„Tik tiek, kad iš bado nenumirtum“

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Pa­cien­tai skund­žia­si Plungės li­go­ninė­je mai­ti­na­mi itin skurd­žiai
To­kiais žod­žiais mūsų skai­ty­to­ja api­būdi­no mai­ti­nimą, tie­kiamą Plungės li­go­ninės pa­cien­tams. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo šie­met turė­ju­si „laimės“ šio­je li­go­ninė­je gulė­ti net du kar­tus, ir abu kar­tus stebė­jo­si, kad pa­cien­tai, jos žod­žiais, čia lai­ko­mi pus­bad­žiu.

 

Mai­ti­na drau­gai ir ar­ti­mie­ji

„Ge­rai, kad tu­riu gerų drau­gių. Pa­ma­čiu­si, kuo čia mai­ti­na­mi li­go­niai, puo­liau joms skam­bin­ti ir pra­šy­ti, kad at­neštų ko nors val­go­mo. Ant­raip ne­ži­nau, kaip būčiau iš­bu­vu­si“, – pa­sa­ko­jo mūsų skai­ty­to­ja.

Mo­te­ris teigė, kad ji ne vie­na to­kia – ar­ti­mie­ji vilk­te vel­ka į pa­la­tas li­go­niams maistą ir tai nie­ko jau ne­bes­te­bi­na. Dau­ge­lis at­vyks­ta jau iš anks­to nu­si­teikę, kad val­gy­ti ne­bus ko.

Plun­giškė pa­sa­ko­jo, kad gal ir ji ne­būtų su­ku­si sau gal­vos dėl to, jei ne­būtų ma­čiu­si, kas tie­kia­ma į pa­la­tas Klaipė­dos li­go­ninė­je.

„Kai gulė­jau Klaipė­do­je, gau­da­vau pus­ry­čius, prie­špie­čius, pie­tus, pa­va­ka­rius ir ve­čerę, o Plungė­je duo­da tik tiek, kad iš ba­do ne­nu­mir­tum“, – aiš­ki­no mo­te­ris ir de­ta­liai išdėstė, kuo bu­vo mai­ti­na­ma mūsiškė­je li­go­ninė­je: „Pus­ry­čiams sam­te­lis košės, riekė duo­nos, to­kios spran­gios, lyg iš pju­venų būtų kep­ta, šaukš­tas svies­to ir ba­na­no pu­selė. Dar ar­ba­tos. Pie­tums – sam­tį sriu­bos, vieną kot­letą, kaž­kiek miš­rainės būna įkrėsta. Na, ir va­ka­rienė, ku­rią, be­je, at­ne­ša 17 va­landą – po to nors pa­langę griaužk: vėl košės, virtą obuolį, duo­nos ir ar­ba­tos. Juo­kin­giau­sia, kad pa­sta­ro­ji va­ka­re jau ne­sal­din­ta būna – cuk­raus tik pus­ry­čiams už­ten­ka. Po to­kios die­tos per de­šimt dienų tris ki­log­ra­mus nu­me­čiau.“

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad to­kiu mai­ti­ni­mu pik­ti­no­si ir jos pa­la­tos kai­mynės. Vi­sos esą stebė­jo­si, kaip tuo vie­nu šaukš­tu košės ar sam­čiu sriu­bos bei vie­nu kot­le­tu pa­si­so­ti­na vy­rai. Juk jų ape­ti­tas pa­pras­tai – ge­ro­kai di­des­nis nei dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių.


„Prob­lemą ži­no­me“

Šiuos mūsų skai­ty­to­jos nu­si­skun­di­mus per­davė­me Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Dan­guo­lei Luo­tie­nei. Ji pa­ti­ki­no, kad blo­gi at­si­lie­pi­mai apie li­go­ninė­je tie­kiamą mai­ti­nimą įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­jai – ne nau­jie­na. Esą skundų gau­na­ma ne­be pirmą kartą, kiek­vie­nas nu­si­skun­di­mas per­duo­da­mas li­go­nius mai­ti­nan­čiai UAB „So­te­ga“.

