Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuo­trau­kos
Do­va­na mo­ky­to­jams – Plun­gės kul­tū­ros cent­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro ir at­li­kė­jo Val­do Lac­ko kon­cer­tas
Spa­lio penk­to­ji – Tarp­tau­ti­nė mo­ky­to­jų die­na. Tą­dien tar­si grįž­ta­me į rug­sė­jo pir­mą­ją, ka­da ry­tą, ne­ši­ni gra­žiau­sių gė­lių žie­dais, į mo­kyk­las pa­by­ra tūks­tan­čiai šven­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių mo­ki­nių, o po­piet, pa­ma­čius gat­vė­je žmo­gų su glė­biu gė­lių, ga­li­ma ne­sun­kiai at­spė­ti, jog tai – mo­ky­to­jas. Apie šią pro­fe­si­ją, ko ge­ro, ka­dai­se yra sva­jo­jęs be­veik kiek­vie­nas vai­kas. Ir nors šian­dien pe­da­go­go vaid­muo vi­suo­me­nė­je ge­ro­kai pa­si­kei­tęs, mo­ky­to­jas vis dar lai­ko­mas kū­rė­ju, pri­si­de­dan­čiu prie kiek­vie­no iš mū­sų as­me­ny­bės for­ma­vi­mo­si. Apie tai kal­bė­jo ir plun­giš­kis at­li­kė­jas Min­dau­gas Rum­šas, Mo­ky­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se svei­kin­da­mas gau­sią Plun­gės kraš­to pe­da­go­gų bend­ruo­me­nę, su­si­rin­ku­sią į Plun­gės kul­tū­ros cent­rą pa­mi­nė­ti pro­fe­si­nės die­nos.

Do­va­na – kon­cer­tas

„Mo­ky­to­jas – iš­skir­ti­nis žmo­gus, pa­de­dan­tis aug­ti, bręs­ti, to­bu­lė­ti. Pa­de­dan­tis rung­tis, lai­mė­ti, sa­ve nu­ga­lė­ti, ne­link­ti ir ne­klup­ti ke­ly­je. Mo­ky­to­jo dar­bas – kū­ry­ba. Ačiū jums už to­bu­lė­ji­mą, ku­rį kiek­vie­nas be išim­ties pa­ti­ria kar­tu su mo­ky­to­ju. Ačiū už at­sa­ky­mus į daug gy­ve­ni­mo klau­si­mų“, – lin­kė­da­mas su­si­rin­ku­siems pe­da­go­gams gra­žaus kon­cer­to sa­kė Min­dau­gas. Jis pri­si­pa­ži­no vai­kys­tė­je tu­rė­jęs sva­jo­nę ka­da nors dai­nuo­ti mo­ky­to­jų pub­li­kai ir pa­si­džiau­gė, jog šian­dien ta sva­jo­nė pil­do­si.

Po M. Rum­šo dai­nos mo­ky­to­jų lau­kė Plun­gės kul­tū­ros cent­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro bei at­li­kė­jo Val­do Lac­ko kon­cer­tas. Kaip sa­kė ren­gi­nio ve­dė­ja Ri­ta Rau­kai­tė, tai – Kul­tū­ros cent­ro do­va­na mo­ky­to­jams.

Be­maž va­lan­dą tru­kęs kon­cer­tas abe­jin­gų ne­pa­li­ko. Mo­ky­to­jai bu­vo su­ža­vė­ti ne tik sim­fo­ni­niu or­kest­ru, ku­riam va­do­vau­ja Ie­va Lyg­nu­ga­rie­nė, o di­ri­guo­ja Pau­lius Lyg­nu­ga­riai, bet ir cha­riz­ma­tiš­kuo­ju at­li­kė­ju V. Lac­ko, pa­si­sten­gu­siu mo­ky­to­jus nu­džiu­gin­ti ne tik gra­žiau­sio­mis sa­vo dai­no­mis, bet ir ne­ti­kė­to­mis imp­ro­vi­za­ci­jo­mis.

