Smarkus lietus užtvindė Plungės gatves

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
V. Ma­čer­nio ir A. Vaiš­vi­los gat­vių san­kry­ža pri­minė tven­kinį, ne vi­si au­to­mo­bi­liai jį įveikė
Rugpjū­tis ypač dos­nus lie­taus. Jo per pa­starąjį mėnesį išk­ri­to itin gau­siai. Šią sa­vaitę jis merkė Ma­žei­kių kraštą, upe­liais vir­to ir uos­ta­mies­čio gatvės. Smar­kus lie­tus nu­šniokštė ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se. Ne išim­tis – ir Plungė. Tie­sa, ši kas­dien „mau­do­ma“ kri­tu­lių, ta­čiau dau­giau­siai lie­tus ją merkė tre­čia­dienį. Per­piet miestą užk­lu­pu­si liū­tis bu­vo to­kia smar­ki, kad gatvės tie­sio­g pa­tvi­no. Kai ku­rios vie­tos net ta­po neiš­va­žiuo­ja­mos. Lijo ir va­kar.

Plungę siau­bu­si liū­tis be­ne dau­giau­siai ža­los pri­darė Paprūd­žio gat­vei. Šios gy­ven­to­jai, pa­skam­binę į re­dak­ciją, pa­sa­ko­jo, kad dėl gau­saus lie­taus įvy­ko „fe­ka­lijų“ ava­ri­ja. Esą iš van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nio be­si­ver­žian­tis dvo­kian­tis ka­na­li­za­ci­jos van­duo skan­di­na ne tik gatvę, bet ir kie­mus.
Apie šią bėdą „Že­mai­tis“ su­sku­bo pra­neš­ti UAB „Plungės van­de­nys“. Įmo­nei Paprūd­žio gatvės gy­ven­to­jų problema ne­bu­vo nau­jie­na. Esą dar iki žur­na­listų skam­bu­čio jos dar­buo­to­jai bu­vo nu­vykę į vietą pa­si­žiūrė­ti, kas vyks­ta. 
Anot „Plungės van­denų“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ga­my­bai Ar­vy­do Jur­kai­čio, fe­ka­lijų ava­ri­jos neuž­fik­suo­ta. Jo tei­gi­mu, gatvė pa­tvi­no dėl to, kad dėl gau­saus kri­tu­lių kie­kio pa­grin­dinė nuo­tekų siurb­linė ne­spėjo trauk­ti nuo­tekų. Dėl šios prie­žas­ties van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nys vir­to fon­ta­nu, nuo ku­rio sken­do vi­sa Paprūd­žio gatvė.
Anot „Plungės van­denų“ at­sto­vo, Paprūd­žio gatvės bėda, kad ji – že­mai. Dėl to lie­taus van­de­nys ten su­te­ka. O to­kiu py­li­mu, kaip tre­čia­dienį, skan­di­na­ma ne tik gatvė, bet ir pie­vos bei gy­ven­tojų kie­mai.
Pas­ta­ruo­sius įmonės dar­buo­to­jai ap­žiūrės ir įver­tins ar­ti­miau­siu me­tu. Bus tik­ri­na­ma, ko­kia ža­la pa­da­ry­ta, ren­ka­mi gy­ven­tojų skun­dai ir ga­liau­siai lik­vi­duo­ja­mi pa­da­ri­niai. „Ži­no­ma, jau da­bar aiš­ku, kad gam­tai tar­ša pa­da­ry­ta, bet nuo to­kio lie­taus – nie­ko keis­to“, – kalbė­jo A. Jur­kai­tis.
Pa­sak jo, kad Paprūd­žio gatvė­je gy­ve­nan­tiems žmonėms ne­tektų tvin­ti, kuo­met gam­ta pa­siun­čia to­kio stip­ru­mo liū­tis, reikėtų plėsti siurb­linę bei nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius. Ti­ki­ma­si, kad ne­to­li­mo­je atei­ty­je tai pa­vyks pa­da­ry­ti.
Kalbė­da­mas apie liū­čių pa­da­ri­nius, A. Jur­kai­tis sakė, jog ta­da, kai mo­men­tiš­kai išk­ren­ta did­žiu­lis kri­tu­lių kie­kis, upe­liais virs­ta ir ki­tos Plungės gatvės. Bet van­duo esą nu­slūgsta vos tik nu­sto­ja ly­ti.
Ta­čiau plun­giš­kiai ma­no ki­taip. Vie­ni širs­ta, kad per liū­tis užt­vin­dy­tos Plungės gatvės – nuo­la­tinė pro­ble­ma, ku­rią pri­va­lo­ma pa­ga­liau spręsti. Ki­ti tuo tar­pu juo­kau­ja, kad to­kiais at­ve­jais rei­kia turė­ti val­telę ir ja ir­tis per užt­vin­dy­tas gat­ves.
Kad žmonės ne­pers­ūdo, „Že­mai­tis“ įsi­ti­ki­no sa­vo aki­mis, tre­čia­die­nio po­pietę ap­si­lankęs V. Ma­čer­nio ir A. Vaiš­vi­los gat­vių san­kry­žo­je, ku­ri la­biau pri­minė ba­seiną nei va­žiuo­jamąją ke­lio dalį. Van­dens ten bu­vo tiek daug, kad kai ku­rie au­to­mo­bi­liai ne­bu­vo pa­jėgūs įveik­ti tos at­kar­pos – už­ge­so ir li­ko „ry­mo­ti“ tven­kinį pri­me­nan­čio­je san­kry­žo­je, daug kas van­de­ny­je „pa­lai­do­jo“ ir au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius ar ki­tas da­lis. Van­duo šio­je gatvė­je ne­bu­vo nu­slūgęs ir va­kar.