Kultūros dvasia Rietave gyva net ir karantino metu

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Pa­sak E. Pranc­ke­vi­čienės, bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas ne­kant­rau­ja, ka­da vėl galės pla­čiai at­ver­ti du­ris di­des­niems su­si­būri­mams, pla­tes­niam lan­ky­tojų ra­tui
Pa­va­sarį mūsų šalį bei visą pa­saulį stingdęs ka­ran­ti­nas šio mėne­sio pra­džio­je vėl su­grįžo, dar kartą at­neš­da­mas dau­gybę drau­dimų bei ri­bo­jimų. Kaip ir pir­mo­sios pan­de­mi­jos ban­gos me­tu, su­var­žy­mai la­biau­siai pa­lietė kultū­ros įstai­gas – bu­vo užd­raus­ti ren­gi­niai, at­šauk­ti pla­nuo­ti kon­cer­tai bei su­si­ti­ki­mai. Ta­čiau tai ne­sus­tabdė kultū­ri­nio gy­ve­ni­mo, o dir­ban­tie­ji kultū­ros sri­ty­je dar kartą įrodė, kad jų ran­kas ne taip pa­pras­ta su­riš­ti.
„Svar­biau­sia ne­pra­ras­ti op­ti­miz­mo bei po­zi­ty­vu­mo“, – įsi­ti­ki­nu­sios Rie­ta­vo kultū­ros cent­ro bei Irenė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos va­dovės, „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­ju­sios, kaip jų va­do­vau­ja­moms įstai­goms se­ka­si pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je.

Ka­ran­ti­nas – ga­li­mybė to­bu­lin­tis
Rie­ta­vo kultū­ros cent­ro direktorė Bi­rutė Ged­mi­naitė ne­slėpė, jog sun­kiau­sia bu­vo pa­va­sarį, kai ta­da dar men­kai pa­žįsta­mas vi­ru­sas stai­ga iš­de­ri­no ne tik įprastą įstaigų bei įmo­nių veiklą, bet ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo ir kiek­vie­no iš mūsų gy­ve­ni­mus.
Di­rek­torės tei­gi­mu, ko­vo mėnesį pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas kultū­ros sri­čiai smogė skaud­žiau­siai. Bet, ne­pai­sant visų sun­kumų ir su­var­žymų, kultū­ros ba­ruo­se triū­sian­tiems žmonėms sa­vo veik­lai pa­vy­ko at­ras­ti naują 
nišą – vir­tua­lią erdvę. Būtent šiuo­lai­ki­nių in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų dėka kultū­ros „pul­sas“ Rie­ta­ve, kaip ir vi­so­je ša­ly­je bei pa­sau­ly­je, tąkart ne­nus­to­jo pul­savęs.
Ži­no­ma, ne viską pa­vy­ko per­kel­ti į in­ter­ne­tinę erdvę – kai ku­riuos pla­nuo­tus kon­cer­tus bei ki­to­kius ren­gi­nius te­ko ati­dėti atei­čiai. Bet B. Ged­mi­naitė nu­si­tei­ku­si po­zi­ty­viai ir vi­lia­si, kad jie įvyks, ir po už­sitę­su­sio „įša­lo“ žmonėms taps tar­si do­va­na už įtemp­tai pra­gy­ventą lai­ko­tarpį.
Tie­sa, va­sarą kultū­ri­nis gy­ve­ni­mas Rie­ta­ve, kaip ir ki­tur, bu­vo at­gijęs, ta­čiau, pa­si­gir­dus pir­mie­siems ai­dams apie neiš­ven­giamą ant­rąją pan­de­mi­jos bangą, vėl vis­kas ap­mirė.
Anot Kultū­ros cent­ro di­rek­torės, nuo spa­lio 6 die­nos at­šauk­ti vi­si įstai­gos pla­nuo­ti ren­gi­niai, kon­cer­tinės iš­vy­kos, at­va­žiuo­jan­čių teat­ro tru­pių pa­si­ro­dy­mai, pro­fe­sio­na­lių at­likėjų kon­cer­tai.
