Seniūnų kėdžių rokiruotės

„Žemaičio“ nuotr.
Tikė­ti­na, kad G. Do­marką Plungės mies­to se­niū­no kėdėje jau grei­tai pa­keis D. Jur­ku­vienė. Be­je, buvęs mies­to se­niū­nas (ir da­bar lai­ki­nai ei­nan­tis šias pa­rei­gas) sie­kia pe­rei­ti va­do­vau­ti Nau­sod­žio se­niū­ni­jai
Šios sa­vaitės pra­džio­je įvy­ko net du kon­kur­sai lais­voms se­niūnų kėdėms užim­ti. Pir­ma­dienį rink­tas va­do­vas Nau­sod­žio se­niū­ni­jai, ant­ra­dienį – Plungės. Ir nors ga­lu­ti­niai abiejų kon­kursų re­zul­ta­tai paaiškės tik po po­ros sa­vai­čių, jau vie­ši­na­mos ge­riau­siai pa­si­rod­žiu­sių ir dau­giau­siai balų su­rin­ku­sių pre­ten­dentų pa­vardės.

Nors abu kon­kur­sus or­ga­ni­za­vo Vals­tybės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas, jie vy­ko Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, minė­to­jo de­par­ta­men­to at­sto­vams da­ly­vau­jant nuo­to­li­niu būdu.

„Že­mai­tis“ jau rašė, kad tiek Nau­sod­žio, tiek Plungės se­niū­no kon­kur­suo­se su­lauk­ta vie­no­dai pre­ten­dentų – po 7. Ta­čiau į kon­kursą jų at­vy­ko ge­ro­kai ma­žiau.

Pir­ma­dienį Nau­sod­žio se­niū­nui pa­rink­ti skir­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo 3 kan­di­da­tai. Jų pri­si­sta­tymą ver­ti­no ke­tu­ri tos se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vas – di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas bei kon­kur­se nuo­to­li­niu būdu (pa­si­tel­kus in­ter­ne­ti­nes ry­šio prie­mo­nes) da­ly­vavę du de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Ko­mi­si­jos na­riai kiek­vieną iš pre­ten­dentų įver­ti­no jam skir­da­mi ba­lus. Su­su­ma­vus juos paaiškė­jo, kad ge­riau­siai pa­si­rodė du kan­di­da­tai: da­bar­ti­nis Lie­tu­vos pa­što Plungės pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Vik­to­ras Džiau­gys bei lai­ki­nai Plungės mies­to se­niū­no pa­rei­gas ei­nan­tis Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Ir nors pa­sta­ra­sis su­rin­ko dau­giau balų, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui pa­lik­ta teisė pa­si­rink­ti, kurį iš šių dviejų as­menų jis no­rin­tis ma­ty­ti Nau­sod­žio se­niū­no kėdėje. M. Kau­nas „Že­mai­čiui“ sakė maž­daug po po­ros sa­vai­čių, gavęs iš­va­das iš minė­to­jo de­par­ta­men­to ir Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos, šiuos kan­di­da­tus dar kartą kvie­sis po­kal­bio, o ta­da ir spręs, kurį rink­tis.

Pak­laus­tas, kiek įta­kos jo ap­si­spren­di­mui turės tai, jog G. Do­mar­kas va­do­vau­da­mas Plungė se­niū­ni­jai su­lauk­da­vo daug kri­ti­kos dėl sa­vo dar­bo, M. Kau­nas kalbė­jo šios de­talės ne­lai­kan­tis svar­bia. „Mies­to se­niū­ni­ja ki­to­kia nei kai­miš­ko­ji, ir darbų krūviai ten vi­sai ki­ti“, – pa­brėžė jis.

Ana­lo­giš­kai ant­ra­dienį vy­ko ir kon­kur­sas ei­ti Plungės mies­to se­niū­no pa­rei­gas. Nors pa­raiš­kas bu­vo pa­teikę taip pat 7 as­me­nys, į kon­kursą at­vy­ko tik du: Užim­tu­mo tar­ny­bos Klaipė­dos klientų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­tui va­do­vau­jan­ti Dan­gi­rutė Jur­ku­vienė bei Kre­tin­gos sa­vi­val­dybės Žemės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tu dir­ban­tis Liu­tau­ras Moc­kus.

Abu per at­ranką su­rin­ko rei­kiamą balų skai­čių, ta­čiau, pa­sak M. Kau­no, žy­miai ge­riau įver­tin­ta D. Jur­ku­vienės kan­di­datū­ra. Kaip be­būtų, gavęs rei­kia­mus do­ku­men­tus, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius dar spręs, kurį iš jų pa­skir­ti Plungės mies­to se­niū­nu.

„Že­mai­tis“ jau rašė, kad dar kon­kur­sui nė ne­įvy­kus bu­vo kal­ba­ma, jog mies­to se­niū­ni­jos vai­ras bus pa­tikė­tas D. Jur­ku­vie­nei. Ji pa­ti, pa­klaus­ta apie tai, ne­slėpda­ma ne­pa­si­ten­ki­ni­mo kalbė­jo, jog to­kius gan­dus skleid­žia neiš­ma­nan­tie­ji, kaip vyks­ta kon­kur­sai į to­kius po­stus. Vis dėlto tik­riau­siai ne­tru­kus paaiškės, jog neiš­ma­ny­mas čia – nie­kuo dėtas. Tie­siog to­kių kon­kursų baig­tis tam­pa vis leng­viau nu­spėja­ma.

Komentarai

Zemaitis    Šeš, 2020-01-25 / 08:24
Nieko naujo šioja ašaru pakalnej,laimes tie kas turi laimet ...
    Sek, 2020-01-26 / 16:45
Kodėl Plungei taip nesiseka ? Jurkuvienė- blogiau jau nebegali būti.
vbp    Pir, 2020-01-27 / 12:59
nu tai policijos komisarė, darbo biržos vadovė ir dabar čia seniūnė tai gal tvarką padarys mieste,miestas taps gražesniu
duda    Pir, 2020-01-27 / 16:17
prie ko čia gandai- konkursas atviras, visi galėjo dalyvauti. Būtų buvę geresnių, būtų laimėję, kam skleisti erezijas apie surežisuotus konkursus
    Ant, 2020-01-28 / 12:41
Jeigu nesurežisuoti tada kodėl net nepaskelbus konkurso buvo žinoma, kad seniūnė bus Jurkuvienė?
Ta    Tre, 2020-01-29 / 21:07
,,boba,, geresnė už vyrus,reiklti,padarys tvarką . Moterys geresnės vadovės.
Užimtumo tarnyba    Pir, 2020-02-03 / 19:16
sako, kad tai labai nekultūringa ir simpatijas bei antipatijas rodanti persona. Nežinau. Aš tik taip apie ją girdėjau. Linkėjimai Plungei.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.