Vyrų girdymas ar verslo žlugdymas?

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotr.
Ža­lio­jo­je gat­vė­je esan­čia par­duo­tu­ve skun­džia­ma­si ne pir­mą sy­kį. Šį­syk – dėl esą drau­džia­mu lai­ku par­da­vi­nė­ja­mo al­ko­ho­lio
Rie­ta­ve, Ža­lio­jo­je gat­vė­je, esan­čią par­duo­tu­vę rie­ta­viš­kės mo­te­rys kal­ti­na vy­ru gir­di­mu: esą al­ko­ho­lis jo­je par­da­vi­nė­ja­mas net ir to­mis va­lan­do­mis, kai tai drau­džia įsta­ty­mas. Ta­čiau pa­ti par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė to­kį pa­reiš­ki­mą va­di­na pa­pras­čiau­siu vers­lo žlug­dy­mu, pri­dė­da­ma, kad ano­ni­miš­kai skun­džia­si anaip­tol ne Rie­ta­vo mo­te­rys, o ta­me pa­čia­me dau­gia­bu­čia­me na­me, ku­ria­me įsi­kū­ru­si par­duo­tu­vė, gy­ve­nan­tis pik­ty­biš­kai nu­si­tei­kęs kai­my­nas.

Neuž­mie­ga be ra­mi­na­mų­jų

Pa­sak Dai­vos Kirs­tu­tie­nės, ku­ri šį vers­lą įsi­gi­jo prieš me­tus, ano­ni­mi­niai skun­dai jos jau ne­bes­te­bi­na – kaip iš gau­sy­bės ra­go jie pi­la­si kas sa­vai­tę. Rea­guo­da­mi į to­kius nu­si­skun­di­mus par­duo­tu­vė­je re­gu­lia­riai ap­si­lan­ko tai vie­nos, tai ki­tos kont­ro­liuo­jan­čios įstai­gos at­sto­vai. An­tai ne­se­niai tik­ri­no hi­gie­nos spe­cia­lis­tai, ne­se­niai du­ris bu­vo vars­to­mos ir ko­mu­na­li­nin­kų.

„Net ir no­rė­da­mi, ne­ga­lė­tu­me al­ko­ho­lio drau­džia­mu lai­ku par­da­vi­nė­ti – juk tu­rim sar­gy­bi­nį. Kas­dien į par­duo­tu­vę atei­na, ap­si­per­ka ir vis dėl ko nors ka­bi­nė­ja­si. Nors esa­me to pa­ties am­žiaus, ma­ne te­ta va­di­na. Ir vi­sų jo skun­dų tas pa­ts brai­žas bū­na, – guo­dė­si D. Kirs­tu­tie­nė. – Anks­čiau šio­je par­duo­tu­vė­je dir­bau par­da­vė­ja, o per­nai su­gal­vo­jau pa­ti pa­ban­dy­ti pre­kiau­ti. Anks­tes­nė sa­vi­nin­kė Jū­ra­tė Sta­po­nie­nė iš­kart ma­ne įspė­jo: „Tu su­varg­si“. Bet vis tiek no­rė­jau: vie­ta – ge­ra, ša­lia mo­kyk­la...“

Mo­te­ris sa­kė ir iš tik­rų­jų vargs­tan­ti: „Nak­ti­mis ne­mie­gu, nuo ner­vų vais­tus ge­riu. Tai – pa­pras­čiau­sias vers­lo nai­ki­ni­mas. Juk jei iš tie­sų bū­tų taip, kaip ra­šo­ma, žmo­gus ne­bi­jo­tų į akis sa­ky­ti, ne­si­slėp­tų už ano­ni­mo. O ši­taip el­gia­si tik šmei­ži­kai.“

Esą rū­pi­na­si vy­rais

O „Že­mai­čiui“ at­siųs­ta­me ano­ni­mi­nia­me laiš­ke vargs­tan­čios ti­ki­na rie­ta­viš­kės. Pra­šo su­ži­no­ti, ar ga­li­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais UAB „Sta­jū­rė“ par­duo­tu­vė­je nuo 7.30 val. iki 20, o kar­tais net iki 21 va­lan­dos, klau­sia, koks at­stu­mas tu­rė­tų bū­ti nuo mo­ky­mo įstai­gos, kad Sa­vi­val­dy­bė iš­duo­tų lei­di­mą pre­kiau­ti al­ko­ho­liu.

„Jei ga­li­te, iš­spręs­ki­te šią pro­ble­mą, nes mū­sų vy­rai ne­pra­ras­tų dar­bo, ne­tu­rė­da­mi kur nu­si­pirk­ti al­ko­ho­lio“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Ti­kė­tis, kad vy­rai ne­be­gers, nes iš vie­nos par­duo­tu­vės bus atim­ta li­cen­ci­ja pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, kiek nai­vo­ka. No­rint su­vil­gy­ti gerk­lę, svai­gių­jų gė­ri­mų vi­sa­da ga­li­ma nu­si­pirk­ti iš anks­to. Ne­ra­si jų vie­no­je par­duo­tu­vė­je – ap­si­suk ant kul­no ir ke­liauk į ki­tą. Rie­ta­vas – ne kai­mas, be ma­žų­jų krau­tu­vių, pir­kė­jų iš­skės­to­mis ran­ko­mis lau­kia ir bent du pre­ky­bos cent­rai.

