Kariuomenės vengęs plungiškis „atsibudo“ per vėlai

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Vie­ni į tar­nybą žy­giuo­ja pa­kel­ta gal­va, o ki­ti yra pa­si­ryžę net ir teis­mo suo­le pa­sėdėti, kad tik nuo jos iš­si­suktų
Praė­ju­sių metų lapk­ritį Plungės apy­linkės teis­me nag­rinė­ta iš­ties neei­linė by­la, ku­rios pa­grin­di­niu veikė­ju ta­po 1998-ai­siais gimęs plun­giš­kis Ka­zi­mie­ras Ber­žons­kis. Vai­ki­nas tei­siamųjų suo­le at­si­dūrė dėl ka­ro prie­vo­li­nin­ko pa­rei­gos ne­vyk­dy­mo. Už tai baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu teis­mas jam skyrė 1 000 eurų baudą, bet pra­ėjus trims mėne­siams plun­giš­kis at­si­kvošė­jo ir už­si­mo­jo rei­ka­lau­ti bylą nag­rinė­ti su­ren­giant teis­mo po­sėdį, ku­ria­me galėtų pa­si­sa­ky­ti ir jis, ir jo ad­vo­ka­tas.

Sup­ra­to, kad no­ri po­sėdžio

Jei ta­da ne­su­ti­ko su jam pa­skir­ta baus­me, K. Ber­žons­kis per ke­tu­rio­li­ka dienų galė­jo pa­teik­ti pra­šymą su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Jam bu­vo išaiš­kin­ta, kad, ne­pa­si­nau­do­jus šia ga­li­my­be, įsa­ky­mas įsi­teisės ir jau ne­be­bus skund­žia­mas.

Bet vai­ki­nui, ko ge­ro, ne tik su pa­reigų vyk­dy­mu, bet ir su ma­te­ma­ti­ka – pra­sti rei­ka­lai. Mat jo skun­das dėl pra­ėju­siais me­tais priim­to baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo Plungės apy­linkės teismą pa­siekė tik šių metų va­sa­rio 4 dieną.

Ja­me K. Ber­žons­kis pra­šė at­sta­ty­ti pra­leistą ter­miną skun­dui pa­duo­ti, nes no­ri ap­skųsti 2019-ųjų lapk­ri­čio 7-osios teis­mo baud­žiamąjį įsa­kymą. Vai­ki­nas aiš­ki­no, kad ter­miną pra­lei­do dėl jam ne­pa­lan­kiai su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių. Be to, jo įsi­ti­ki­ni­mu, ter­mi­nas pra­leis­tas ne­žy­miai, o jį at­sta­čius, teis­mo po­sėdy­je galėtų da­ly­vau­ti ne tik jis, bet ir jo gynė­jas.

Iš skun­do ma­ty­ti, kad plun­giš­kis dėl jam pa­skir­tos bausmės ne­tu­ri jo­kių prie­kaištų. Jis ne­pa­ten­kin­tas tik tuo, kad by­la iš­nag­rinė­ta jam ne­da­ly­vau­jant. Esą dėl to jis ne­galė­jo pa­siaiš­kin­ti dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo ap­lin­ky­bių, ku­rias iš esmės pri­pažįs­ta.

Skun­do ne­ten­ki­no

K. Ber­žons­kio skun­das, kaip ir per­nai lapk­ri­čio mėnesį narp­lio­ta jo by­la, bu­vo iš­nag­rinė­tas ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.

Teis­mas nu­statė, kad vai­ki­nui bu­vo išaiš­kin­ta ga­li­mybė rei­ka­lau­ti by­los nag­rinė­ji­mo teis­mo po­sėdy­je. Tai pa­da­ry­ti jis turė­jo per dvi sa­vai­tes, skai­čiuo­jant nuo tos die­nos, kai jam as­me­niš­kai bu­vo įteik­tas baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo nuo­ra­šas. Pas­ta­ra­sis ka­riuo­menės ven­gu­sio plun­giš­kio ran­kas pa­siekė 2019-ųjų lapk­ri­čio 13-ąją. Tei­se rei­ka­lau­ti su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me vai­ki­nas ne­pa­si­nau­do­jo, tad baud­žia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­ga­lio­jo ir ta­po ne­skund­žia­mas to pa­ties mėne­sio 28 dieną.

