„Spindulys“ sustabdė savo veiklą

Nuot­rau­ka iš as­me­ni­nio S. BUIT­KAUS ar­chy­vo
S. Buit­kus prie „Spin­du­lio“ mik­ro­fo­no – nuo 2001-ųjų
Iš­ti­ki­mi „Spin­du­lio“ klau­sy­to­jai jau pa­stebė­jo, kad ši Plungės ra­di­jo sto­tis jau kurį laiką nie­ko ne­bet­rans­liuo­ja. Ba­land­žio 30-osios va­karą bai­gu­si pro­gramą, sto­tis vi­sam lai­kui iš­jungė siųs­tuvą, taip pa­dėda­ma tašką du de­šimt­me­čius tru­ku­sio­je sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­jo­je.

Tiesą pa­sa­kius, „Spin­du­lio“ var­das jau kurį laiką links­niuo­ja­mas vie­šo­jo­je erdvė­je. Pas­tarąjį kartą jis pla­čiai nu­skambė­jo ta­da, kai Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja skyrė 500 eurų baudą. Šią ne­ma­lonę „Spin­du­lys“ už­sit­raukė dėl to, kad ne vieną sykį sa­vo ete­ry­je kal­bi­no pro­ru­siš­ko­mis pa­žiū­ro­mis garsė­jantį Vaidą Leks­tutį Že­maitį, ku­ris ir „Spin­du­lio“ ete­ry­je at­vi­rai pa­laikė Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nius veiks­mus Uk­rai­no­je, o uk­rai­nie­čius va­di­no ag­re­so­riais. Rea­guo­da­ma į tai Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba pa­si­sku­bi­no išk­raus­ty­ti ra­di­jo stotį iš jos ke­le­rius me­tus nuo­motų Plungės kultū­ros cent­ro pa­talpų.
Ar šios prie­žas­tys ir lėmė, kad sto­tis ga­liau­siai nu­sprendė stab­dy­ti sa­vo veiklą, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si pa­ties „Spin­du­lio“ di­rek­to­riaus ir laidų vedė­jo Sta­sio BUIT­KAUS.
– Ne taip se­niai skelb­ta, kad „Spin­du­lys“ ar­ti­miau­siu me­tu galbūt turės nau­jus sa­vi­nin­kus ir tęs trans­lia­ci­jas jau iš kitų pa­talpų. Kodėl vis tik bu­vo at­si­sa­ky­ta šių planų ir nu­spręsta nu­trauk­ti veiklą?
– Taip, bu­vo to­kie gražūs no­rai ir pla­nai, tikė­ta­si pa­ra­mos iš vers­lo. Bu­vo net du kan­di­da­tai, ku­rie domė­jo­si įmo­ne, bet ga­liau­siai per­si­gal­vo­jo. Siūlė mums ir į ki­tas pa­tal­pas kel­tis, bet kas iš to – 
esam smukę į mi­nusą. Kreipėmės į Klaipė­dos apy­gar­dos teismą, pra­šy­da­mi iš­kel­ti įmo­nei bank­ro­to bylą, nes fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai jau kurį laiką vir­ši­ja mūsų pa­ja­mas.
– Ar tai su­si­ję su tuo, kad pa­sku­ti­niu me­tu ne­be­gau­da­vot už­sa­kymų iš Sa­vi­val­dybės, ką ne kartą minė­jo­te „Spin­du­lio“ lai­do­se?