Ta­čiau tai­syk­lių pri­va­lu lai­ky­tis vi­siems. Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­mas nu­ro­do, jog pre­ky­ba al­ko­ho­liu ga­li­ma pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 20 val., o sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 va­lan­dos.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kės Ie­vos Kra­ji­nai­tės klau­sė­me, ko­kią įta­ką Sa­vi­val­dy­bė tu­ri tuo at­ve­ju, jei­gu par­duo­tu­vė iš tie­sų spjau­na į ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą ir al­ko­ho­lį par­da­vi­nė­ja, ka­da tik jai pa­to­gu. Pak­lau­sė­me ir to, koks at­stu­mas nuo ug­dy­mo įstai­gų iki pre­ky­ba al­ko­ho­liu už­sii­man­čiu par­duo­tu­vių tu­ri bū­ti, kad šios iš Sa­vi­val­dy­bės gau­tų li­cen­ci­ją.

Bū­dų už­draus­ti pre­ky­bą yra

I. Kra­ji­nai­tė pa­brė­žė, kad pri­va­lu lai­ky­tis ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo, ir pa­ti­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė čia ga­lių ir­gi tu­ri. Mat ji ga­li už­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu „<...> lais­vės atė­mi­mo, ka­ri­nė­se ir su­ka­rin­tos tar­ny­bos, po­li­ci­jos ir ki­to­se sta­tu­ti­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros, ug­dy­mo įstai­go­se, šių įstai­gų ir mal­dos na­mų te­ri­to­ri­jo­se. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ga­vu­si šių įstai­gų ar re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių va­do­vy­bės ra­šy­ti­nį pra­šy­mą ir įver­ti­nu­si, ar ja­me iš­dės­ty­ti ar­gu­men­tai pa­grin­džia, kad, sie­kiant ap­sau­go­ti vi­suo­me­nės sau­gu­mą, vie­šą­jį in­te­re­są ir (ar) vie­šą­ją tvar­ką, yra bū­ti­na už­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais prie įstai­gų ar mal­dos na­mų, ku­rių va­do­vy­bės pra­šy­mas yra gau­tas, nu­sta­to, ko­kiu at­stu­mu nuo šios įstai­gos ar mal­dos na­mų te­ri­to­ri­jos drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.“

Taip tei­si­nin­kė ra­šo at­siųs­ta­me at­sa­ky­me. Ji at­sklei­dė, kad šią die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė to­kio spren­di­mo nė­ra priė­mu­si, o ne­prii­ma jo to­dėl, kad jo­kių ra­šy­ti­nių pra­šy­mų nė­ra ga­vu­si.

Tai­gi laiš­ką ra­šęs ano­ni­mas ke­lių su­stab­dy­ti, jo tei­gi­mu, ne­tin­ka­mą par­duo­tu­vės veik­lą tu­rė­tų. Juk mi­nė­ta par­duo­tu­vė – vi­sai ša­lia gim­na­zi­jos. Čia pat įsi­kū­ręs ir lop­še­lis-dar­že­lis.

Kad tai nė­ra vien guo­džian­tys tei­si­nin­kės žo­džiai, ro­do ir plun­giš­kių pa­vyz­dys. Va­sa­rą dėl vi­są pa­rą ėmu­sios veik­ti pi­ce­ri­jos su­ki­lę V. Ma­čer­nio gat­vės gy­ven­to­jai, pa­var­gę nuo nak­ti­nių ka­vi­nės lan­ky­to­jų lė­ba­vi­mų, Sa­vi­val­dy­bei to­kį pra­šy­mą pa­tei­kė. Ta­ry­bai be­si­ruo­šiant svars­ty­ti šį pra­šy­mą, pa­tys įmo­nės sa­vi­nin­kai pa­kė­lė ran­kas į vir­šų – pi­ce­ri­ja vėl ėmė veik­ti tik iki 24 va­lan­dos, kaip ir anks­čiau.

„Aš ta­ve už­da­ry­siu“

Jei­gu pro­ble­mų dėl šios par­duo­tu­vės iš­ties yra, rie­ta­viš­kiai taip pat ga­li ei­ti plun­giš­kių jau pra­min­tu ke­liu. Ta­čiau tiek esa­ma, tiek ir bu­vu­si par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kės tvir­ti­na, kad skun­dų vi­są lai­ką su­lau­kia iš vie­no ir to pa­ties žmo­gaus. Kai už­su­ko­me į par­duo­tu­vę, ten dir­bu­si par­da­vė­ja, iš­gir­du­si, kad ga­vo­me ano­ni­mi­nį laiš­ką, taip pat kar­to­jo, kad ne­pa­ten­kin­tas jų kai­my­nys­te čia yra tik vie­nas as­muo ir kad jo me­ta­mi kal­ti­ni­mai esą – lauž­ti iš pirš­to.