„Kas­kart po to­kių sig­nalų si­tua­ci­ja ku­riam lai­kui lyg pa­si­tai­so, bet praei­na kiek lai­ko ir vėl iš­girs­ta­me, kad tai tas ne­ge­rai, tai anas. Ko­kie tie nu­si­skun­di­mai? Kad sek­ma­die­niais pra­sčiau duo­da, kad ko­šių per daug ar­ba svies­to per ma­žai, kad duo­na ap­džiu­vu­si“, – vardino D. Luo­tienė.

Pa­sak jos, minė­ta įmonė maistą ga­mi­na pa­čio­je li­go­ninė­je, tad vie­nin­te­lis pliu­sas – kad mais­tas tie­kia­mas neatvėsęs, ta­čiau, aki­vaiz­du, yra kitų trūkumų.

„Į kiek­vieną nu­si­skun­dimą rea­guo­ja­me, prie­š iš­leis­da­mi pa­cien­tus na­mo pra­šom už­pil­dy­ti an­ke­tas, kur klau­siam apie su­teiktų pa­slaugų ko­kybę. Į tas an­ke­tas esam įtraukę klau­simų ir apie mai­ti­nimą, be to, vy­riau­sioms slaugėms esam pri­sakę pra­neš­ti, jei kas ne taip su mais­tu, jei pa­cien­tai ne­pa­ten­kin­ti. Prob­lemų tik­rai yra.“

Su­tar­tis su UAB „So­te­ga“ pa­si­ra­šy­ta šių metų va­sa­rio 1 dieną me­tams, su ga­li­my­be pra­tęsti dar me­tams. D. Luo­tienė už­si­minė, kad jei mai­ti­ni­mo ko­kybė ne­gerės, pra­tęsi­mo Kre­tin­go­je re­gist­ruo­ta įmonė ne­turėtų tikė­tis.

„Svarstėm vi­so­kius va­rian­tus, gal net pa­tiems vėl or­ga­ni­zuo­ti mai­ti­nimą, kaip būda­vo se­niau, ne­sam­dy­ti spe­cia­li­zuo­tos įmonės. Bet ir čia būtų vi­so­kių iššū­kių, reikėtų spe­cia­listų, die­tistų. O pro­ble­ma su mai­ti­ni­mu gy­dy­mo įstai­go­se opi vi­so­je ša­ly­je, ne tik mes su tuo su­si­du­riam. Tėra ke­lios stam­bios įmonės, ku­rios da­ly­vau­ja vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Ki­tos kaž­kodėl nea­tei­na. Gal rei­ka­la­vi­mai per di­de­li“, – svarstė D. Luo­tienė.


Su­ma­ži­no įkainį

Vis tik ga­li būti, kad šiuo at­ve­ju dėl su­prastė­ju­sio mai­ti­ni­mo Plungės li­go­ninė­je kal­tas ne įsta­ty­mi­nis re­gu­lia­vi­mas, bet pa­ti įstai­ga, nu­spren­du­si pa­tau­py­ti pa­cientų mai­ti­ni­mo sąskai­ta.

2019-ųjų pra­džio­je li­go­ninė spau­do­je džiaugė­si, kad pa­si­ra­šius su­tartį su kon­kursą laimė­ju­sia UAB „Bru­ne­ros“ li­go­niai ėmė stebė­tis, kas at­si­ti­ko, kad stai­ga im­ti mai­tin­ti taip gard­žiai. „Pa­cien­tai pra­dėjo šnekė­ti, kad li­go­ninės di­rek­to­rius kan­di­da­tuo­ja į me­rus ar kad kan­di­da­tai pra­dėjo vež­ti į li­go­ninę dar­žo­vių, vai­sių, mėsos, žu­vies. Ir dėl to iš esmės pa­si­keitė mai­ti­ni­mas. Tik­rai pa­ju­to­me ir kie­ky­binį, ir ko­ky­binį, ir es­te­tinį pa­tie­kalų po­kytį“, – ta­da džiaugė­si tuo­me­tis li­go­ninės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Pa­si­bai­gus su­tar­čiai su šia įmo­ne, li­go­ninė pa­skelbė naują kon­kursą ir šių metų pra­džio­je pa­si­rašė su­tartį su ma­žiau­sią kainą pa­si­ūliu­sia minė­ta „So­te­ga“, ku­ri ti­tu­luo­ja­ma kaip skan­da­lin­go­jo „Kre­tin­gos mais­to“ veik­los tęsėja. Šis mai­tin­to­jo pa­si­kei­ti­mas šįkart įvy­ko ty­liai, be pa­si­gy­ri­mo spau­do­je. Aki­vaiz­du, kad ber­ti pa­gy­ras ne­bėra už ką, nes kie­ky­bi­nis, ko­ky­bi­nis ir es­te­ti­nis pa­tie­kalų po­ky­tis – ne nau­jo­jo mai­tin­to­jo nau­dai.

