Brangs geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas?

„Freepik“ nuotrauka
Praėję me­tai dau­ge­liui įmo­nių dėl ka­ran­ti­no turbūt bu­vo nuo­sto­lin­gi. Ne ką ge­res­ni jie bu­vo ir gy­ven­to­jams – kas ne­te­ko darbų, kam su­mažė­jo al­ga ar vie­toj jos mokė­ta tik ne­di­delė iš­mo­ka už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas. O rie­ta­viš­kiai Nau­juo­sius pa­si­ti­ko su di­desnė­mis šil­dy­mo bei karš­to van­dens kai­no­mis. Ma­ža to, į jų pi­ni­gi­nes kėsi­na­si dar vie­nas kai­nos pa­kėli­mas – pla­nuo­ja­ma bran­gin­ti dar ir ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo bei nuo­tekų tvar­ky­mo pa­slau­gas.

Ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­tekų tvar­ky­mo pa­bran­gi­ni­mas dar turės būti svars­to­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rių, ta­čiau Vals­ty­binė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) apie tai, kad rie­ta­viš­kiams ge­ria­ma­sis van­duo ir nuo­tekų tvar­ky­mas brangs, skel­bia jau šian­dien.
VERT in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je ra­šo­ma, kad ji, „įver­ti­nu­si UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ fak­ti­nes veik­los sąnau­das, su­de­ri­no per­skai­čiuo­tas ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų tvar­ky­mo pa­slaugų kai­nas: var­to­to­jams, ku­riems van­duo ap­skai­to­mas bu­te, bus tai­ko­ma 2,89 Eur/m³ (be PVM) kai­na. Aps­kai­tos kai­na gy­ven­to­jams ne­si­kei­čia – 1,83 Eur/ bu­tui per mėn. be PVM.“
Bu­tuo­se, ku­riuo­se nau­do­ja­mi ne­nuo­to­li­niai ap­skai­tos prie­tai­sai, gy­ve­nan­tys rie­ta­viš­kiai už van­denį mokės kiek bran­giau – 2,94 Eur už m³, tuo tar­pu gy­ve­nan­tie­ji in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se – kiek pi­giau (2,77 Eur už m³). Tuo­met už ge­riamąjį van­denį ir nuo­tekų tvar­ky­mo pa­slaugą mo­ka­ma su­ma su­da­rys 1,63 pro­c. vi­du­ti­nių šei­mos pa­jamų.
Kodėl pri­reikė kainą di­din­ti 7,4 pro­cen­to (0,19 Eur už m³), „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­riaus Al­vy­do Ro­jaus.
Jis aiš­ki­no, kad kai­na per­skai­čiuo­ja­ma kas­met, tad šie me­tai – jo­kia išim­tis. Ir kas­met dėl inf­lia­ci­jos bei kitų da­lykų ji ky­la. Šįmet Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis VERT pra­šė būtent to­kio pa­di­di­ni­mo ir pa­sta­ro­ji tam pri­tarė.
Sa­vo pra­ne­ši­me VERT nu­ro­do, jog „ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų tvar­ky­mo pa­slaugų kai­nos po­kytį gy­ven­to­jams iš esmės lėmė di­desnės dar­bo už­mo­kes­čio sąnau­dos, amor­ti­za­ci­jos (nu­si­dėvėji­mo) sąnau­dos bend­ro­vei įsi­gi­jus ir at­sta­čius (re­no­va­vus) il­ga­laikį turtą (pa­sta­tai, van­dens ir nuo­tekų tink­lai, trans­por­to prie­monės bei ki­ti prie­tai­sai ir įren­gi­niai).“
O ka­da ši nau­ja kai­na įsi­ga­lios ir rie­ta­viš­kiai su­lauks pa­didė­ju­sių sąskaitų? „Po mėne­sio, kai kai­nas pa­tvir­tins Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba“, – aiš­ki­no A. Ro­jus ir pri­dėjo, kad šį mėnesį vyk­sian­čiam Ta­ry­bos po­sėdžiui med­žia­ga jau pa­reng­ta.
Nors Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos žo­dis čia – la­biau for­ma­lu­mas, mat jai to­kiam kainų po­ky­čiui ir ne­pri­ta­rus, VERT su­de­rin­tos kai­nos įsi­ga­liotų vie­na­ša­liš­kai.