Vokiečių užmojai auga kaip ant mielių

„Žemaičio“ nuotr.
Iš pra­džių pla­na­vu­si sta­ty­ti vie­ną vė­jo jė­gai­nių par­ką, vo­kie­čių įmo­nė da­bar do­ku­men­tus rengia ke­tu­riems
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai tiek per prieš mė­ne­sį vy­ku­sį po­sė­dį, tiek po­sė­džiau­da­mi gruo­džio 19-ąją pra­šė pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie vo­kie­čių įmo­nės Plun­gės ra­jo­ne ke­ti­na­mas sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes. Po­li­ti­kai kal­bė­jo, esą juos ne­ra­mi­na tai, kad to­ji įmo­nė su skly­pų sa­vi­nin­kais su­da­ri­nė­ja neaiš­kius san­do­rius. Ma­ža to, pa­si­ra­šy­ti šių su­tar­čių žmo­nės kvie­čia­mi į Sa­vi­val­dy­bę, taip su­da­rant klai­din­gą įspū­dį, kad ji yra tre­čio­ji šios su­tar­ties ša­lis.

„Su­tar­tys su že­mės sa­vi­nin­kais dėl že­mės nuo­mos pa­si­ra­ši­nė­ja­mos Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, ir man tai la­bai ne­pa­tin­ka. Žmo­nės gal­vo­ja, kad jie pa­si­ra­šo su Sa­vi­val­dy­be su­de­rin­tus do­ku­men­tus, nors mes net ne­ži­no­me, kas juo­se ra­šo­ma“, – per pa­sku­ti­nį­jį Ta­ry­bos po­sė­dį sa­kė M. Kau­nas.

Jis pa­sa­ko­jo do­mė­ję­sis vi­sa šia si­tua­ci­ja ir iš­siaiš­ki­nęs, kad 2017 m. gruo­dį įmo­nės „Li­bau Con­sult“ at­sto­vas krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu leis­ti įre­gist­ruo­ti ku­ria­mą įmo­nę „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“ Plun­gė­je. Jam bu­vo leis­ta tą pa­da­ry­ti mies­to se­niū­ni­jos ad­re­su. Tuo pa­čiu per vie­ną iš Ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džių trum­pai pri­sta­ty­ta, kad ši įmo­nė ne­to­li Kan­tau­čių ke­ti­na sta­ty­ti ke­lias vė­jo jė­gai­nes.

2018 m. lie­pą Ta­ry­ba be dis­ku­si­jų pri­ta­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos bend­ro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mui, kas at­vė­rė du­ris vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bai ra­jo­ne.

Kaip ir mi­nė­ta, iš pra­džių bu­vo kal­ba­ma apie vie­ną vė­jo jė­gai­nių par­ką. Po to at­si­gir­do, jog šie mil­ži­nai bus sta­to­mi dvie­jo­se te­ri­to­ri­jo­se, esan­čio­se Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je. O šiuo me­tu jau įvar­di­na­mos 4-ios to­kios vie­tos: prie Kan­tau­čių, Ke­tu­ra­kių, Šie­mu­lių ir Did­vy­čių.

Iš vi­so da­bar kal­ba­ma apie 47-ias jė­gai­nes. Kiek­vie­na jų bus 5-ių me­ga­va­tų ga­lios ir 155 met­rų aukš­čio. „Bu­vau su­si­ti­kęs su „Plun­gės vė­jo ener­gi­jos“ at­sto­vu. Iš­gir­dau, kad įmo­nė jau tu­ri pa­si­ra­šiu­si 95-is pro­cen­tus jai rei­ka­lin­gų že­mės nuo­mos su­tar­čių su gy­ven­to­jais. Sa­vi­val­dy­bė iš to nau­dos tu­rės tik tiek, kiek su­rinks iš šių gy­ven­to­jų jų pa­ja­mų, o iš sta­ty­to­jo – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių. Gal­būt dar bus kaž­ko­kie tos įmo­nės nu­ties­ti ke­liai šių jė­gai­nių link ir tų ke­lių prie­žiū­ra“, – kal­bė­jo M. Kau­nas.

Iš­gir­dę to­kias di­rek­to­riaus spė­lio­nes, Ta­ry­bos na­riai pa­gei­da­vo sau­sį su­si­tik­ti su įmo­nės at­sto­vais ir apie jos pla­nus iš­girs­ti iš pir­mų lū­pų. „Čia kal­ba­ma apie mil­ži­niš­kas in­ves­ti­ci­jas. Jei ra­jo­no bend­ruo­me­nei įma­no­ma iš to gau­ti kaž­ko­kios nau­dos, ko­dėl gi tuo ne­pa­si­nau­do­jus?“ – re­to­riš­kai klau­sė Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Za­muls­kis.

Jam ant­ri­no Ro­ber­tas End­ri­kas. Pa­sak po­li­ti­ko, šis pro­jek­tas – di­de­lis ir svar­bus ra­jo­nui. „Di­džiau­sią nau­dą gaus skly­pų sa­vi­nin­kai. O vi­si ki­ti ap­lin­ki­niai? Jiems gy­ve­ni­mas, pa­sta­čius jė­gai­nes, ne­pa­ge­rės. Be to, kris jų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė. Rei­kia, kad į su­si­ti­ki­mą su jė­gai­nių sta­ty­to­jais bū­tų pa­kvies­ti ir vie­tos bend­ruo­me­nių at­sto­vai. Tu­ri­me įsi­ti­kin­ti, ar tas vo­kie­tis mus bent kiek lai­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riais“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Pa­sak jo, to­kių jė­gai­nių sta­ty­to­jai to­je pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je už že­mės nuo­mą mo­ka ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau, nei siū­lo­ma mū­sų kraš­to žmo­nėms. Ne­ra­mi­na ir tai, kad nie­ko ne­kal­ba­ma apie jė­gai­nių uti­li­za­vi­mą pa­si­bai­gus jų eksp­loa­ta­ci­jos lai­kui.

