Saulės elektrinė ant stogo – aukso vertės?

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ruo­šian­tis re­no­vuo­ti dau­gia­butį jo gy­ven­to­jams, kaip vi­sad, ky­la daug klau­simų, tik at­sa­ky­mus ras­ti nėra taip pa­pras­ta
Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja – te­ma, rūpin­ti vi­siems, gy­ve­nan­tiems dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. Kol vie­ni džiau­gia­si jau įveikę šį etapą ir gi­ria­si ge­ro­kai su­mažė­ju­sio­mis sąskai­to­mis už šil­dymą, ki­ti dar tik lau­kia po­ky­čių ar­ba ruo­šia­si be­pra­sidė­sian­tiems dar­bams.

Į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją šįkart kreipė­si at­nau­jin­ti ruo­šia­mo V. Ma­čer­nio gatvės 33-io dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­ja. Mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo ne­se­niai iš­vy­du­si pla­nuo­jamų darbų in­ves­ti­cinį pro­jektą, pa­rengtą SĮ „Plungės būstas“ už­sa­ky­mu, ir bu­vu­si ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ta – esą nu­ro­dy­tos kai ku­rių darbų kai­nos ver­čia grieb­tis už gal­vos.

Pri­va­čiam na­mui – 4 tūkst., dau­gia­bu­čiui – 17 tūkst. eurų?

Plun­giškė pa­sa­ko­jo, kad la­biau­siai ją išgąs­di­no ant dau­gia­bu­čio sto­go pla­nuo­ja­mos įreng­ti saulės elekt­rinės kai­na. Esą su­pro­jek­tuo­ta 10 saulės mo­du­lių, ku­rių ins­ta­liuo­ta ga­lia – 4 ki­lo­va­tai, o kai­na – 17 tūkst. eurų.

„Da­bar vi­si pro­tin­gi ga­lim būti, te­rei­kia įsi­jung­ti in­ter­netą. Ten ir per­skai­čiau, kad to­kio ga­lin­gu­mo salės elekt­rinę ga­li­ma įsi­reng­ti už 4 tūkst. eurų. Ki­tas pa­vyz­dys – ne­se­niai duk­ra ant sa­vo na­mo sto­go įsi­rengė saulės mo­du­lius, ku­rių bend­ra ga­lia – 10 ki­lo­vatų. Už juos būtų mokė­ju­si 10 tūkst. eurų, bet ga­vo kom­pen­sa­ciją ir vis­kas bend­rai kai­na­vo tik 7 tūkst. eurų. O čia mums siū­lo už 4 ki­lo­vatų mo­du­lius mokė­ti 17 tūkst. eurų. Ar tai ne api­plėši­mas vi­du­ry bal­tos die­nos?“ – re­to­riš­kai klausė plun­giškė.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad su­si­rin­ki­mo me­tu gy­ven­to­jai kėlė klau­simą, ar ap­skri­tai rei­kia tos saulės elekt­rinės, juo­lab kad ja pa­ga­min­ta elekt­ra bus nau­do­ja­ma tik laip­ti­nių ir rūsio pa­talpų ap­švie­ti­mui, ta­čiau dau­gia­bu­čio bend­ri­jos pir­mi­nin­kas esą pa­sakęs, jei ne­bus saulės elekt­rinės ant sto­go, ne­bus jo­kios re­no­va­ci­jos.

Pa­si­pik­ti­nimą gy­ven­to­jai reiškė ir dėl  prie laip­ti­nių su­pla­nuotų pan­dusų ne­įga­lie­siems, ta­čiau jiems esą bu­vo at­sa­ky­ta, kad to­kie da­bar­ti­niai rei­ka­la­vi­mai – vi­si nau­jai re­no­vuo­ja­mi dau­gia­bu­čiai tu­ri turė­ti to­kius pan­du­sus.

„Pas­kam­bi­nau tuo klau­si­mu į Sa­vi­val­dybę bei į Ap­lin­kos mi­nis­te­riją ir iš­gir­dau, kad jo­kios būti­nybės nėra – gy­ven­to­jai pa­tys ga­li nu­spręsti, rei­kia jiems tų pan­dusų ar ne. Pa­sa­kiau tai pir­mi­nin­kui ir da­bar, re­gis, nuo­monė dėl pan­dusų jau yra pa­si­kei­tu­si – lyg ir ne­be­da­rys jų. O dėl saulės elekt­ri­nių nei jis, nei „Plungės būstas“ į kal­bas ne­si­leid­žia“, – pa­sa­ko­jo mūsų skai­ty­to­ja.


Jau­ni­mas – už re­no­va­ciją

„Že­mai­tis“ mo­ters nuo­gąsta­vi­mus dėl, jos žod­žiais, auk­so vertės saulės mo­du­lių per­davė V. Ma­čer­nio gatvės 33-io dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­tojų bend­ri­jos pir­mi­nin­kui Da­riui Stro­pui.

Jis pa­tiks­li­no, kad dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos in­ves­ti­ci­nia­me pro­jek­te nu­ro­dy­ta saulės mo­du­lių įren­gi­mo kai­na yra ne 17 tūkst., bet 14 tūkst. eurų.