Pa­si­džiau­gė ge­rais re­zul­ta­tais

Mo­ky­to­jų die­na – ne tik pro­ga švęs­ti, bet ir at­si­gręž­ti at­gal. Paž­velg­ti, kas nu­veik­ta, įver­tin­ti tai, kas pa­da­ry­ta, pa­gerb­ti gal­būt šiek tiek dau­giau nei ki­ti be­si­sten­gu­sius pe­da­go­gus ar­ba tuos, ku­rie jau pa­tys ne­be­sus­kai­čiuo­ja mo­kyk­lo­je pra­leis­tų me­tų.

Ne išim­ti­mi bu­vo ir šių­me­ti­nė pe­da­go­gų šven­tė. Jos me­tu Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio bei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­tas bū­rys mū­sų ra­jo­no mo­ky­to­jų.

Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­si­ra­šy­tas pa­dė­kas pe­da­go­gams įtei­kė juos svei­ki­nę Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma bei And­rie­jus Stan­či­kas. Jos ati­te­ko Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jui me­to­di­nin­kui Po­vi­lui Bud­gi­nui, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai Da­nu­tei Ju­lei Ar­da­vi­čie­nei, „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jui me­to­di­nin­kui Vik­to­rui Rai­bu­žiui, Pas­lau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai Lai­mai Gal­va­naus­kie­nei ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­los di­rek­to­riui Vir­gi­ni­jui Va­lan­čiui.

Pe­da­go­gų bend­ruo­me­nę pa­svei­ki­no ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Re­gi­na Po­cie­nė. Anot jos, pe­da­go­go pro­fe­si­ja yra ne dar­bas, o gy­ve­ni­mo bū­das. Kal­bė­da­ma apie mo­ky­to­jų mo­ty­va­ci­ją, ji už­si­mi­nė apie ke­ti­ni­mus di­din­ti pe­da­go­gų bei švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mus.

Dar vieš­nia pa­si­džiau­gė plun­giš­kių pe­da­go­gų dar­bo re­zul­ta­tais, ku­riuos ge­riau­siai at­spin­di aukš­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mai. ƒ„Jūs esa­te ly­de­riai tarp sa­vi­val­dy­bių pa­gal moks­lei­vių pa­sie­ki­mus. To­kiu bū­du jūs ma­ži­na­te pa­sie­ki­mų ato­trū­kius tarp mies­to ir kai­mo“, – kal­bė­jo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Gau­sy­bė ap­do­va­no­ji­mų

Vieš­nia per­da­vė švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to mi­nist­ro Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus pa­dė­kos raš­tus Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro di­rek­to­riui Al­vy­dui Vir­ši­lui, „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui Sta­nis­lo­vui Iva­naus­kui, lop­še­lio-dar­že­lio „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ di­rek­to­rei Dai­vai Va­lu­žie­nei, lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ di­rek­to­rei Bi­ru­tei Ra­zu­tie­nei, lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ di­rek­to­rei Vio­le­tai Ei­ni­kie­nei, lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gei me­to­di­nin­kei Jū­ra­tei End­ri­kie­nei, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ang­lų kal­bos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Li­gi­tai Er­mi­nai­tei, Did­vy­čių dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­rei Anas­ta­zi­jai Za­vec­kie­nei bei Prū­sa­lių mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rei Lai­mu­tei Tra­ku­mie­nei.

Bū­rys pe­da­go­gų pa­gerb­ti ir me­ro pa­si­ra­šy­tais pa­dė­kos raš­tais, ku­riuos įtei­kė vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė. Ji svei­ki­ni­mus pra­dė­jo liū­de­sio gai­de­le, nes praė­ju­sią sa­vai­tę Plun­gės pe­da­go­gų bend­ruo­me­nė ne­te­ko dvie­jų mo­ky­to­jų: spa­lio pir­mą­ją Ana­pi­lin iš­ke­lia­vo ak­ty­vus pe­da­go­gas Arū­nas Vai­niu­šis, o spa­lio 4-ąją – bu­vęs „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius, mu­zi­kas, kom­po­zi­to­rius Juo­zas Mi­la­šius. Jų at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

Vė­liau prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, lin­kė­ję mo­ky­to­jams ge­le­ži­nės kant­ry­bės.