Lūžo med­žiai, ap­ga­din­ti sto­gai

„Žemaičio“ nuotr.
Su­maiš­tis prie re­no­vuo­ja­mo A. Ju­cio g. 10-ojo dau­gia­bu­čio
Ket­vir­ta­die­nio va­karą Lie­tuvą nu­siau­bu­si aud­ra Lau­ra pre­ten­duo­ja būti vie­na did­žiau­sių per pa­starąjį de­šimt­metį. Dau­giau­siai nuo­sto­lių ji pri­darė pa­jūrio re­gio­ne, kur vėjas siekė net iki 37,9 m/s. Nuos­to­lių neiš­veng­ta ir Plungės ra­jo­ne bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je.

Dau­giau­siai dar­bo – ug­nia­ge­siams

Gana stiprus vėjas ket­vir­ta­die­nio va­karą siautė­jo Plungės ra­jo­ne. Apie 19 va­landą plun­giš­kiai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ėmė da­lin­tis ant ke­lių, o kai kur – ir au­to­mo­bi­lių už­vir­tu­sių med­žių nuo­trau­ko­mis.

Dau­giau­siai dar­bo aud­ringąjį va­karą ir naktį turė­jo Plungės prie­šgais­rinė gelbė­ji­mo tar­ny­ba. Ket­vir­ta­dienį ir penk­ta­dienį ji net 28 kar­tus skubė­jo ša­lin­ti med­žių, už­vir­tu­sių ant ke­lių, elekt­ros laidų, au­to­mo­bi­lių. Žmonės, lai­mei, su­ža­lo­jimų iš­vengė – Plungės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė informavo, jog dėl to išk­vie­timų ne­būta.

Penk­ta­dienį va­žia­vu­sie­ji į Pla­te­lių pusę skai­čia­vo, kiek med­žių vėjas iš­guldė. Esą la­biau­siai nu­kentė­jo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­čios nau­jos kir­ta­vietės, kur bu­vo pa­lik­ti ža­liuo­ti pa­vie­niai med­žiai – vėjas ko­ne vi­sus pa­guldė ant šo­no.

Kad vėjas ket­vir­ta­die­nio va­karą pasidarbavo iš peties, pa­tvir­ti­no ir Pla­te­lių se­niūnė Da­nutė Ra­po­la­vi­čienė. Pa­sak jos, per naktį  vėjo­var­tas nuo kelio ša­li­no ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai, o išau­šus ry­tui tvar­ky­tis su li­ku­sio­mis iš­siųs­ti se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai.

Be­ne la­biau­siai ne­pa­si­sekė vie­nam Ša­tei­kių Rūdai­čių gy­ven­to­jui – vėjas nu­kėlė jo dar­žinės stogą.

Nau­sod­žio se­niū­ni­jo­je vėjas įsi­su­ko į bai­giamą įreng­ti poil­sio aikš­telę ša­lia va­di­na­mo­sios Plungės jūros. Su šak­ni­mis iš­vers­ti tven­ki­nio pa­krantė­je augę ber­žai bei ap­ga­din­tos ša­lia jų gy­ven­tojų lai­ky­tos val­tys.

Plungės se­niūnė Dan­gi­rutė Jur­ku­vienė su­skai­čia­vo, kad mies­te vir­to 14 med­žių. „Čia ne­įskai­čiuo­ti tie, ku­riuos vėjas iš­vertė pri­va­čio­se val­do­se ir par­ke. Iš gy­ven­tojų su­laukė­me ne­ma­žai skam­bu­čių su klau­si­mais, ką da­ry­ti su to­kio­mis vėjo­var­to­mis. Pa­si­nau­do­da­ma pro­ga dar kartą vi­siems pri­min­siu: vėjo iš­vers­tam med­žiui pa­ša­lin­ti ne­rei­ka­lin­gi jo­kie lei­di­mai. Dėl šven­tos ra­mybės pa­ta­riu tik tokį medį, prie­š jį su­pjaus­tant, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, kad atei­ty ne­kiltų ginčų – tik­rai vėjas jį iš­vertė ar žmo­gus sa­vo ini­cia­ty­va jį pa­ša­li­no“, – sakė se­niūnė.

Rie­ta­ve – ra­miau

Me­dingėnų se­niūnė Sa­lomė­ja Čies­nienė kalbė­jo, kad šįkart aud­ra ne­pri­darė tiek nuo­sto­lių, kiek 2018–ųjų va­sarą, ta­čiau vie­nur ki­tur bu­vo įsi­su­ku­si – kai kam sto­gus apardė, ki­tur elekt­ros lai­dus nu­plėšė.