„Ir ši kai­na dar ne ga­lu­tinė, „Plungės būstui“ gal pa­vyks ran­gos dar­bus nu­pirk­ti pi­giau. Be to, saulės elekt­rinėms dar tai­ko­mos kom­pen­sa­ci­jos, taip kad kai­na tik­rai kei­sis. Ar, ma­no akim, ji nėra per di­delė? Tik­rai ne, pa­ts dir­bu sta­ty­bo­se ir ži­nau, kiek kas kai­nuo­ja. Tie­siog yra gru­pelė pen­si­ninkų, 3 ar 4 žmonės, ku­rie kaip galė­da­mi prie­ši­na­si re­no­va­ci­jai, mat at­nau­ji­nus namą, jie ne­be­gaus kom­pen­sa­cijų už šil­dymą. O jau­ni­mas per su­si­rin­ki­mus pri­ta­ria, jog re­no­va­ci­jos rei­kia. Ir ma­no to­kia nuo­monė – kad tik grei­čiau pra­si­dėtų“, – kalbė­jo jis.


„Atsk­ris­tu­me su malūns­par­niu“

Norė­da­mas iš­siaiš­kin­ti da­bar­tinę saulės elekt­ri­nių įren­gi­mo rin­kos kainą, „Že­mai­tis“ su­si­siekė su Klaipė­do­je vei­kian­čia ir vi­so­je Že­mai­ti­jo­je saulės mo­du­lius mon­tuo­jan­čia UAB „Saulės kai­na“.

– 14–17 tūkst. eurų už 4-ių ki­lo­vatų saulės elekt­rinę. Kaip ma­no­te – daug tai ar ma­žai? – pa­klausė­me įmonės ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus Vil­man­to Kul­vi­čio.

– Čia – kos­minė kai­na. Už tiek mes ne tik kad at­va­žiuo­tu­me, bet ir su malūns­par­niu at­skris­tu­me tuos mo­du­lius su­mon­tuot (juo­kia­si – aut.).

– O kiek kai­nuotų jūsų įmonė­je už­si­sa­ky­ti to­kios ga­lios saulės elekt­rinę bei įreng­ti ją ant dau­gia­bu­čio sto­go?

– Mes 4-ių ki­lo­vatų ga­lios ne­mon­tuo­ja­me, ma­žiau­siai – 5-ių, bet jei reikėtų, pa­da­ry­tu­me kaž­kur už 6,5 tūkst. eurų. Čia būtų ga­lu­tinė kai­na už med­žia­gas ir už mon­ta­vimą.

– Kaip ma­not, kodėl dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos in­ves­ti­ci­niuo­se pro­jek­tuo­se at­si­ran­da to­kios 2–3 kar­tus pa­di­din­tos kai­nos?

– Sun­ku pa­sa­ky­ti, mes su dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jom ne­dir­bam – už­ten­ka in­di­vi­dua­lių už­sa­kymų. Bet, ži­not, kai ne­no­ri dirb­ti, ga­li už­sip­ra­šy­ti bet kiek. Bet šiaip kai­na turėtų būti bent jau ar­ti rea­lios. O pa­da­riu­sius už jūsų įvar­dintą kainą jau būtų ga­li­ma į teismą duo­ti – už lupikavimą.


Gy­ven­to­jams nėra ko ne­ri­mau­ti

Vis tik V. Ma­čer­nio gatvės 33-io dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jus ga­li­me nu­ra­min­ti, kad kreip­tis į teisė­saugą dėl saulės elekt­rinės įren­gi­mo kai­nos jiems ne­reikės. „Že­mai­čiui“ su­si­sie­kus su dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos in­ves­ti­cinį ir tech­ninį pro­jek­tus už­sa­kiu­siu „Plungės būstu“ paaiškė­jo, kad ren­giant pirmąją sąmatą įsivėlė klai­da.

„Mes jau at­kreipėm dėmesį į tai, kad in­ves­ti­ci­nia­me pro­jek­te yra klai­da – įra­šy­ta di­des­nio ga­lin­gu­mo saulės elekt­rinės kai­na. Kreipėmės dėl to į šio do­ku­men­to rengė­jus, jie paaiš­ki­no, kad ren­giant tech­ninį pro­jektą ši klai­da bus iš­tai­sy­ta – bus pa­reng­ta nau­ja sąma­ta su tiks­lia kai­na“, – paaiš­ki­no „Plungė būsto“ pro­jektų va­dovė As­ta Rim­ku­vienė.

Pa­sak jos, apie įsivė­lu­sią klaidą pri­sta­tant in­ves­ti­cinį pro­jektą bu­vo in­for­muo­ti ir šio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, todėl esą keis­ta, kad žmonėms vis dar ky­la klau­simų.

Ta­čiau gal ir ne­reikėtų stebė­tis – ne tiks­liai pa­tei­kus in­for­ma­ciją ar­ba pa­tei­kus jos per ma­žai, klau­simų kils vi­sa­da. Be­lie­ka ap­si­šar­vuo­ti kant­ry­be ir dar bei dar kartą viską nuo­sek­liai išaiš­kin­ti, ypač jei tai su­si­ję su ge­ro­kai žmo­nių ki­še­nes pa­plo­nin­sian­čio­mis iš­lai­do­mis.