Pristatė knygą apie Rietavo kraštą

Rie­ta­vo I. Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­trau­ka
Kny­gą pri­sta­tė jos au­to­rius kraš­to­ty­ri­nin­kas Pet­ras Turs­kis
Lapk­ri­čio 14-osios po­pie­tę į Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šą­ją bib­lio­te­ką rin­ko­si is­to­ri­jos ir kny­gų mė­gė­jai. Bib­lio­te­kos sve­čias kraš­to­ty­ri­nin­kas Pet­ras Turs­kis pri­sta­tė nau­ją kny­gą „Rie­ta­vo kraš­tas“.

Su­si­ti­ki­mo me­tu kny­gos su­da­ry­to­jas P. Turs­kis pa­pa­sa­ko­jo apie tai, kaip il­gus me­tus rin­ko me­džia­gą kny­gai. Vy­ras aiš­ki­no, kaip jam svar­bu, kad apie jo gim­tą­jį Rie­ta­vo kraš­tą, jo is­to­ri­nius įvy­kius, žmo­nes su­ži­no­tų jau­no­ji kar­ta.

Kny­ga api­ma 1800–2000 me­tų lai­ko­tar­pį. Jo­je gau­su nuo­trau­kų, že­mė­la­pių.

Ren­gi­nio me­tu gra­žiai apie kny­gą kal­bė­jo ir trum­pai ją re­cen­za­vo li­tua­nis­tė Re­gi­na Lit­vi­nie­nė. Sve­čias ma­lo­niai at­sa­ki­nė­jo į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus.