Jurgitos NAGLINĖS nuotr.
Picerija Plungėje.
Plun­gės V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jai ga­li di­džiuo­tis sa­vo vie­nin­gu­mu – su­vie­ni­jus jė­gas ir su­rin­kus pa­ra­šus jiems pa­vy­ko pa­siek­ti, kad to­je gat­vė­je vei­kian­ti „Char­lie piz­za“ dau­giau ne­bet­ruk­dy­tų jiems il­sė­tis. Įsi­ki­šus po­li­ci­jai ir Sa­vi­val­dy­bei iš­si­ko­vo­ta, jog pi­ce­ri­ja ne­be­dirb­tų nak­ti­mis.

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo po to, kai ši mai­ti­ni­mo įstai­ga nuo rugp­jū­čio vi­du­rio ėmė veik­ti vi­są pa­rą ir 7-ias die­nas per sa­vai­tę. Žmo­nės raš­tu krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­šy­da­mi ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu pi­ce­ri­jo­je lai­ką.

Raš­te, ku­rį pa­si­ra­šė ke­lios de­šim­tys gy­ven­to­jų, bu­vo dės­to­ma, jog nak­ties me­tu gir­di­mas pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jų ke­lia­mas triukš­mas, sklin­da tran­ki mu­zi­ka, ai­di al­ko­ho­lį var­to­jan­čių pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jų šū­ka­vi­mai, ne­cen­zū­ri­niai žo­džiai. Ne­re­tai pi­ce­ri­jos lan­ky­to­jai po gy­ve­na­mų­jų na­mų lan­gais rū­ko bei at­lie­ka gam­ti­nius rei­ka­lus. Gy­ven­to­jai ra­šė, kad jau­čia­si ne­sau­gūs, ne­ga­li iš­si­mie­go­ti, be to, gir­tau­jan­čių­jų ne­cen­zū­ri­nius žo­de­lius esą gir­di ir vai­kai.

Fak­tą, jog pi­ce­ri­jai prail­gi­nus dar­bo lai­ką ge­ro­kai pa­dau­gė­jo iš­kvie­ti­mų į ją, pa­tvir­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Tik „Char­lie piz­za“ at­sto­vas, pri­si­sta­tęs Ma­riu­mi, per Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, kuo­met bu­vo svars­to­mas spren­di­mas už­draus­ti šiai įmo­nei Plun­gė­je pre­kiau­ti al­ko­ho­liu po 22 va­lan­dos, at­ro­dė nu­ste­bęs dėl to­kių gy­ven­to­jų skun­dų.

Jis aiš­ki­no, kad tink­las Lie­tu­vo­je tu­ri 48 to­kias pi­ce­ri­jas, 12 jų vei­kia vi­są pa­rą, ta­čiau esą tik Plun­gė­je ky­la tiek in­ci­den­tų. Nors vy­ras pra­šė ne­ri­bo­ti pi­ce­ri­jos dar­bo lai­ko ir leis­ti jai to­liau dirb­ti vi­są pa­rą, ko­mi­te­to na­riai bu­vo nu­si­tei­kę pa­lai­ky­ti gy­ven­to­jų pu­sę.

Vis dėl­to im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių ne­pri­rei­kė. Prieš Ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo su­reng­tas dar vie­nas Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, į ku­rį at­vy­kęs tas pa­ts pi­ce­ri­jos at­sto­vas kal­bė­jo, jog po pir­mo su­si­ti­ki­mo Sa­vi­val­dy­bė­je nu­tar­ta ne­be­dirb­ti vi­są pa­rą. Esą pi­ce­ri­ja Plun­gė­je už­si­da­ro 24 va­lan­dą, tad pra­šy­ta ne­be­ri­bo­ti lei­di­mo pre­kiau­ti al­ko­ho­liu (anks­čiau iš­duo­ta li­cen­ci­ja lei­džia jį par­duo­ti iki 24 va­lan­dos).

„Pa­si­ža­da­me atei­ty la­biau bend­rau­ti su Sa­vi­val­dy­be ir gy­ven­to­jais, kad to­kių pro­ble­mų ne­beiš­kil­tų. Su­tin­ku, išė­jo ne­gra­žiai, bet ne­bu­vo jo­kių blo­gų ke­ti­ni­mų“, – dar pri­dū­rė vy­ras.

Ir nors į po­sė­dį atė­ję gy­ven­to­jai ėmė gar­siai svars­ty­ti, kad jiems vis tik la­biau pa­tik­tų, jog pi­ce­ri­ja dirb­tų ne iki 24, bet iki 22 va­lan­dos, su­tar­ta ten­kin­ti pi­ce­ri­jos pra­šy­mą – leis­ti jai dirb­ti iki vi­dur­nak­čio.

Gy­ven­to­jams dar pa­vy­ko gau­ti įmo­nės at­sto­vo pa­ža­dą, jog „Char­lie piz­za“ už­si­da­rius bū­tų už­ra­ki­na­ma ir va­sa­rą vei­kian­ti jos lau­ko te­ra­sa. Esą ta­da įkau­šu­siems as­me­nims ne­be­lik­tų ga­li­my­bės to­liau bu­riuo­tis to­je vie­to­je ir truk­dy­ti ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų rim­tį.

Prieš vi­siems iš­si­skirs­tant su­tar­ta, kad jei atei­ty vėl kils pro­ble­mų dėl triukš­mo, iš stal­čiaus bus iš­trauk­tas spren­di­mo pro­jek­tas ap­ri­bo­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mo „Char­lie piz­za“ lai­ką iki 22 va­lan­dos.