­tų so­cia­li­nėms dar­buo­to­joms mo­kė­ti di­des­nes al­gas, vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė lei­do su­pras­ti, jog vil­ties ma­žai. „Ver­čia­mės la­bai sun­kiai. Jau tu­ri­me pra­šy­mų už mi­li­jo­ną eu­rų, tik at­lie­ka­mų pi­ni­gų nė­ra“, – sa­kė ji.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.