„La­bai gai­la, kad ne­galė­jo­me įgy­ven­din­ti kai ku­rių pro­jektų veiklų“, – kalbė­jo va­dovė, bet pa­si­džiaugė, jog šis lai­ko­tar­pis – pui­ki pro­ga kultū­ros dar­buo­to­jams pa­si­to­bu­lin­ti. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kultū­ros cent­ras ren­gia nuo­to­li­nius kva­li­fi­ka­ci­jos kėli­mo mo­ky­mus kultū­ros ir me­no įstaigų, ko­lek­tyvų va­do­vams, tech­ni­kams, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams.
Veiklų ne­trūksta
Kaip ir pirmą­kart, Kultū­ros cent­ras ne­nus­to­jo veik­ti. Tik vi­sas „ju­de­sys“ vyks­ta nuo­to­li­niu būdu. „Dėl iš­ra­dingų kultū­ros ir me­no dar­buo­tojų kai ku­riuos ren­gi­nius pa­vy­ko adap­tuo­ti vir­tua­liai erd­vei. Ne­ga­liu ne­pa­sid­žiaug­ti ren­gi­nių or­ga­ni­za­torės Eglės Fa­bi­jo­na­vi­čienės did­žiu­liu kūry­biš­ku­mu. Ji ini­ci­ja­vo ir iki šiol ren­gia pa­sakų edu­ka­ci­jas, at­rak­ci­jas, kon­kur­sus, dir­ba vaiz­do med­žia­gos mon­ta­vi­mo pro­gra­mo­mis, ku­ria sce­na­ri­jus, ieš­ko idėjų, kad rie­ta­viš­kių gy­ve­ni­mas  šiuo itin ne­leng­vu mo­men­tu pra­skaidrėtų. Taip pat džiau­giuo­si kūry­bi­nio dar­buo­to­jo Egi­di­jaus Gri­ciaus indė­liu į Rie­ta­vo kultū­rinį gy­ve­nimą, jo kūry­biš­ku­mu ku­riant rep­re­zen­ta­ci­nius vaizdo įrašus, įgy­ven­di­nant pro­jektą „TA­PA­TU­MO.LINK“.
Šio pro­jek­to tiks­las – su­teik­ti dar­bin­go am­žiaus ir eko­no­miš­kai neak­ty­viems gy­ven­to­jams naujų pro­fe­si­nių įgūdžių bei taip pa­di­din­ti jų ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti.
B. Ged­mi­naitė pa­ti­ki­no, kad Kultū­ros cent­ro ko­lek­ty­vas ne­ža­da sėdėti su­dėjęs rankų ir atei­ty­je. Pa­sid­žiaugė, jog ne­tru­kus vyks vir­tua­lus „Su­bat­va­ka­ris“ ir liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­los „Su­ba­ta“ kom­pak­tinės plokš­telės „Ap­lan­ky­ki senąjį Rie­tavą“ pri­sta­ty­mas.
O kur dar kalė­dinės mies­to eglės įžie­bi­mas, ku­ris, kaip ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se, vyks vir­tua­liai. Puoš­ti kie­mus, na­mus, bal­ko­nus, vit­ri­nas, lan­gus, kad kar­tu būtų su­kur­ta Kalėdų dva­sia, kvie­čia­mos ir ki­tos įstai­gos, įmonės, par­duo­tuvės, pa­vie­niai žmonės.
„Jau ati­da­ry­tas Kalėdų pa­štas, kur vi­si ga­li siųs­ti laiš­kus, linkė­ji­mus drau­gams, bi­čiu­liams, šei­mai, ar­ti­mie­siems. Juos tie­sio­ginės trans­lia­ci­jos me­tu so­cia­li­niuo­se tink­luo­se skai­tys pa­ts Kalėdų Se­ne­lis“, – gra­žiais su­ma­ny­mais da­li­jo­si di­rek­torė ir kar­tu pri­minė, jog vi­sas nau­jie­nas ga­li­ma sek­ti Rie­ta­vo kultū­ros cent­ro „Fa­ce­book“, „You­tu­be“ ir „Ins­tag­ram“ pa­sky­ro­se.