Tad ne­draus­min­go­jo plun­giš­kio skun­das ne­ten­kin­tas. Šią nu­tartį K. Ber­žons­kis per 7 die­nas nuo jos nuo­ra­šo ga­vi­mo die­nos ga­li ap­skųsti Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui. Tik klau­si­mas, ar šįkart jo reak­ci­ja bus to­kia „grei­ta“, ko­kia pa­si­rodė esan­ti pa­starąjį kartą.

Dau­gybę kartų iš­si­su­kinė­jo

Tie­sa, už ka­ro prie­vo­li­nin­ko pa­rei­gos ne­vyk­dymą K. Ber­žons­kis teisė­sau­gi­ninkų bu­vo „tam­py­tas“ ne vieną kartą. Dar iki baud­žia­mo­sios by­los dėl iš­si­su­kinė­ji­mo nuo ka­riuo­menės jis be­ne ke­tu­ris kar­tus bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Ta­čiau tai ne­pas­ka­ti­no vai­ki­no pri­si­vers­ti nu­vyk­ti į ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos ko­mi­siją. No­ras iš­si­suk­ti nuo tar­ny­bos bu­vo di­des­nis už baimę būti nu­baus­tam.

„Ne­laimės“, su­si­ju­sios su pri­va­lomą­ja ka­ri­ne tar­ny­ba, K. Ber­žonskį užk­lu­po prie­š po­rą metų – 2018-ųjų sau­sio 9-ąją. Tada jis pa­kliu­vo į Klaipė­dos re­gio­no ka­ro prie­vo­li­ninkų sąrašą.

Jam bu­vo nu­ro­dy­ta iki tų pa­čių metų va­sa­rio 20-osios su do­ku­men­tais at­vyk­ti į Plungės ka­ro prie­volės komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos po­skyrį. Bet čia jis ne­pa­si­rodė, tad ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka bu­vo nu­baus­tas 15 eurų bau­da bei įpa­rei­go­tas per pen­kias die­nas nu­vyk­ti į ka­rinės me­di­ci­nos eks­per­tizės ko­mi­si­jos Klaipė­dos pa­ko­misę.

Bet ir ten plun­giš­kis ne­si­teikė nu­va­žiuo­ti. To­kiu būdu už­si­tar­na­vo dar 60 eurų baudą. K. Ber­žons­kiui bu­vo pri­sa­ky­ta tą pa­tį mėnesį at­va­žiuo­ti me­di­ci­ni­niam pa­tik­ri­ni­mui, bet ir vėl šiam nu­ro­dy­mui jis li­ko kur­čias. Ir vėl bu­vo nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Tik jau so­li­des­ne – 100 eurų bau­da.

Tuo plun­giš­kio bėdos ne­si­baigė. 2019-ųjų sau­sio 15 dieną jo pa­vardė vėl pui­ka­vo­si ka­ro prie­vo­li­ninkų sąra­še, tad jis vėl pri­valė­jo ne­ši­nas do­ku­men­tais pri­si­sta­ty­ti į Plungės ka­ro prie­volės komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos po­skyrį.

Turė­jo, bet, kaip jam įpras­ta, ne­pa­si­rodė. Todėl dėl ka­ro prie­vo­li­ninkų pa­reigų ne­vyk­dy­mo bu­vo nu­baus­tas ket­virtą kartą. Jam pa­skir­ta 100 eurų bau­da. Ir ta­da jo nie­kas ne­pa­li­ko ra­mybė­je, mat ka­rinė tar­ny­ba – pri­va­lo­ma. Kad plun­giš­kis at­liktų pa­reigą, jo ėmė ieš­ko­ti ka­ro po­li­ci­jos pa­reigū­nai. Slapstę­sis K. Ber­žons­kis ne­tru­kus bu­vo su­ras­tas ir su­lai­ky­tas. Dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ven­gi­mo jam bu­vo iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la.

