Norinčiųjų tirtis antplūdžio nesulaukė

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Nors nuo pra­ėju­sios sa­vaitės ga­li­mybę išsitir­ti tu­ri vi­si, net ir ne­jau­čian­tys CO­VID-19 simp­tomų, pa­tik­ros punk­tai dir­ba įpras­tu re­ži­mu – be­si­ti­rian­čiųjų ne­pa­daugė­jo
Praė­ju­sią sa­vaitę Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus, kad nuo va­sa­rio 15 d. du­ris vėl galės at­ver­ti ne­di­delės par­duo­tuvės, gro­žio sa­lo­nai, ki­tas pa­slau­gas tei­kian­čios įmonės, jų dar­buo­to­jai ra­gin­ti iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. De­ja, tiek ki­tuo­se mies­tuo­se, tiek Plungė­je vei­kian­čių mo­bi­liųjų pa­tik­ros punktų duo­me­nys ro­do, kad šis ra­gi­ni­mas taip ir li­ko neiš­girs­tas – be­si­ti­rian­čiųjų tiek pra­ėju­sią, tiek šią sa­vaitę ne­pa­daugė­jo.

Tir­tis kas dieną ar ne­si­tir­ti vi­sai?
„<...> de­ja, pa­si­ro­do, kad did­žio­ji dau­gu­ma nėra so­cia­liai at­sa­kin­gi ir net ne­si­ruo­šia tik­rin­tis <...> Kar­tais nu­svy­ra ran­kos dėl to­kio abe­jin­gu­mo, kai pa­ren­gi viską ir pa­tei­ki, bet net ne­su­ge­ba­me pa­si­da­ry­ti tai, kas pa­dėtų vi­siems išei­ti iš ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mo“, – pir­ma­dienį sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ap­maudą dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos lie­jo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.
Po šiuo jo pa­si­sa­ky­mu už­virė karš­ta dis­ku­si­ja. „Ar aš sau­giai jau­siuo­si pa­si­da­riu­si testą? Klien­tai atei­da­mi tai ne­si­da­rys tes­to. Ga­li­me, bet aš ne­la­bai ma­tau rei­ka­lo, kai bend­rau­si su klien­tais, ku­rie neaiš­ku kur buvę, su kuo bend­ravę, ką duos tes­tas? Tik tam mo­men­tui at­sa­kymą, o po dar­bo die­nos vie­nos ar ki­tos gal jau ir už­sikrės­ti ga­li, tai kam ta tes­to pa­ro­di­ja?“ – tei­ra­vo­si dis­ku­si­jos da­lyvė Ing­ri­da.
„Su­tin­ku, lo­gi­kos nėra, ar­ba tes­tuo­tis kiek­vie­na dieną: prie­š mo­kyk­lą, sek­ma­die­niais, prie­š kir­pyklą, „Ma­ximą“ ir t. t.“, – ko­men­ta­vo Li­ja.
„O iš kur to­kia baimė tes­tui? Me­di­kai bu­vo tes­tuo­ja­mi kas dvi sa­vai­tes, o jūs to­kiam pa­čiam ar net dar ar­ti­mes­niam kon­tak­te su klien­tu nei jie. Ka­me bėda? Baimė gau­ti tei­giamą at­sa­kymą? Nea­be­jo­ju, kad vi­si no­ri į dar­bus grįžti, tai kodėl į juos ne­grįžti sau­giai?“ – stebė­jo­si Eglė.
Į dar­bus grįžo ne vi­si
Vis dėlto pa­na­šu, kad šio­je dis­ku­si­jo­je svars­tyklės nu­svi­ro į pa­si­sa­kan­čiųjų prie­š vi­suo­tinį tes­ta­vimą pusę. Kaip „Že­maitį“ va­kar in­for­ma­vo Plungė­je vei­kian­čio mo­bi­lio­jo pa­tik­ros punk­to koor­di­na­torė Ilo­na Po­cienė, no­rin­čiųjų iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so ant­plūdžio ne­bu­vo nei pra­ėju­sią, nei šią sa­vaitę. Esą pa­pras­tai per dieną tes­tui už­si­re­gist­ruo­ja nuo 15 iki 30 as­menų.
„An­tai pra­ėjusį penk­ta­dienį iš­si­tir­ti at­vy­ko 29 žmonės, pir­ma­dienį – jau tik 19. Pa­našūs skai­čiai ir visą šią sa­vaitę. Ne­pa­ju­to­me, jog būtų dau­giau no­rin­čių pa­si­tik­rin­ti prie­š grįžtant į dar­bus. Nors žmonės ir bu­vo ra­gi­nti, kvies­ti. De­ja, kaž­kodėl bi­jo­ma to tes­to“, – stebė­jo­si I. Po­cienė.