Už­tat li­go­ninė pa­si­bai­gus ka­len­do­ri­niams me­tams galės džiaug­tis su­tau­piu­si ap­va­lią su­melę, mat 2019-ai­siais su „Bru­ne­ros“ bu­vo su­derė­ta, kad li­go­ninė šiai įmo­nei už vie­no pa­cien­to die­nos mai­ti­nimą mokės 5,47 eu­ro, o šiais me­tais „So­te­gai“ – jau tik 4,45 eu­ro. Ki­taip sa­kant, šie­met, mais­to kai­noms ne­nu­mal­do­mai au­gant, li­go­ninė nu­sprendė sa­vo pa­cientų mai­ti­ni­mui per dieną iš­leis­ti eu­ru ir dviem cen­tais, ar­ba ko­ne penk­ta­da­liu, ma­žiau nei anks­tes­niais.


Teo­ri­ja to­li nuo pra­kti­kos?

Ar gy­dy­mo įstai­gos yra lais­vos ta­py­ti li­go­nių mai­ti­ni­mo sąskai­ta, „Že­mai­tis“ pa­si­tei­ra­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Jos spau­dos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis at­sakė, kad pa­cientų mai­ti­ni­mo iš­lai­dos yra įtrauk­tos į svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slaugų ba­zi­nius įkai­nius, ku­riuos pa­gal gy­dy­mo įstaigų pa­teiktą in­for­ma­ciją ap­skai­čiuo­ja Vals­ty­binė li­go­nių ka­sa ir ati­tin­ka­mai kom­pen­suo­ja įstai­goms iš­lai­das už su­teik­tas pa­slau­gas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do.

Įdo­mu tai, kad at­ski­ros ei­lutės mai­ti­ni­mui šia­me kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­me nėra. Kiek­vie­na įstai­ga pa­ti nu­si­sta­to lėšų sumą, kiek iš­leis pa­cientų mai­ti­ni­mui, pa­ti įsi­gy­ja mai­ti­ni­mo pa­slau­gas.

Tie­sa, or­ga­ni­zuo­da­mos mai­ti­nimą įstai­gos pri­va­lo va­do­vau­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2019 m. įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tais rei­ka­la­vi­mais pa­cientų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mui sta­cio­na­rinė­se as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Bet ar va­do­vau­ja­si?

Minė­tas Pa­cientų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se tvar­kos ap­ra­šas nu­ro­do, kad suau­gu­sių pa­cientų val­gy­mo re­ži­mas – 4 ir dau­giau kartų per dieną, o štai Plungės li­go­ninė­je, mūsų skai­ty­to­jos tei­gi­mu, mais­tas tie­kia­mas tik tris kar­tus.

Ap­ra­šas nu­ro­do ir tai, kad li­go­niai tu­ri būti mai­ti­na­mi tik svei­ka­tai pa­lan­kiais pro­duk­tais, tei­kiant pir­me­nybę eko­lo­giš­kiems, vie­tinės ga­my­bos, o ar­ba­ta tu­ri būti tie­kia­ma ne­sal­din­ta (pa­cien­tui pa­gei­dau­jant, cuk­raus turėtų būti at­ne­ša­ma at­ski­rai).