„Iš­gy­ven­ki­me šį lai­ko­tarpį, ne­sto­ko­ki­me op­ti­miz­mo, po­zi­ty­vu­mo, pa­ki­lios nuo­tai­kos, būki­me ir li­ki­me svei­ki. Be ga­lo lau­kia­me gy­vo su­si­ti­ki­mo“, – baig­da­ma po­kalbį pri­dūrė B. Ged­mi­naitė.
Lan­ky­to­jus ap­tar­nau­ja be­kon­tak­čiu būdu
Ka­ran­ti­nas ir dėl jo į visų gy­ve­ni­mus įves­ti ri­bo­ji­mai bei su­var­žy­mai ne­pa­laužė ir I. Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos bend­ruo­menės. Anot įstai­gos di­rek­torės Eri­kos Pranc­ke­vi­čienės, net ir ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu bib­lio­te­ka dir­ba įpras­tu gra­fi­ku – nuo pir­ma­die­nio iki penk­ta­die­nio 9.30–18 valandomis.
Tie­sa, va­dovė pa­žymė­jo, jog lan­ky­to­jai ap­tar­nau­ja­mi be­kon­tak­čiu būdu: skai­ty­to­jai pa­lie­ka kny­gas prie durų esan­čio­je tam skir­to­je vie­to­je ir ten pat pa­sii­ma už­si­sa­ky­tas nau­jas. Vi­sos grąžin­tos kny­gos ka­ran­ti­nuo­ja­mos 72 val. ir tik tuo­met siū­lo­mos ki­tiems skai­ty­to­jams.
Bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos pra­šo skai­ty­tojų kny­gas už­si­sa­ky­ti iš anks­to elekt­ro­ninė­je sis­te­mo­je www.li­bis.lt, te­le­fo­nu 8 448 68612 ar­ba el. pa­štu rie­ta­vas.biblioteka@gmail.com.
Lai­kan­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, to­liau tei­kia­mos ir ko­pi­ja­vi­mo, spaus­di­ni­mo bei ske­na­vi­mo pa­slau­gos, su­tei­kia­ma ga­li­mybė iki 15 mi­nu­čių pa­si­nau­do­ti ne­mo­ka­mu in­ter­ne­tu. Į pe­rio­di­nių lei­di­nių skai­tyklą lan­ky­to­jai ne­įleid­žia­mi, ta­čiau ga­li­ma pa­siim­ti lei­di­nių į na­mus.
„Ka­ran­ti­no me­tu ne­nutrūks­ta ir kultū­rinė veik­la. Bib­lio­te­kos feis­bu­ko pa­sky­ro­je nuo­lat vyks­ta in­te­rak­tyvūs žai­di­mai bei kon­kur­sai“, – pa­sa­ko­jo E. Pranc­ke­vi­čienė.
Va­dovė pri­minė, jog bib­lio­te­ka da­ly­vau­ja pro­jek­te „Ne­nuo­bod­žiauk!“. Šis pro­jek­tas – tai pro­ga įvai­raus am­žiaus žmonėms skait­me­ninė­je erdvė­je pa­tir­ti įdomų nuo­tykį, į kurį kvie­čia pri­pa­žin­ti ir pra­de­dan­tys me­ni­nin­kai bei kultū­ros kūrėjai, įvai­rių pres­ti­ži­nių sri­čių na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių pre­mijų lau­rea­tai, Lie­tu­vos bei tarp­tau­ti­nių kon­kursų pri­zi­nin­kai.
Ki­ta bib­lio­te­kos siū­lo­ma pra­mo­ga – žai­di­mas „Atspėk knygą“. Kiek­vieną penk­ta­dienį skai­ty­to­jai kvie­čia­mi iš užuo­minų at­spėti, apie ko­kią knygą kal­ba­ma. Prieš did­žią­sias metų šven­tes – gruod­žio 21-ąją – bus ap­do­va­no­tas dau­giau­siai tei­singų at­sa­kymų pa­teikęs da­ly­vis.
