Grįžo čempionais

Plun­gės SRC nuotr.
Pa­čių jau­niau­sių­jų plun­giš­kių ko­man­da
Lapk­ri­čio 9–10 die­no­mis Kau­ne vy­ko na­cio­na­li­nis moks­lei­vių dziu­do čem­pio­na­tas, ku­ria­me stip­riau­si Lie­tu­vos moks­lei­viai tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se (U12, U15, U17) sie­kė tap­ti Lie­tu­vos čem­pio­nais.

Čem­pio­na­te star­ta­vo gau­si Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro ko­man­da, ku­rią su­da­rė 37 spor­ti­nin­kai. Pir­mą­ją die­ną U12 gru­pė­je čem­pio­nais sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ta­po Ei­ri­das Ri­ma­vi­čius, Sau­lė Ei­nin­gė ir Ma­jus Pet­raus­kas.

Ta­das Ste­po­na­vi­čius pa­te­ko į fi­na­lą, ta­čiau pus­fi­na­lio ko­vo­je pa­ty­rė trau­mą ir fi­na­le ne­ko­vo­jo. Ro­kas Šat­kaus­kas, pus­fi­na­ly­je nu­si­lei­dęs ko­man­dos drau­gui, iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Ko­vas dėl tre­čio­sios vie­tos pra­lo­šė ir li­ko penk­ti: Jo­nas Bru­žas, Pi­jus Vait­kus, Ug­nius Švo­ba ir Ig­nas Stan­ke­vi­čius.

U17 gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 81 kg fi­na­le su­si­ti­ko du plun­giš­kiai: Mar­ty­nas Za­bu­ras ir Eri­kas Leš­čiaus­kas. Šį kar­tą Mar­ty­nas bu­vo stip­res­nis. Jus­tas Raz­mus ma­lo­niai nu­ste­bi­no tre­ne­rius ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.

Tre­čią­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Gied­rė Kau­liū­tė ir Bar­bo­ra End­rie­ku­tė. Pas­ta­ro­ji mer­gai­tė ko­vo­ja že­mes­nė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (iki 48 kg), ta­čiau neat­si­ra­dus var­žo­vėms te­ko kau­tis sun­kes­nė­je ka­te­go­ri­jo­je.

Lu­kas Mic­ke­vi­čius ko­vo­je dėl bron­zos įvei­kė tre­ni­ruo­čių drau­gą Ta­dą Nar­kų. Ko­vas dėl tre­čios vie­tos pra­lo­šė ir li­ko penk­ti: Ta­das Nar­kus, Vac­lo­vas Po­cius ir Ru­gi­lė Sta­siu­ly­tė.

Ru­gi­lė Sta­siu­ly­tė ir Bar­bo­ra End­rie­ku­tė sa­vo jė­gas iš­ban­dė ko­vo­da­mos dve­jo­se am­žiaus gru­pė­se U15 ir U17.

Ant­rą­ją die­ną ko­vo­jo U15 gru­pė. Čem­pio­nų var­dus sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se iš­ko­vo­jo Gir­vy­das Nar­kus, Bar­bo­ra End­rie­ku­tė ir Ru­gi­lė Sta­siu­ly­tė. Vi­ce­čem­pio­nu ta­po Er­vi­nas Ži­lius, Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Aus­tė­ja Ste­po­na­vi­čiu­tė.

Ko­vas dėl tre­čios vie­tos pra­lo­šė ir li­ko penk­ti: Nei­man­tas Ri­ma­vi­čius, To­mas Ži­lys, Vy­gir­das Nar­kus ir Do­mas Meš­kaus­kas.

Su­su­ma­vus vi­sų tri­jų gru­pių re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo stip­riau­sios ko­man­dos. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Aly­taus „Sim­ba“ ko­man­dai, ant­ro­ji – „Bu­do­ka“ ko­man­dai, o čem­pio­nais ta­po Plun­gės dziu­do ko­man­da.

Tre­ne­riai An­ta­nas Kas­tec­kas, Ed­var­das Ži­lius ir Ro­ber­tas Zim­kus džiau­gia­si auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mais.