Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pra­šė at­si­žvelg­ti ir į Sa­vi­val­dybės no­rus

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Mi­nist­ras (cent­re) iš ar­čiau su­si­pa­ži­no su įmonės „Re­val bal­dai“ dar­bu
Penk­ta­dienį Rie­ta­ve su­lauk­ta gar­bių sve­čių – pa­žiūrė­ti, kaip gy­ve­na, ko­kiais ke­liais va­žinė­ja Rie­ta­vo žmonės, už­su­ko su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis su ko­man­da. Jo vi­zi­tas Rie­ta­ve bu­vo la­bai lauk­tas – jau ket­vir­ta­dienį vy­ku­sios Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu kalbė­ta, jog sa­vi­val­dybė­je yra to­kių ke­lių, gat­vių ir san­kryžų, ku­rias Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD), Sa­vi­val­dybės nuo­mo­ne, turėtų tvar­ky­ti pir­miau­sia, ta­čiau joms didelis dėmesys neskiriamas.
Dėl šių sa­vi­val­dy­bei itin svar­bių ob­jektų, kaip an­tai Tverų–Žarėnų ke­lias, su LAKD kalbė­ta jau ne kartą, ta­čiau rei­ka­lai ju­da sun­kiai. Su­si­ti­ki­mo iš­va­karė­se vil­ta­si, kad gal le­dus pra­lauš su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro ap­si­lan­ky­mas, mat su juo Sa­vi­val­dy­bei glaud­žiau bend­rau­ti dar ne­te­ko.Ap­rodė Rie­ta­vo skau­du­lius

Tik atvykę sve­čiai – M. Skuo­dis, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Ju­lius Skač­kaus­kas, mi­nist­ro pa­tarė­jas Min­dau­gas Tar­naus­kas, LAKD di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius, Sei­mo eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ka­zys Star­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys su pa­dėjėju Al­gir­du Pe­čiu­liu, prie de­le­ga­ci­jos pri­si­jungęs Plungės pra­mo­ni­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas Da­rius Bie­liaus­kas – pir­miau­sia pa­kvies­ti Sa­vi­val­dybės salė­je iš­ger­ti ka­vos ar ar­ba­tos ir trum­pai šnek­telė­ti. Gurkš­no­da­mas kavą mi­nist­ras M. Skuo­dis iš­si­tarė, kad lan­ky­tis Rie­ta­ve jam nie­ka­da anks­čiau ne­te­ko, tik pra­va­žiuo­ti.
Tad il­gai ne­lau­kus, M. Skuo­dis kar­tu su pa­ly­da bu­vo su­so­din­ti į au­to­busėlį ir pa­ve­žio­ti po Rie­tavą bei apy­lin­kes. Ži­no­ma, ne po lan­ky­ti­nus ob­jek­tus pa­si­žval­gy­ti, bet sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti, ko­kie ke­liai ir gatvės rie­ta­viš­kiams ke­lia ne­rimą, rei­ka­lau­ja lėšų ir nea­tidė­lio­tinų spren­dimų.
Sve­čiai va­žinė­jo po Rie­ta­vo Va­tu­šių gatvę, Pramonės gatve nu­va­žia­vo prie Pa­lan­gos ir Že­mai­čių gatvės keturšalės san­kry­žos bei ki­tur.
Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ir ki­ti sve­čiai, ly­di­mi A. Čer­nec­kio, nu­sprendė stab­telė­ti Drobs­tuo­se, kur įsikū­ru­si vie­ne­ti­nius bal­dus ga­mi­nan­ti įmonė „Re­val bal­dai“. Jos di­rek­to­rius Eval­das Ru­sec­kas pa­pa­sa­ko­jo apie įmonės veiklą, išs­kir­ti­numą, pa­ved­žio­jo po ga­my­bi­nius ce­chus. M. Skuo­dis gyrė E. Ru­secką už tai, jog pli­ka aki­mi ma­ty­ti, kad įmonė tvar­ko­si ūkiš­kai, ma­lo­nu jo­je būti.
De­le­ga­ci­ja ap­si­lankė ir ki­to­je rie­ta­viškė­je įmonė­je „Marmo ARC“, sužinojo apie jos veiklą.
Va­žinė­da­mi nuo vie­no ob­jek­to prie ki­to Sa­vi­val­dybės at­sto­vai mi­nistrą bandė įti­kin­ti, jog lėšos ke­liams, gatvėms turėtų būti skirs­to­mos ne vien at­si­žvel­giant į eis­mo in­ten­sy­vumą ar gy­ven­tojų skai­čių. An­tai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je yra per 400 km vietinės reikšmės ke­lių, o gy­ven­tojų ga­na ma­žai. Tad pa­gal pa­starąjį kri­te­rijų vie­tinės reikšmės ke­liams ir lėšų ski­ria­ma ne­daug. Ta­čiau juos rei­kia pri­žiūrė­ti taip pat ge­rai, kaip tą da­ro tan­kiau ap­gy­ven­din­tos sa­vi­val­dybės.