„Juk vi­sų akys dėl jo nu­kreip­tos į mus, – kal­bė­jo par­da­vė­ja. – Bi­jo­me, tvar­kos griež­tai lai­ko­mės.“

Ne­ti­kė­tai sa­vo klau­si­mais už­klup­tą par­duo­tu­vės dar­buo­to­ją dar ban­dė­me pro­vo­kuo­ti: o gal ji taip kal­ban­ti tik dėl to, kad sa­vi­nin­kės yra pri­mo­ky­ta. Ta­čiau ši ir to iš­si­gy­nė: už tai, kad pre­kiau­tų al­ko­ho­liu ne­leis­ti­nu lai­ku, esą nie­kas di­des­nės al­gos ne­mo­kė­tų, tad dėl ko ši­taip ri­zi­kuo­ti?

O 25 me­tus šią par­duo­tu­vę val­džiu­si anks­tes­nė jos sa­vi­nin­kė J. Sta­po­nie­nė „Že­mai­čiui“ sa­kė apie šio žmo­gaus skun­dus ga­lin­ti vi­są kny­gą pa­ra­šy­ti. „Daug ner­vų ir svei­ka­tos man tai kai­na­vo. Ir Sa­vi­val­dy­bė – vi­si tą pro­ble­mą ži­no“, – pri­dū­rė. Tie skun­dai esą pra­si­dė­ję tuo­met, kai prieš še­še­rius me­tus neį­var­din­tam as­me­niui už­kliu­vęs pa­že­min­tas ša­li­gat­vis prie par­duo­tu­vės, vė­liau – įreng­tas ke­lio ženk­las, lei­džian­tis ma­ši­noms čia sto­vė­ti. Pas­kui pro­ble­mos esą tik smul­kė­ju­sios...

Nors J. Sta­po­nie­nei sa­kė­me, kad iš ano­ni­mi­nio laiš­ko tu­ri­nio ga­li­ma su­pras­ti, kad jį pa­ra­šė sa­vo vy­rais su­si­rū­pi­nu­sios rie­ta­viš­kės mo­te­rys, ši tuo pa­ti­kė­ti ne­no­rė­jo. „Jūs ne­ži­no­te, o mes ži­no­me... Tam žmo­gui rei­kia gy­dy­tis. Ir vis­kas iš pa­vy­do. Anks­čiau raš­tus ra­šė tė­vas, da­bar, šiam pa­si­li­go­jus, ma­tyt, ra­šo sū­nus. 25-erius me­tus dir­bau ir nė vie­no skun­do iš ki­tur ne­bu­vau su­lau­ku­si. O tas as­muo man aiš­kiai bu­vo pa­sa­kęs: „Aš ta­ve už­da­ry­siu“. Man išė­jus, da­bar ėda ki­tą.“

Ar kal­ti­ni­mai pa­grįs­ti, pa­sa­ky­ti sun­ku. Ta­čiau tai, kad po gau­sy­bės pa­tik­rų par­duo­tu­vė vis dar vei­kia, ro­do, kad nu­sta­to­mi pa­žei­di­mai, ma­tyt, nė­ra to­kie rim­ti. Ki­ta ver­tus, jei­gu par­da­vė­jai iš tie­sų pa­žei­di­nė­ja įsta­ty­mą drau­džia­mu lai­ku iš po pre­kys­ta­lio pre­kiau­da­mi al­ko­ho­liu, pro­ble­mą ga­li iš­spręs­ti Sa­vi­val­dy­bė. Tik rei­kia kreip­tis.

Komentarai

Svečias    Šeš, 2019-11-23 / 19:29
Teisngai sako,geriausias lietuvio kasnis ,tai kaimynas truputi gyvenantis geriau
Mr M.Delfino    Pir, 2020-07-27 / 17:13
Kasyba „Bitcoin“ buvo gana paprasta, o ankstyviausi kalnakasiai galėjo iškasti tūkstančius „Bitcoin“ naudodamiesi savo namų kompiuteriais. Tačiau dabar sunkiau, tačiau pasitelkę tokius bitkoinų ekspertus ir technologus (jaydenthomas666@azet.sk) galite užsidirbti pinigų iš bitcoin kasybos ir investicijų planų bei prekybos. Anksčiau dirbdavau už 9 eurus per valandą ir stengdavausi sudurti galą su galu. Buvau „Facebook“ ir prašiau savo dėdės pagalbos. Tada jis mane supažindino su bitcoin verslu. Pradėjau nuo 1 tūkst., Bet dabar galiu pasigirti 100 tūkst. Eurų grynaisiais savo banko sąskaitoje, tik po poros savaičių aš su jais pasirašiau. „Bitcoin“ gavyba ir investicijos nėra „Ponzi“ schema, tai tikri vaikinai ir aš raginsiu jus dirbti su geriausia komanda, kuriai reikia darbo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.