„Ne­tu­rim bū­ti „ba­na­nų“ ša­lis, ku­rio­je neatsk­lei­džiant vi­sos in­for­ma­ci­jos da­ro­mi di­de­li dar­bai, tu­rė­sian­tys įta­kos ke­lioms kar­toms po mū­sų“, – įsi­ti­ki­nęs R. End­ri­kas.

Dve­jo­nių dėl že­mės sa­vi­nin­kams siū­lo­mų pa­si­ra­šy­ti že­mės nuo­mos su­tar­čių anks­čiau yra iš­sa­kiu­si ir Ta­ry­bos na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė. „Žmo­nės pa­si­ra­šo tas su­tar­tis 30-čiai me­tų. Te­ko vie­ną to­kią ma­ty­ti. Jo­je že­mės sa­vi­nin­ko prie­vo­lės iš­dės­to­mos 6-iais punk­tais. Sta­ty­to­jo prie­vo­lės – tik 2-iem“, – ste­bė­jo­si mo­te­ris.

Tad po­li­ti­kai nu­ta­rė vi­su ši­tuo rei­ka­lu pa­si­do­mė­ti rim­čiau – M. Kau­nas jiems pa­ža­dė­jo sau­sį su­reng­ti su­si­ti­ki­mą su „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“. Tik ar ne­bus su­si­grieb­ta per vė­lai? Rei­kė­jo bran­gin­tis ir jė­gai­nių sta­ty­to­jus kar­tu su bend­ruo­me­nių at­sto­vais prie vie­no sta­lo so­din­ti ta­da, kai dar tik pra­dė­ta kal­bė­ti apie vo­kie­čių pla­nus mū­sų ra­jo­ne. O da­bar, kai be­ne vi­sos rei­ka­lin­gos že­mės skly­pų nuo­mos su­tar­tys jau – in­ves­tuo­to­jo ki­še­nė­je, vė­lo­ka skės­čio­ti ran­ko­mis ir ro­dy­ti su­si­rū­pi­ni­mą.

Komentarai

plungietis    Tre, 2020-01-01 / 22:02
stai kokius turime valdzios vyrus.gal pirma reikejo suderinti projektus su endrikiu ir kitais taip mastanciais veikejais,po to tartis su zemes savininkais.Vargeli, vargeli....taip dar murdysimes,matyt ne viena desimtmeti,kol igausime europietiska mastyma
knš    Ket, 2020-01-02 / 17:31
prie ko čia europietiškas mastymas, turi būti žemaitiškas , tėvyškas
aaa    Ket, 2020-01-02 / 22:34
pastatys jegaines prie kieno zemes, kaina kris iskart :) ir dar koks triuksmas varginantis joms sukantis... pastoviai girdimas... is proto varys jeigu arti gyventoju namai...
aaa    Pen, 2020-01-03 / 18:26

In reply to by jooo

ir nuvaziuoju ir trukdo :) netoli mano mociutes yra tokia jegaine, tai uzia ir varo is proto... jeigu ponui su ausim negerai laikas pas gydytoja eiti. be to kaip sakiau aplinkiniu zemiu sklypai nuverteja :) kazkam irgi i nauda :)
Feliksas    Pen, 2020-01-03 / 21:19
Jei bučiau rajono vadovas tikrai bandyčiau paaiškinti žemės savininkam atsisakyti tokių elektrinių. Priežaščių daug . Siulyčiau tokias elektrines statyti tik jūroje. Pritarčiau tik saulės elektrinėm, kad ir nuosavuose žmonių sklypuose ar ant nuosavų namų ar ant daugiabučių stogų.Saulės elektrinės nepažeis kaimyninių sklypų savinikų interesų.
aaa    Pen, 2020-01-03 / 22:29

In reply to by Feliksas

pritariu, nes ir atrodo baisiai ir naudos apgailetinai mazai... po keletos metu jas tenka keisti naujomis, o ta plastmase kazkur turi iskeliaut i perdirbima :) o dar sako gaivinam kaima, kur tau atgaivins su tokiais stulpais tik, pprie kuriu net gyvent neimanoma salia...
plungiens    Sek, 2020-01-05 / 19:32
gerb.zemiu savininkai neklausykit ka raso konentaruose tarybu valdzios liekanos.Vakaru valstybese,daugiausiai danijoje,vejo elektriniu,kaip grybu po lietaus.Jiems ima pavydas,kad zemes savininkai uz zemes nuoma gaus neblogus pinigus.
aaa    Pir, 2020-01-06 / 00:15

In reply to by plungiens

o gretimu zemiu savininkai gaus vidurini pirsta pries nosi :) o zemes kaina kris labai :) parduok savo zeme jeigu tiek gerai duoda, tegu statu ten pilna, nepamirsk aplink susipirkt dar dabartine kaina, kad nenuskriaustum salia esanciu :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.