Prio­ri­te­ti­nis – Tverų–Žarėnų ke­lias

Pa­pie­tavęs Rie­ta­ve, mi­nist­ras su pa­ly­da pa­traukė į Plungę, kur Ogins­kių rūmuo­se vy­ko Plungės pra­mo­ni­ninkų sąjun­gos su­reng­ta ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Judėk svei­kai ir sau­giai“. Jos me­tu, skai­ty­da­mas pra­ne­šimą „Ke­lių inf­rast­ruktū­ra – Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės sėkmės ga­ran­ti­ja vers­lo vys­ty­mui ir plėtrai“, A. Čer­nec­kis pla­čiai kalbė­jo apie pro­ble­mi­nius sa­vi­val­dybės ke­lius ir vie­tas.
Jis vėl links­nia­vo vals­ty­binį Tverų–Žarėnų ke­lią, žvy­ruo­tus 8,5 jo ki­lo­met­ro. Anot me­ro, tai yra Sa­vi­val­dybės skau­du­lys, er­zi­nan­tis gy­ven­to­jus ir verslą, dėl šio ke­lio nuo­lat su­lau­kia­ma gy­ven­tojų skundų. Ne­pai­sant to, jog Sa­vi­val­dybės prio­ri­te­tuo­se jis pir­mo­je vie­to­je, LAKD jį yra nu­stūmu­si į galą.
Var­nių gat­vei Tve­ruo­se rei­ka­lin­gas dvi­ra­čių ir pėsčiųjų ta­kas, mat da­bar ten dėl su­siau­rin­tos gatvės ir gi­lių grio­vių pėsčia­jam nėra kur pa­si­dėti.
Dėme­sio rei­ka­lau­ja ir Rie­ta­vo Va­tu­šių gatvė. Čia nėra nei ša­li­gat­vių, nei dvi­ra­čių ir pėsčiųjų takų, o kau­pia­si van­duo, žiemą – snie­gas. Tad būti­na išspręs­ti van­dens nu­tekė­ji­mo pro­blemą, įreng­ti pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­kus.
Me­ras at­kreipė mi­nist­ro dėmesį ir į Rie­ta­ve esan­čias dvi pa­vo­jin­gas ne­tai­syk­lin­gos for­mos san­kry­žos, į ku­rias įva­žiavę vai­ruo­to­jai pa­si­me­ta, kaip rei­kia va­žiuo­ti. Tai Pa­lan­gos ir Že­mai­čių gat­vių keturšalė san­kry­ža bei esan­ti prie Ku­lių gatvės, kur suei­na net pen­ki ke­liu­kai. Jo­se reikėtų bent jau žie­do.


No­ri nu­kreip­ti dalį eis­mo per Drobs­tus

Rie­ta­viš­kiai jau se­niai sva­jo­ja apie ap­link­kelį, ypač dėl to, jog į uti­li­za­ci­jos įmonę va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos ne­bes­mar­dintų mies­to.
Me­ro nuo­mo­ne, pa­pras­čiau­sias šios pro­ble­mos spren­di­mas – da­lies eis­mo nu­krei­pi­mas per Drobs­tus. Ten rei­kia už­baig­ti tvar­ky­ti ke­letą gat­ve­lių.
Būti­na išas­fal­tuo­ti į Pra­monės gatvę suei­nan­čias šo­ni­nes gat­ve­les. Tai būtų pa­leng­vi­ni­mas ir čia įsikū­ru­siam vers­lui, nors pra­stos būklės kie­mai – jau pa­čių vers­li­ninkų rei­ka­las.
A. Čer­nec­kio žod­žiais, kvai­lai at­ro­do ke­lias nuo Plungės link Me­dingėnų: nau­jai išas­fal­tuo­tas, bet li­ku­si 700 m žvy­ruo­ta at­kar­pa. Esą pro­ble­ma galėtų būtų išspręs­ta, jei ši at­kar­pa būtų per­duo­ta Sa­vi­val­dy­bei.
Po su­si­ti­ki­mo me­ras pa­si­džiaugė, kad jis bu­vo pro­duk­ty­vus, at­kreip­tas dėme­sys į Sa­vi­val­dybės ke­lių pro­ble­mas. Lie­ka lauk­ti, ar po mi­nist­ro ap­si­lan­ky­mo si­tua­ci­ja ims keis­tis į gerąją pusę.
„Po ne­ju­dan­čius ak­me­niu van­duo ne­te­ka. Ne­ju­din­si – ne­tekės“, – „Že­mai­čio“ pa­klaus­tas, ko ti­ki­ma­si po mi­nist­ro vieš­nagės, at­sakė A. Čer­nec­kis.