Manė „pra­sly­sian­tis“

Plun­giš­kiui ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip tik pri­si­pa­žin­ti ven­gus ka­rinės tar­ny­bos. Vai­ki­nas ti­ki­no iš drau­go su­ži­nojęs, jog yra at­si­dūręs šauk­ti­nių sąra­šuo­se. Teigė su­pratęs, kad pri­valės at­lik­ti pri­va­lomąją ka­rinę tar­nybą, ta­čiau manė, kad ne­bus jai tin­ka­mas. O ir no­ro tar­nau­ti ne­turė­jo. Tikė­jo­si, kad ne­nu­vyk­da­mas į ati­tin­kamą po­skyrį tie­siog „pra­slys“ ir bus pa­lik­tas ra­mybė­je.

Po ilgų iš­si­su­kinė­jimų, pa­skel­bus jo paiešką, plun­giš­kis ti­ki­no iš­si­gandęs ir dėl to ėmęs slaps­ty­tis. Bu­vo įsi­ti­kinęs, kad už tai pa­klius į be­langę.

Nus­ta­ty­ta, kad K. Ber­žons­kis sąmo­nin­gai vengė at­lik­ti pri­va­lomąją ka­ro tar­ny­bos. Tad teis­mas dėl to jį nu­teisė baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu ir pa­skyrė 1 000 eurų baudą, ku­rią jis pri­va­lo su­si­mokė­ti per še­šis mėne­sius. Tie­sa, tai – treč­da­liu su­ma­žin­ta bausmė, mat plun­giš­kis pri­sipa­ži­no kaltas.

Komentarai

aaa    Tre, 2020-02-12 / 18:24
va ir "laisva" lietuva... net is didziosios raides nesinori rasyt... zmones kaip tarybiniais laikais verciami :) kodel nera kaip normalioje salyje tik savanoriai m?su tokiu ju poziuriu is principo niekas nebeitu gint sitos nesamones...
emigrant    Šeš, 2020-02-15 / 11:16
Tegul moka po 2000 euru i menesi tada be problemu eitciau i kariuomene,ka tiems daryt kur seimas jau sukure ir dirba svetur, pasityciojimas pacius istatymo kurejus baust,tai dabar tam zmogeliui pridare tokiu problemu teismas,kad daeis jis iki to,kad jis nemokes tas baudas ir persikels tos baudos iki anstoliu,valdisko darbo nedirbs nes nieko nebeliks is algos,tai jam teks emigruoti ir svetur dirbt,taip ir naikina musu tauta istatymu leidejai,geda valdziai turetu but,tokiu istatymu prigalvotojams reiketu i belange siust minimum 100 metu,nes akivaizdus tautos naikinimas,zmones emigruoja del tokiu nesamoningu istatymu,geda lietuvai baisu,o cia dar skaitosi laisva nepriklausoma lietuva ,zmones persekioja ir gadina gyvenima,as asmeniskai kai grystu i lietuva nebematau jaunimo vien pagyvene arba pensininkai,o jaunimas pluste plusta svetur ziauriau negu ziauru nudebilejo lietuva visai,sugalvok tu man persekiot zmogu ieskot su karo policija tai cia skaitau didziulis Nusikaltimas,siam zmogeliui turetu valstybe sumoket uz sugadinta gyvenima,man net vemt norisi asilgalviu banda debiloidai,istatymu tkiu kurejai.
PC    Ant, 2020-02-18 / 10:15
Greičiau įvestų privalomą visuotinę tarnybą iš karto po mokyklos ir baigtųsi visos tos bereikšmės kalbos....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.