Plun­giš­kiai ti­ki­si kitą­met laisvę švęsti drau­ge su uk­rai­nie­čiais

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Šie­met fes­ti­va­ly­je „Laisvės vai­kai“ ne­su­lauk­ta šokėjų iš Uk­rai­nos
„Tėvynė – neats­ki­ria­ma nuo žmo­gaus esmės. Ji yra ta duo­tybė, ku­rio­je žmo­gus ga­li su­vok­ti sa­vo būties pra­smę. Tėvynė – tai už­duo­tis ir pa­rei­ga sau­go­ti, gerb­ti ir nie­ka­da ne­pa­mirš­ti, jog būtent čia sly­pi vi­sos jėgos ir vi­sos kūry­binės ga­lios“, – to­kiais žod­žiais penk­ta­dienį pra­dėtas jau sep­ty­nio­liktąjį kartą Plungės kultū­ros cent­ro salę dre­binęs tarp­tau­ti­nis vaikų ir jau­ni­mo ko­lek­tyvų tau­ti­nių šo­kių fes­ti­va­lis „Laisvės vai­kai“, be ku­rio plun­giš­kiai jau ne­įsi­vaiz­duo­ja Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo die­nos minė­ji­mo. Be­maž dvi va­lan­das tru­ku­sios šo­kio šventės me­tu gau­siai su­si­rin­ku­sią pub­liką džiu­gi­no vaikų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vai iš Ak­menės, Šiau­lių, Pa­nevė­žio, Ša­kių, Gargždų, Kau­no bei Plungės. Su­lauk­ta sve­čių ir iš Lat­vi­jos Bauskės mies­to.Dėme­sys Uk­rai­nai

Kas­met Ko­vo 11-ajai skir­ta­me fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dy­da­vo ir uk­rai­nie­čių šokė­jai, ta­čiau šie­met jų ne­su­lauk­ta. Pa­lai­kant su ag­re­sy­viu prie­šu ko­vo­jan­čią Uk­rainą, su­gie­do­tas šios ša­lies him­nas. Prieš jį, ži­no­ma, nu­skambė­jo ir mūsų „Tau­tiš­ka giesmė“. Juos at­li­ko jau­no­ji šaulė Ive­ta Sil­kaus­kaitė.
„Vie­ni­jamės sa­vo laisvė­je ir pa­lai­ko­me ko­vo­jan­čią Uk­rainą. Min­ti­mis ir šir­di­mis esa­me kar­tu su vil­ti­mi, kad drau­gai iš Uk­rai­nos vėl galės da­ly­vau­ti fes­ti­va­ly­je ir džiaug­tis ne tik mūsų, bet ir sa­vo lais­ve“, – kalbė­jo vie­na iš ren­gi­nio vedėjų Si­mo­na Gu­da­vi­čiūtė.
Su vals­ty­bi­ne šven­te plun­giš­kius svei­kinęs Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas taip pat pa­lietė Uk­rai­nos temą: kalbė­jo apie šios ša­lies žmo­nių pa­ti­riamą siaubą, apie laisvės svarbą kiek­vie­nam iš mūsų ir jos kainą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­si­džiaugė, kad plun­giš­kiai ir vi­sa Lie­tu­va su­gebė­jo su­si­vie­ny­ti ir iš­ties­ti pa­gal­bos ranką ka­ro iš­vai­ky­tiems uk­rai­nie­čiams.
„Ma­tant plun­giš­kių ir vi­sos Lie­tu­vos su­si­tel­kimą, pa­de­dant, at­ro­do, sve­ti­mos vals­tybės žmonėms, su­pran­ta­me, ko­kie mes būtu­me stip­rūs ir su­si­telkę, jei mums tektų su­si­dur­ti su prie­šu. Tai – la­bai svar­bu, nes stip­rios vals­tybės pa­grin­das ir yra stip­ri bend­ruo­menė bei vie­nin­ga vi­suo­menė“, – kalbė­jo M. Kau­nas, pa­kvietęs vi­sus bent trum­pam pa­mirš­ti slo­gias nuo­tai­kas, pa­si­džiaug­ti bu­vi­mu kar­tu bei įsi­min­ti­nais šokėjų pa­si­ro­dy­mais.


Sce­no­je – būrys šo­kių ko­lek­tyvų

O jų būta iš­ties daug. Gra­žiau­sius sa­vo šo­kius į Plungę at­vežė Šiau­lių Dai­nos pro­gim­na­zi­jos liau­diškų šo­kių stu­di­ja „Šer­mukšnėlė“, Pa­nevė­žio Juo­zo Bal­či­ko­nio gim­na­zi­jos jau­ni­mo šo­kių grupė „Siaus­ti­nis“, Gargždų kultū­ros cent­ro vaikų ir jau­ni­mo šo­kių stu­di­ja „Trep­siu­kas“, Ak­menės kultū­ros cent­ro jau­nių liau­diškų šo­kių ko­lek­ty­vas, Kau­no Mi­ko Pet­raus­ko sce­nos menų mo­kyk­los tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Malūnė­lis“, Ša­kių kultū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vas „Pynė“ ir Bauskės mies­to vaikų ir jau­ni­mo liau­diškų šo­kių ko­lek­ty­vas „Me­me­li­te“.
Ži­no­ma, sceną gra­žiau­siais tau­ti­niais šo­kiais dre­bi­no ir fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kai – Plungės kultū­ros cent­ro vaikų ir jau­ni­mo liau­diškų šo­kių stu­di­ja „Su­var­tu­kas“, ku­riam te­ko garbė pra­dėti ir už­baig­ti Ko­vo 11-ajai skirtą šventę.
Žiū­ro­vai vi­sus šokė­jus ap­do­va­no­jo gau­siais plo­ji­mais, o Plungės kultū­ros cent­ro va­do­vas Ro­mas Ma­tu­lis pa­ma­lo­ni­no dar ir do­vanėlė­mis bei pa­dėkos raš­tais.
„Dvi va­lan­dos jau­nat­viš­kos jėgos ir ener­gi­jos. Ge­ra žiūrė­ti į ši­tuos jau­nus žmo­nes, ku­rie au­go val­gy­da­mi žemės, ku­rią mai­ti­na van­duo, duoną. Ša­lia yra tau­ta, ku­ri il­gai dar val­gys duoną iš žemės, ku­rią mai­ti­na krau­jas, – kalbė­jo jis ir pa­si­džiaugė, kad Ko­vo 11-ąją mes šven­čia­me su „Laisvės vai­kais“. – Žiū­rint į tuos jau­nus žmo­nes, su­pran­ti, kad pa­trio­tiš­kumą, pi­lie­tiš­kumą išugdė būtent bu­vi­mas kultū­ro­je. Kultū­ra yra vis­ko pa­grin­das, kultū­ra yra žmo­gaus ver­ty­bių pa­grin­das. Ačiū jums, kad iš­pažįs­ta­te kultūrą, kad jūsų pa­grin­das yra tau­tinė kultū­ra.“
Prieš fes­ti­va­lio „Laisvės vai­kai“ kon­certą, mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo dieną, Plungės kultū­ros cent­ras su­rengė vi­suo­me­ninę ak­ciją „Laisvės šo­kis“, ku­ri Se­na­mies­čio aikštė­je šo­kiui su­vie­ni­jo mi­nią žmo­nių. Ko­vo 11-osios pro­ga au­ko­tos ir šven­tos Mi­šios, po ku­rių nu­si­driekė šven­tinė ei­se­na Laisvės pa­mink­lo link.