Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Man­tas Čes­naus­kas (kai­rė­je) ir Min­dau­gas Kau­nas
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ant­ra­die­nį su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Jos me­tu kar­tu su pa­va­duo­to­ju Man­tu Čes­naus­ku ap­žvel­gė per 100 die­nų – tiek M. Kau­nas va­do­vau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai – nu­veik­tus dar­bus. Kal­bė­ta ir apie pro­jek­tus, ku­rie dėl vie­nų ar ki­tų truk­džių nu­si­kels į ki­tus me­tus.

Me­tų pa­bai­ga – įtemp­ta

M. Kau­nas ne­slė­pė, kad tos 100 die­nų jam bu­vo kaip tam tik­ras iš­ban­dy­mas, mat dirb­ti į Sa­vi­val­dy­bė atė­jo iš vi­sai ki­tos sri­ties – iš Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos. Tad daug kas bu­vo nau­ja. Pir­miau­sia ne­si­ti­kė­jęs, kad tiek lai­ko užims vien dar­bas su do­ku­men­tais. Iš­šū­kių ke­lia ir su­dė­tin­ga Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nė pa­dė­tis.

„Ne­ži­nau, ar dėl to, kad bu­vo rin­ki­mi­niai me­tai, ar dėl ki­tų prie­žas­čių bu­vo pra­dė­ta daug pro­jek­tų. Gal bu­vo neį­ver­tin­tos Sa­vi­val­dy­bės ga­li­my­bės, bet me­tų pa­bai­ga fi­nan­siš­kai yra la­bai sun­ki. Sten­gia­mės da­ry­ti vis­ką, kad me­tus baig­tu­me be di­des­nių įsi­sko­li­ni­mų ir kad dar gruo­džio pa­bai­go­je ga­lė­tu­me iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams. Ne­no­rė­čiau bū­ti tas di­rek­to­rius, ku­ris tik pra­dė­jęs dirb­ti ne­be­ga­lė­tų at­si­skai­ty­ti su dar­buo­to­jais“, – sa­kė M. Kau­nas.

Kaip vie­ną iš ne­pa­ma­tuo­tų už­mo­jų jis įvar­di­no ke­tu­rių cent­ri­nių Plun­gės mies­to gat­vių – Tel­šių, Rie­ta­vo, Lais­vės ir Mi­ni­jos – pro­jek­tą. Jo ver­tė – net 4,9 mln. eu­rų, ir tik 15 pro­c. šios su­mos fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga. Vi­sas ki­tas iš­lai­das tu­rės pa­deng­ti pa­ti Sa­vi­val­dy­bė.

Tie­sa, M. Čes­naus­kas už­si­mi­nė, kad at­si­ra­do vil­tis šiam pro­jek­tui gau­ti lė­šų iš Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, bet ar pa­vyks – kol kas neaiš­ku.

Bet dar­bai vyks­ta. Šie­met pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti Rie­ta­vo gat­vę nuo san­kry­žos su Lais­vės gat­ve iki Kal­niš­kių gat­vės at­si­ša­ko­ji­mo. Anks­čiau kal­bė­ta, jog iki žie­mos bus spė­ta su dar­bais la­biau pa­ženg­ti į prie­kį mies­to cent­ro link, gal­būt net iki Si­na­go­gų gat­vės, bet da­bar nu­spręs­ta ne­sku­bin­ti ran­go­vų. Mat pra­dė­ta svars­ty­ti ga­li­my­bė su­jung­ti dvi Plun­gės mies­to ši­lu­mos tink­lų tra­sas. Jei šis su­ma­ny­mas bū­tų pra­dė­tas įgy­ven­din­ti, jung­tis, ko ge­ro, bū­tų tie­sia­ma ir po Rie­ta­vo gat­ve, jos da­ly­je tarp Si­na­go­gų ir Mi­ni­jos gat­vių. Bū­tent dėl to nu­spręs­ta ne­sku­bė­ti su šios da­lies re­konst­ruk­ci­ja.

