Dalis Kauno klinikų vienai dienai persikėlė į Plungę

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Su­si­ti­ki­mo li­go­ninė­je me­tu. Pir­mo­je eilė­je iš kairės: R. Ža­liū­nas, L. Skie­rus, R. Be­ne­tis, A. Kli­šo­nis, K. Vai­čiū­nas ir O. Gus­tienė
Tre­čia­die­nio ry­tas Plungės li­go­ninė­je pra­si­dėjo ne­įpras­tai. Po dvejų metų per­trau­kos čia vėl su­tik­tas gau­sus būrys Kau­no kli­nikų me­dikų, at­vy­ku­sių į Plungę pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ir kon­sul­tuo­ti li­go­nių.At­vy­ko nu­si­teikę pa­dirbė­ti

Kas­met Plun­giš­kių drau­gi­jos, Plungės li­go­ninės ir Sa­vi­val­dybės ren­gia­mas me­dikų die­nas Plungė­je dėl pan­de­mi­jos kurį laiką te­ko pa­mirš­ti. Ta­čiau šie­met nu­tar­ta at­gai­vin­ti šią tra­di­ciją ir su­teik­ti plun­giš­kiams me­di­kams bei ser­gan­tie­siems galimybę pa­si­kon­sul­tuo­ti su būriu ge­riau­sių sa­vo sri­ties spe­cia­listų, dir­ban­čių Kau­no kli­ni­ko­se ir Lie­tu­vos svei­ka­tos mokslų aka­de­mi­jo­je (LSMU).

Įdo­mi šių kas­me­ti­nių su­si­ti­kimų de­talė ta, kad dau­ge­lis at­vyks­tan­čiųjų į Plungę yra vie­naip ar ki­taip su­si­ję su šiuo kraš­tu – vie­ni čia gimė ir au­go, ki­ti kurį laiką dir­bo Plungės li­go­ninė­je. Pa­si­tai­ko ir to­kių, ku­rie šio­je įstai­go­je žengė pir­muo­sius sa­vo pro­fe­si­nius žings­nius, tad da­bar jau­čia pa­reigą at­si­dėko­ti ir grąžin­ti skolą sa­vo pa­tir­ti­mi, pa­ta­ri­mais ir kon­sul­ta­ci­jo­mis. Na, o vie­nas ki­tas me­di­kas kau­niš­kis, viešė­da­mas mūsų li­go­ninė­je, pri­si­pažįs­ta esan­tis „Plungės žen­tas“ (jo žmo­na – plun­giškė), tad tu­rin­tis visą teisę vi­zi­tuo­ti čia kar­tu su ki­tais.

O štai tre­čia­die­nio rytą sve­čius pa­si­tikęs ir pa­svei­kinęs lai­ki­na­sis Plungės li­go­ninės di­rek­to­rius šiau­liš­kis Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka kalbė­jo, kad jam dar ne­te­ko vie­no­je vie­to­je ma­ty­ti ši­tiek gar­bių pro­fe­so­rių. „Po vieną – taip, ap­si­lan­ky­da­vo ir Šiau­lių li­go­ninė­je (ku­riai R. Ma­žei­ka anks­čiau va­do­va­vo – aut.), bet kad iš­syk at­vyktų tiek daug...“ – di­rek­to­rius ir džiaugė­si, ir stebė­jo­si išs­kir­ti­niu Plun­gei ro­do­mu dėme­siu. Ir pri­dūrė, kad vi­si čia at­vy­ko ne ko­kiam man­da­gu­mo vi­zi­tui, bet nu­si­teikę rim­tai pa­dirbė­ti.

Anes­te­zio­lo­gas rea­ni­ma­to­lo­gas And­rius Ma­cas Plungės li­go­ninės me­di­kams bu­vo pa­rengęs pra­ne­šimą apie ūminį skausmą, o kar­dio­logė Oli­vi­ja Gus­tienė da­li­no­si ži­nio­mis ir pa­tir­ti­mi apie ūmaus mio­kar­do in­fark­to diag­nos­tiką bei gy­dymą.