– Ži­no­ma, tai ne­pa­ge­ri­no įmonės fi­nan­sinės si­tua­ci­jos, kaip ir neaiš­ku kuo pa­rem­tas spren­di­mas iš­kel­din­ti mus iš Kultū­ros cent­ro pa­talpų. Bend­ra eko­no­minė si­tua­ci­ja pa­sta­ruo­ju me­tu to­kia, kad re­gio­ninėms ra­di­jo sto­tims ne­bėra kaip iš­gy­ven­ti. Vien au­to­ri­nių tei­sių aso­cia­ci­jai LAT­GA bei mu­zi­kos at­likėjų tei­sių aso­cia­ci­jai AGA­TA per mėnesį su­mokė­da­vo­me apie 180 eurų, kad galė­tu­me teisė­tai leis­ti mu­zi­kos įra­šus. Be to, šios or­ga­ni­za­ci­jos ža­da nuo bir­že­lio dar di­din­ti šį mo­kestį, ne­pai­sant to, kad dau­gu­ma re­gio­ni­nių ra­di­jo sto­čių, ku­rios dar neuž­si­darė, ba­lan­suo­ja ant bank­ro­to ri­bos.
Ne­kal­bu jau apie pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai su­mažė­ju­sias pa­ja­mas iš rek­la­mos, kas ro­do, jog ap­skri­tai vi­sas vers­las pa­ti­ria nuo­smukį. Jei anks­čiau už rek­lamą įmonės mokė­da­vo ir po tūkstantį litų ar pu­sant­ro, tai da­bar vers­li­nin­kai rek­la­mai vos su­krapš­to pen­kias­de­šimt eurų.
Be­lie­ka ap­gai­les­tau­ti, kad pra­stėjan­ti eko­no­minė si­tua­ci­ja skaud­žiau­siai at­si­lie­pia re­gio­ni­nei ži­niask­lai­dai. Vien Plungė­je per pa­sta­ruo­sius me­tus ne­be­li­ko „Plungės ži­nių“, už­si­darė „Že­mai­ti­jos te­le­vi­zi­ja“, o da­bar at­ėjo ir „Spin­du­lio“ eilė.
– Iš­ties gai­la, kad ne­te­ko­me vie­nin­telės ra­jo­ne vei­ku­sios ra­di­jo sto­ties. Gal pri­si­min­si­te, ko­kia bu­vo „Spin­du­lio“ pra­džia?
– Kaž­ka­da ved­žiau dis­ko­te­kas, bu­vau su­kaupęs daug mu­zi­kos įrašų, turė­jau įran­gos. Vieną dieną ki­lo min­tis – o kodėl ne­pa­ban­dy­ti įkurt ra­di­jo sto­ties? Krei­piau­si į Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­siją. Bu­vo at­sa­ky­ta, kad Plun­gei ne­si­ruo­šia­ma su­teik­ti at­ski­ro daž­nio. Reikė­jo nuei­ti kry­žiaus ke­lius, gal me­tus lai­ko va­žinė­jau su do­ku­men­tais į tą ko­mi­siją, kol ga­liau­siai bu­vo su­reng­tas kon­kur­sas tam daž­niui gau­ti. Lai­mei, nie­kas ja­me, be mūsų, ne­da­ly­va­vo. Taip 2001-ųjų rugsė­jo 1-ąją 104,5 daž­niu nu­skambė­jo pir­ma­sis „Spin­du­lio“ šau­ki­nys.
– Va­di­na­si, pra­ėjusį rugsėjį pa­minė­jo­te 20-ies metų veik­los su­kaktį.
– Taip. O šį rugsėjį būtų su­ėję jau 21-eri, bet... Ką pa­da­ry­si. Nors ir kaip sun­kiai vertėmės, ne­bu­vo nė min­ties, kad vieną dieną reiks skelb­ti pa­baigą. Iki šiol su­lau­kiu mūsų klau­sy­tojų skam­bu­čių ir ži­nu­čių su klau­si­mu, kur din­go „Spin­du­lys“. Vi­siems ten­ka at­sa­ky­ti, kad ne­bėra jo ir ne­be­bus. Kreipėmės į Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­nybą, kad pa­nai­kintų mūsų turėtą dažnį. Be­li­ko su­lauk­ti, kol bus pa­skelb­tas bank­ro­tas. Tai bus pa­sku­ti­nis taš­kas „Spin­du­lio“ is­to­ri­jo­je.