Tu­ne­lio ati­da­ry­mo dar teks pa­lauk­ti

„Su­lau­kia­me daug gy­ven­to­jų pra­šy­mų re­mon­tuo­ti vie­ną ar ki­tą gat­vę. La­bai sun­ku at­sa­ky­ti jiems ir paaiš­kin­ti, kad to­kiais pro­jek­tais, kaip mi­nė­ta­sis, esa­me įsi­pa­rei­go­ję fi­nan­siš­kai ke­le­rius me­tus į prie­kį ir ga­li­my­bės skir­ti lė­šų nau­jiems dar­bams ne­tu­ri­me. Tad pra­šy­tu­me gy­ven­to­jų tai su­pras­ti ir ne­spaus­ti im­tis nau­jų dar­bų. Iš tik­rų­jų ne taip grei­tai tie pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi, kaip gal­būt no­rė­tų­si ir kaip aš pa­ts ma­niau prieš pra­dė­da­mas čia dirb­ti“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Vie­nas iš to­kių pro­jek­tų, ku­rio baig­ties teks dar pa­lauk­ti – tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža. Bu­vo kal­bė­ta, kad gal­būt dar­bai jau bus baig­ti iki šios sa­vai­tės pra­džios, ta­čiau ran­go­vai ne­spė­jo iš­lie­ti pa­sku­ti­nio sluoks­nio as­fal­to. „Vie­na su­tar­tis su ran­go­vais iš­ties bai­gė­si spa­lio 28 die­ną, ta­čiau ki­ta – lapk­ri­čio 28 die­ną. Iki ta­da vis­kas tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta. Jau taip il­gai lau­kiam to tu­ne­lio, ga­li­me dar mė­ne­sį pa­lauk­ti“, – kal­bė­jo di­rek­to­rius.

Dar­bų pa­bai­gos, tik jau ge­ro­kai il­giau, teks pa­lauk­ti ir Bab­run­go slė­ny­je bei Lais­vės alė­jo­je. Kal­bė­ta, kad ran­go­vai vis­ką pa­baigs dar šie­met, bet jau da­bar aki­vaiz­du, jog dar­bai nu­si­kels į ki­tus me­tus.

Ge­ra ži­nia, kad kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Plun­gės la­gū­na“ jau šią sa­vai­tę ža­da pra­dė­ti dar­buo­tis bū­si­mo­jo spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so vie­to­je. Įmo­nė yra įsi­pa­rei­go­ju­si per lapk­ri­tį nu­ties­ti lie­taus nuo­te­kų tink­lus. Su­da­ry­ta su­tar­tis ir su ESO dėl trans­for­ma­to­ri­nės bū­si­ma­jam komp­lek­sui įren­gi­mo. O per žie­mą ti­ki­ma­si pa­skelb­ti ir pa­čio komp­lek­so sta­ty­bos dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą. Tie­sa – jau ant­rą­kart, nes pir­ma­sis kon­kur­sas žlu­go dėl vie­nin­te­lio da­ly­vio pa­siū­ly­tos per di­de­lės kai­nos.

Dvie­jo­se mo­kyk­lo­se kon­kur­sai neį­vyks

Di­rek­to­rius su­lau­kė ne­ma­žai klau­si­mų dėl kon­kur­sų į lais­vas dar­bo vie­tas. Jis sa­kė jau pa­si­ra­šęs įsa­ky­mą skelb­ti Nau­so­džio ir Plun­gės mies­to se­niū­nų kon­kur­sus bei iš­siun­tęs juos Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja pir­mi­nę at­ran­ką.

„Ka­da bus vie­šai pa­skelb­tas kvie­ti­mas teik­ti kan­di­da­tū­ras, ne­ži­nau. De­par­ta­men­tas, ma­tyt, ne­spė­ja, to­dėl pro­ce­dū­ros strin­ga. Anks­čiau ar vė­liau tas kvie­ti­mas bus. Ti­ki­mės ge­rų kan­di­da­tų“, – sa­kė M. Kau­nas.

Lapk­ri­čio mė­ne­sį vyks ir ke­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių at­ran­kos. Jau da­bar ži­no­ma, kad dvi iš jų baig­sis nie­kuo – neat­si­ra­do nė vie­no no­rin­čio­jo va­do­vau­ti Bab­run­go pro­gim­na­zi­jai ir „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai. Jų di­rek­to­rių kon­kur­sai bus skel­bia­mi iš nau­jo, bet, kaip ži­nia, pro­ce­dū­ros už­trun­ka net pu­sę me­tų.

Jau aiš­kė­ja, kad pa­ga­liau bus pa­skelb­tas kon­kur­sas ir Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vo pa­rei­goms ei­ti. Pak­laus­tas, ko­dėl dau­giau nei me­tus dels­ta tą pa­da­ry­ti, M. Kau­nas mi­nė­jo, jog bu­vo ti­kė­ta­si su­jung­ti šią mo­kyk­lą su Pla­te­lių švie­ti­mo įstai­go­mis ir tik ta­da ieš­ko­ti va­do­vo šiai jung­ti­nei įstai­gai. Ka­dan­gi šis su­ma­ny­mas pa­si­prie­ši­nus ša­tei­kiš­kiams žlu­go, Ša­tei­kių mo­kyk­los bend­ruo­me­nei pa­ga­liau at­si­ra­do vil­tis tu­rė­ti nuo­la­ti­nį va­do­vą.