„Vir­to me­dis ir ant mo­kyk­los. Lai­mei, į stogą tik viršūnė įsirėmė. Iš­sik­vietė­me bokš­telį. Reikės kaž­kaip at­sar­giai nu­pjau­ti tą viršūnę, kad virs­da­mos ša­kos langų neiš­dau­žytų“, – sakė se­niūnė.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja penk­ta­die­nio rytą bu­vo ir Tverų se­niū­ni­jo­je. Se­niū­nas An­ta­nas Za­lepū­gas kalbė­jo kol kas sig­nalų iš kaimų apie di­de­lius nuo­sto­lius ne­su­laukęs. „Vieną kitą se­nesnį stogą apardė. Dau­giau­siai dar­bo – dėl ant gat­vių nu­vir­tu­sių med­žių. Tar­ny­bos dar­ba­vo­si visą naktį. Da­bar ir se­niū­ni­jos žmonės iš­va­žiavę pjau­ti tų kri­tuo­lių. Pag­rin­di­niai ke­liai pra­va­žiuo­ja­mi, o nuo­ša­les­ni šiuo me­tu va­lo­mi“, – pa­ti­ki­no se­niū­nas.

Rie­ta­vo mies­to se­niūną pa­va­duo­jan­ti Ing­ri­da Bud­rai­tienė spėjo, kad šįkart aud­ra nu­slin­ko kaž­kur pa­šo­niu, mat mies­tas smar­kiai ne­nu­kentė­jo. „Bu­vo nu­kri­tu­sių med­žių Plungės ir Že­maitės gatvė­se, bet per naktį ug­nia­ge­siai juos pa­ša­li­no. Re­gis, di­de­lių nuo­sto­lių šįkart būsi­me iš­vengę.“

Tie­sa, abe­jo­se sa­vi­val­dybė­se po aud­ros ne­ma­žai gy­ven­tojų bu­vo likę be elekt­ros. Nors elekt­ri­kai skelbė sku­ban­tys kuo grei­čiau ša­lin­ti ge­di­mus, elekt­ros kai kas ne­turė­jo dar ir va­kar.

Ne­pa­si­ruošė?

Daug var­go ket­vir­ta­die­nio va­karą, ban­dant su­ran­kio­ti ap­link ėmu­sias skrai­dy­ti sta­ty­bi­nes med­žia­gas, turė­jo Plungė­je dau­gia­bu­čius re­no­vuo­jan­tys dar­bi­nin­kai. Ap­lin­ki­nių namų gy­ven­to­jai kas su­laikę kvapą stebė­jo, o kas skubė­jo į pa­galbą su sti­chi­ja ko­vo­jan­tiems uk­rai­nie­čiams, re­mon­tuo­jan­tiems A. Ju­cio gatvės 10–ąjį dau­gia­butį.

Bu­vo ir to­kių, ku­rie skam­bi­no bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, mat si­tua­ci­ja at­rodė ne­kont­ro­liuo­ja­ma – putp­las­čio lakš­tai ta­ra­na­vo praei­vius ir kie­me su­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius, pa­ži­ro į A. Ju­cio gatvės va­žiuo­jamąją dalį. Į pa­galbą dar­bi­nin­kams skubė­jo ir po­li­ci­jos pa­reigū­nai.

„Ir „Val­da“ to­kiom si­tua­ci­jom nie­kaip ne­su­ge­ba pa­si­ruoš­ti. Jau ne­ži­nau kiek metų mūsų kie­me esan­tys kon­tei­ne­riai, vos tik stip­res­nis vėjas, va­žinė­ja­si po kiemą, kar­tais net į A. Ju­cio gatvę iš­rie­da. Ir va­kar ne vieną kartą jie įva­žia­vo į ša­lia su­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius. Bai­su žiūrė­ti, o iš­vadų ne­pa­da­ro­ma jo­kių“, – stebė­jo­si A. Ju­cio g. 14 na­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris.

Komentarai

aaa    Ket, 2020-03-19 / 15:46
laikas manau butu pasalinti visus didelius medzius esancius arti gyvenamuju namu :) nesvarbu, kad gamtos myletojai priesinsis, bet kai nutreks pati toks, bus nebejuokinga... kiek butu laisves alejoje kazin islauze, jeigu nebutu ju ispjove? visi matem kokios tik inkilam ar vazonam tinkamos liepos ten buvo...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.