Pasidžiaugta elektronine priėmimo į švietimo įstaigas sistema

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
G. Ri­mei­kis ne­slė­pė, kad pir­mo­sio­mis die­no­mis įtam­pos bū­ta, bet da­bar sis­te­ma vei­kia sklan­džiai
Prieš me­tus Plun­gės ra­jo­no val­džia nu­spren­dė įdieg­ti elekt­ro­ni­nę cent­ra­li­zuo­tą dar­že­li­nu­kų bei moks­lei­vių priė­mi­mo į švie­ti­mo įstai­gas sis­te­mą. Ji pra­dė­jo veik­ti šių me­tų ba­lan­dį. Per Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį kal­bė­ta, kaip ši nau­jo­vė pri­gi­jo.

Apie tai pa­sa­ko­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Jis pir­miau­sia ak­cen­ta­vo, jog ra­jo­ne įdieg­tos ir vei­kia dvi skir­tin­gos elekt­ro­ni­nės pro­gra­mos. Vie­na iš jų prii­ma pra­šy­mus į bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, ki­ta – į iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes.

Ve­dė­jas ne­slė­pė, jog pir­mo­mis die­no­mis pa­lei­dus šias pro­gra­mas ne­sklan­du­mų bū­ta. Jo tei­gi­mu, elekt­ro­ni­nis pra­šy­mų priė­mi­mas į mo­kyk­las įsi­bė­gė­jo tik ba­lan­džio tre­čią­ją, mat pro­gra­muo­to­jai su­si­dū­rė su tam tik­ro­mis tech­ni­nė­mis kliū­ti­mis. Iki mi­nė­tos die­nos tė­vai pra­šy­mus ga­lė­jo pa­teik­ti raš­tu, vė­liau jie bu­vo pa­tal­pin­ti į sis­te­mą.

Vos tik pa­lei­dus nau­ją­ją sis­te­mą, dar­že­li­nu­kų tė­vai iš pra­džių ne­drį­so pa­tys pil­dy­ti pra­šy­mų, to­dėl ne­veng­da­vo kreip­tis pa­gal­bos į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rių. Čia dir­ban­tys spe­cia­lis­tai pa­siū­ly­da­vo sės­ti prie jų kom­piu­te­rių ir pa­tiems ban­dy­ti vis­ką už­pil­dy­ti.

Šiai die­nai, ve­dė­jo tei­gi­mu, di­džią­ją da­lį pra­šy­mų tė­vai elekt­ro­ni­niu bū­du jau pa­tei­kia pa­tys. Nors dar yra to­kių, ku­rie pra­šy­mus raš­tu pa­tei­kia se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams ar­ba atei­na į Sa­vi­val­dy­bę už­si­pil­dy­ti rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus. Ve­dė­jas pa­žy­mė­jo, jog pra­šy­mai prii­ma­mi ir te­le­fo­nu bei elekt­ro­ni­niu pa­štu.

Nors iš pra­džių ir bū­ta tam tik­rų trik­džių, G. Ri­mei­kis pa­si­džiau­gė, jog nau­jo­ji sis­te­ma vei­kia ge­rai. Be­ne la­biau­siai ji pa­si­tar­nau­ja dar­že­li­nu­kų tė­vams. Jo­je jie ga­li ma­ty­ti, kur ei­lė­je yra jų vai­kas skir­tin­guo­se dar­že­liuo­se ir šiuos duo­me­nis sek­ti.

Si­tua­ci­ją ste­bi ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu jie ma­to, kad dvy­li­ka sis­te­mo­je už­re­gist­ruo­tų vai­kų ne­lan­ko jo­kio dar­že­lio. Rea­guo­jant į tai, tė­ve­liams siūl­ma ves­ti at­ža­las į tuos lop­še­lius-dar­že­lius, ku­riuo­se yra lais­vų vie­tų. Ta­čiau daž­niau­sia, anot ve­dė­jo, jie at­si­sa­ko pa­siū­ly­mų ir lau­kia, kol at­si­lais­vins vie­ta jų pa­gei­dau­ja­mo­je įstai­go­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.