Po Plungę vaikščiojo pats Vaižgantas

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­tr.
J. Tu­mas-Vaiž­gan­tas ke­lia­vo ly­di­mas dvie­jų šei­mi­nin­kių ir bū­rio moks­lei­vių
Ant­ra­die­nį plun­giš­kiai kiek su­tri­ko mies­to cent­ri­nė­je – J. Tu­mo-Vaiž­gan­to – gat­vė­je iš­vy­dę pul­ką moks­lei­vių, ku­rių cent­re – pa­ts ku­ni­gas, ra­šy­to­jas, po­li­ti­kas ir gy­ve­ni­mo gied­ru­mos fi­lo­so­fas Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas. Tiks­liau – juo per­si­ren­gęs jau­nuo­lis. Nus­te­bę li­ko­me ir mes, „Že­mai­čio“ žur­na­lis­tai, ir tik priė­ję prie šios kom­pa­ni­jos su­ži­no­jo­me, jog to­kia imp­ro­vi­za­ci­ja Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­kyk­la (TVM) nu­ta­rė pa­ly­dė­ti be­si­bai­gian­čius J. Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tus.
Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­tr.

„Že­mai­čio“ kal­bin­ta lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Da­nu­tė Sausd­ra­vie­nė pa­sa­ko­jo, jog neįp­ras­to­je pa­mo­ko­je da­ly­va­vo 11–12 kla­sių mo­ki­niai. Ke­liau­da­mi J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve ir stab­te­lė­da­mi tam tik­ro­se vie­to­se, jie skai­tė mi­nė­to ra­šy­to­jo kū­ri­nį „Dė­dės ir dė­die­nės“.

Šis kū­ri­nys įtrauk­tas į pri­va­lo­mos li­te­ra­tū­ros są­ra­šą 11–12 kla­sei. Tad vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viams jį per­skai­ty­ti – pri­va­lu. Kad tai są­ži­nin­gai pa­da­ry­tų vi­si TVM mo­ki­niai, mo­ky­to­jos D. Sausd­ra­vie­nė, Vio­le­ta Bra­žins­kie­nė, In­ga Kli­mai­tė ir Vil­ma Ged­gau­die­nė su­ren­gė ne­tra­di­ci­nę pa­mo­ką – są­spie­tį „J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve su Vaiž­gan­tu“.

Sim­bo­liš­ka, kad Vaiž­gan­to kū­ry­ba skai­ty­ta ke­liau­jant bū­tent jo var­du pa­va­din­ta gat­ve. Kaip pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja D. Sausd­ra­vie­nė, pa­na­šių imp­ro­vi­za­ci­jų su­gal­vo­ja­ma mi­nint ir ki­tų ra­šy­to­jų ju­bi­lie­jus. Įp­ras­min­ti juos TVM mo­ky­to­jams bei mo­ki­niams pa­de­da ir Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ku­rio­je su­reng­ta ne vie­na įdo­mes­nė pa­mo­ka.

Mi­nė­da­mi Vaiž­gan­to me­tus, ir šį­kart moks­lei­viai ga­lu­ti­ne sto­te­le pa­si­rin­ko vie­šo­sios bib­lio­te­kos kie­me­lį, ku­ria­me pa­sta­ty­tas ra­šy­to­jo 150-osiosms gi­mi­mo me­ti­nėms skir­tas suo­le­lis. Prie pa­sta­ro­jo ir už­baig­ti skai­ty­mai.

Tie­sa, čia prie TVM bend­ruo­me­nės pri­si­jun­gė ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių gru­pe­lė. Drau­gėn su­si­bū­rę moks­lei­viai čia ne tik už­bai­gė skai­ty­mus, bet ir iš­gir­do pa­čio Vaiž­gan­to, ku­rį įkū­ni­jo Dai­mo­nas Bud­rys, kal­bą. Vaiž­gan­tą per vi­są mies­tą ly­dė­jo dvi jo šei­mi­nin­kės – mo­ky­to­ja I. Kli­mai­tė ir moks­lei­vė Gab­rie­lė Lu­kai­tė.

Grį­žę į mo­kyk­lą mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai ap­ta­rė pa­mo­ką. Moks­lei­viai bu­vo pa­ten­kin­ti, sa­kė net ne­pa­ju­to, kaip nuė­jo, pa­sak jų, to­kį il­gą ke­lią, pa­sa­ko­jo, kaip įdo­mu bu­vo skai­ty­ti gat­vė­je. „Įdo­miau ne­gu kla­sė­je ar na­muo­se“, – da­li­jo­si įspū­džiais ir ti­ki­no, jog no­rė­tų dau­giau pa­mo­kų ne kla­sė­je, o ki­to­se erd­vė­se.

TVM vi­są šią sa­vai­tę vyks­ta pa­mo­kos, skir­tos ra­šy­to­jo Vaiž­gan­to 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Mo­ki­niai kvie­čia­mi pa­žiū­rė­ti fil­mą „Tu­mo ko­dek­sas“, skai­ty­ti bei ap­tar­ti Vaiž­gan­to kū­ry­bą. Pir­ma­die­nį dvi gru­pės vy­ko į li­te­ra­tū­ros pa­mo­ką Vaiž­gan­to mu­zie­ju­je Ku­liuo­se, kur juos pa­si­ti­ko ir apie ra­šy­to­jo ku­ni­ga­vi­mą Ku­liuo­se pa­sa­ko­jo is­to­ri­kė Zu­za­na Jan­ke­vi­čie­nė. Per in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas mo­ki­niai kū­rė tai pro­gai skir­tus kny­gų skir­tu­kus, ku­riuos do­va­no­jo praei­viams gat­vė­je ir bib­lio­te­kai.

„Mo­ty­vuo­da­mi mo­ki­nius, mū­sų mo­ky­to­jai vis daž­niau ren­gia pa­mo­kas ki­to­se edu­ka­ci­nė­se erd­vė­se: bib­lio­te­ko­je, mu­zie­juo­se, iš­nau­do­ja ir neįp­ras­tas mo­kyk­los erd­ves“, – pa­sa­ko­jo D. Sausd­ra­vie­nė.

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­tr.
Mo­ki­niai kar­tu su mo­ky­to­ja D. Sausd­ra­vie­ne (cent­re) skai­to ir ana­li­zuo­ja kū­ri­nį „Dė­dės ir dė­die­nės“