Šiems me­di­kams skai­tant pra­ne­ši­mus, ki­ti sve­čiai skubė­jo kon­sul­tuo­ti už­si­re­gist­ra­vu­sių pa­cientų. Turė­ju­sie­ji sa­vo šei­mos gy­dy­to­jo siun­timą ir iš anks­to su­de­rinę vi­zitą galė­jo pa­si­kon­sul­tuo­ti su plun­giš­kiams ge­rai pa­žįsta­mais mūsų mies­to garbės pi­lie­čiais kar­dio­chi­rur­gu Ri­man­tu Be­ne­čiu bei kar­dio­lo­gu Re­mi­gi­ju­mi Ža­liū­nu, taip pat su minė­tais O. Gus­tie­ne bei A. Ma­cu. Pa­cien­tus kon­sul­ta­vo ir neu­ro­lo­gas Kęstu­tis Pet­ri­ko­nis, uro­lo­gas Kęstu­tis Vai­čiū­nas bei oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas Eval­das Pa­der­vins­kis.


Bend­ra­vo ir su moks­lei­viais

Dar prie­š kon­fe­ren­ciją ir kon­sul­ta­ci­jas sve­čius pa­svei­kinęs Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­si­džiaugė po pan­de­minės per­trau­kos vėl ga­lin­tis Plungė­je su­tik­ti tokį „la­bai di­delį svorį tu­rintį me­dikų de­santą“, at­ve­žantį Plungės me­di­kams nau­jau­sias moks­li­nes ži­nias, kon­sul­tuo­jantį įvai­rių ne­ga­la­vimų pri­spaus­tus pa­cien­tus.

O po pietų sve­čių laukė ir tre­čio­ji, ne ma­žiau svar­bi, vi­zi­to da­lis – ap­si­lan­ky­mas Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jo­je ir su­si­ti­ki­mas su jos moks­lei­viais.

„Nie­kas taip ge­rai neuž­ka­bi­na kaip pa­vyz­dys. Iš spor­tinės pusės žiū­rint: jei­gu ne­būtų buvę Vir­gi­li­jaus Alek­nos, ka­žin kas šian­dien svai­dytų diską?! O da­bar mes tu­rim tik­rai la­bai gerą re­zul­tatą šioj spor­to ša­koj“, – pa­vyzd­žiais kalbė­jo A. Kli­šo­nis ir linkė­jo sve­čiams ly­giai taip pat su­do­min­ti jau­nimą me­di­ci­na.

Plun­gei ro­do­mu išs­kir­ti­niu Kau­no me­dikų dėme­siu džiaugė­si ir Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus. „Mes džiau­giamės, kad ši­tas kraš­tas tu­ri to­kią stip­rią trauką. Ir tu­ri­me da­ry­ti dar­bus, kad neuž­leis­tu­me šio kraš­to“, – sakė jis.


Žadė­jo pa­galbą

Na, o me­dikų de­san­tui va­do­vau­jan­tis LSMU rek­to­rius R. Be­ne­tis šmaikš­ta­vo, kad per tuos dve­jus me­tus, pra­ėju­sius nuo pa­sku­tinį kartą Plungė­je rengtų me­dikų dienų, įvy­ko daug po­ky­čių, ta­čiau plun­giš­kiai sa­vo po­zi­cijų uni­ver­si­te­te neuž­lei­do – bu­vusį rek­to­rių plun­giškį R. Ža­liūną pa­keitė ki­tas plun­giš­kis R. Be­ne­tis. „Tai sa­vo­tiš­kas fe­no­me­nas, kad du rek­to­riai yra iš to pa­ties mies­to“, – pa­brėžė jis.

Rek­to­rius pri­si­pa­ži­no, kad kiek­vieną pa­va­sarį su ko­le­go­mis vyk­da­mi į Plungę svars­to, kas juos čia trau­kia? „Nea­be­jo­ti­nai tai, kad mes esam rei­ka­lin­gi plun­giš­kiams ir mums rei­ka­lin­gi plun­giš­kiai, kad ga­li­me jiems pa­dėti išspręs­ti kai ku­rias pro­ble­mas.“ O po šio vi­zi­to sve­čiai žadė­jo pa­dėti Plungės li­go­ni­nei su­stip­rin­ti po­li­ti­nes po­zi­ci­jas, kad be­įsibėgė­jan­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigų re­for­ma jai at­neštų kuo ma­žiau nuo­sto­lių.