Di­rek­torė pa­si­džiaugė ne tik Rie­ta­vo bib­lio­te­kos veik­la per ka­ran­tiną, bet ir kai­miškųjų. Itin daug su­si­domė­ji­mo esą su­laukė La­bard­žių fi­lia­lo vedė­jos Lo­re­tos Jur­kienės ku­ria­mi in­te­rak­tyvūs žai­di­mai.
Kol kas džia­gia­ma­si ir nuo­to­li­niu bend­ra­vi­mu
„Nuo lapk­ri­čio mėne­sio I. Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, kaip ir visų Lie­tu­vos viešųjų bib­lio­tekų, du­ris puo­šia spal­vo­ta dėlionė „Bib­lio­te­ka vi­siems“. Tai – ženk­las, kad bib­lio­te­ka nuo šiol tam­pa dar at­vi­resnė ir drau­giš­kesnė vie­ta vi­siems, ne­pai­sant skir­tumų ir įvai­ru­mo.
Dau­gu­ma as­menų, tu­rin­čių au­tiz­mo spekt­ro su­tri­kimų, in­for­ma­ciją ge­riau su­pran­ta ne ta­da, kai ją gir­di, o kai ma­to. Be to, au­tis­tai nemėgs­ta ne­konk­re­tu­mo ir ne­ži­no­mos ap­lin­kos. Todėl Rie­ta­vo bib­lio­te­ka pa­rengė vi­zua­linę so­cia­linę is­to­riją ir pla­katą, pa­de­dantį šiems lan­ky­to­jams pa­si­ruoš­ti vi­zi­tui į bib­lio­teką. Jį lan­ky­to­jai ras bib­lio­te­kos in­ter­ne­to sve­tainė­je. Šis pla­ka­tas leis dar prie­š at­vyks­tant į bib­lio­teką su­si­pa­žin­ti su jos erdvė­mis, tai­syklė­mis, juos pa­si­tik­sian­čiais dar­buo­to­jais“, – gra­žiu dar­bu da­li­jo­si E. Pranc­ke­vi­čienė.
Kalbė­da­ma apie tai, kad dau­ge­lis bib­lio­te­kos veiklų šiuo me­tu vyks­ta nuo­to­li­niu būdu, di­rek­torė už­si­minė ir apie di­de­lio po­pu­lia­ru­mo kas­met su­lau­kiantį tra­di­cinį „Že­mai­tiškų skai­tymų“ kon­kursą. Jis taip pat šie­met dėl su­si­klos­čiu­sios si­tua­ci­jos per­ke­lia­mas į vir­tua­lią erdvę. Vi­si, no­rin­tys ja­me da­ly­vau­ti, kvie­čia­mi nu­si­fil­muo­ti skai­tant že­mai­tišką kūrinį ir at­si­ųsti fil­muką bib­lio­te­kos elekt­ro­ni­niu pa­štu. Per­žiūrė­ti at­si­ųstus įra­šus ga­li­ma ap­si­lan­kius bib­lio­te­kos feis­bu­ko pa­sky­ro­je.
E. Pranc­ke­vi­čienė pa­si­džiaugė, kad šiais lai­kais daug ga­li­ma nu­veik­ti in­ter­ne­tu, ta­čiau, anot jos, vir­tua­li veik­la nie­ka­da neats­tos įpras­tos, juo la­biau – gy­vo bend­ra­vi­mo. Todėl bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos ne­kant­rau­ja, ka­da vėl galės pla­čiai at­ver­ti du­ris di­des­niems su­si­būri­mams, pla­tes­niam lan­ky­tojų ra­tui.
„O kol kas džiau­giamės nuo­to­li­niu bend­ra­vi­mu ir ga­li­my­be nea­tim­ti iš lan­ky­tojų skai­ty­mo džiaugs­mo“, – kalbė­jo di­rek­torė.