Šie skai­čiai ste­bi­na dar ir dėl to, kad prie­š pat ka­ran­ti­no sąlygų lais­vi­nimą pro­tes­to ak­ci­jas rengę smul­kio­jo vers­lo at­sto­vai žadė­jo lai­ky­tis ir pa­čių griež­čiau­sių sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, kad tik būtų leis­ta vėl dirb­ti.
Bet Vy­riau­sy­bei pri­ėmus spren­dimą leis­ti kir­pyk­loms, gro­žio ir ma­sa­žo sa­lo­nams vėl at­ver­ti du­ris, tiek tes­tuo­tis, tiek grįžti į dar­bus su­sku­bo ne vi­si.
Pa­sak kirpėjų ir gro­žio spe­cia­listų aso­cia­ci­jos pre­zi­dentės Jo­lan­tos Ma­čiu­lienės, da­lis gro­žio spe­cia­listų pir­ma­dienį dar­bo taip ir ne­pradė­jo.
„Jie į dar­bus neišė­jo dėl Vy­riau­sybės nu­sta­tytų griežtų rei­ka­la­vimų (kad vie­nam klien­tui tu­ri tek­ti ne ma­žiau kaip 20 kv. m. plo­to – aut.). Jei­gu yra vie­nas dir­ban­tis žmo­gus, vis­kas yra pui­ku, bet rei­kia su­pras­ti, kad jei vie­nu me­tu dir­ba 3 meist­rai, jie ne­ga­li pa­si­da­lin­ti tuo plo­tu <...> da­bar žmonės iš­sis­kaidė, kad bent kiek galėtų išei­ti į dar­bus“, – sakė J. Ma­čiu­lienė bei pa­brėžė, kad ir to­liau dirb­ti pla­nuo­ja ne vi­si.
Ser­gan­čiųjų mažė­ja, bet si­tua­ci­ja – įtemp­ta
Nors ser­ga­mu­mo sta­tis­ti­ka jau kurį laiką džiu­gi­na mažė­jan­čiu ser­gan­čiųjų skai­čiu­mi, Vy­riau­sybė pri­me­na, kad ne­reikėtų skubė­ti džiaug­tis ir tuo la­biau at­si­pa­lai­duo­ti.
„Per par­ą nau­jai į sta­cio­narą pa­gul­dy­tas 101 žmo­gus, be­veik 60-čiai nau­jai pra­dėta tai­ky­ti de­guo­nies te­ra­pi­ja, o sep­ty­niems – dirb­tinė plau­čių ven­ti­lia­ci­ja. Iš vi­so li­go­ninė­se da­bar su CO­VID ko­vo­ja virš tūkstan­čio žmo­nių, iš jų 113 – rea­ni­ma­ci­jo­je. Va­kar tie­sio­giai nuo CO­VID mirė 19 žmo­nių. Šie skai­čiai iš­kal­bin­ges­ni už vi­sus at­ve­jus, tei­gia­mus tes­tus, sce­na­ri­jus ir juos žy­min­čias rai­des: per par­ą CO­VID po­vei­kis žmo­nių svei­ka­tai ir gy­vy­bei yra di­des­nis nei pa­va­sa­rio epi­zo­de iš vi­so“, – va­sa­rio 12 d. si­tua­ciją api­būdi­no Prem­jerė Ing­ri­da Ši­mo­nytė.
„Vie­nin­te­lis ke­lias at­si­vėrus neišp­ro­vo­kuo­ti būti­nybės grei­tai jung­ti at­bu­linį yra ab­so­liu­čiai rim­tas ir at­sa­kin­gas po­žiū­ris į si­tua­ciją, – to­liau tęsė ji. – O tai reiš­kia sau­gu­mo tai­syk­lių lai­kymą­si, net jei­gu tai yra re­ko­men­da­ci­ja. Net jei­gu nie­kas ne­skai­čiuos, kiek kartų per dieną vėdi­na­te pa­tal­pas, vėdin­ti. Net jei­gu nie­kas ne­skai­čiuos, kiek kartų de­zin­fe­ka­votės ran­kas – de­zin­fe­kuo­ti. Dėvėti kau­kes.“
Sta­tis­ti­niais va­kar die­nos duo­me­ni­mis, CO­VID-19 Plungės ra­jo­ne ser­ga 34 as­me­nys, nuo šios li­gos mirė 30, pa­skie­py­ti 1 298 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nau­ji li­gos at­ve­jai 100-ui tūkst. gy­ven­tojų per 14 dienų – 103.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je sta­tis­tiš­kai ser­ga 9 as­me­nys, mirė 8, pa­skie­py­ti 179.  Nau­ji li­gos at­ve­jai 100-ui tūkst. gy­ven­tojų per 14 dienų – 107,3. Be­je, pa­sku­tinė­mis die­no­mis išaugęs pa­sta­ra­sis ro­dik­lis lėmė, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė iš pa­sku­tinės vie­tos ša­ly­je pa­gal naujų at­vejų skai­čių vėl pa­ki­lo į 14-ąja vietą, pra­lenk­da­ma Plungę.