Girto aštuoniolikmečio sukeltoje avarijoje – trys sužeistieji

Feisbuko nuotr.
Ant­ra­sis BMW smū­gis – į žie­di­ne san­kry­ža va­žia­vu­sį „Ford Fo­cus“
Sek­ma­die­nio va­ka­rą, apie 18 val., Plun­gė­je, prie bu­vu­sios „Jur­ki­nės“ įreng­to­je žie­di­nė­je san­kry­žo­je, įvy­ku­si ava­ri­ja ga­lė­jo baig­tis skau­džiai. Mat prie BMW vai­ro sė­dęs ne­blai­vus (2,12 pro­m.) vie­ti­nis aš­tuo­nio­lik­me­tis, va­žia­vęs Žal­ta­kal­nio gat­ve, to­kiu grei­čiu rė­žė­si į prie san­kry­žos sto­vė­ju­sį „Peu­geot 407“, kad šis, smar­kiai su­kne­žin­tu ga­lu, nu­skrie­jo ant ve­jos ir tren­kė­si į ke­lio ženk­lą. O BMW su­stab­dė tik smū­gis į jau žie­di­ne san­kry­žą va­žia­vu­sį ki­tą au­to­mo­bi­lį „Ford Fo­cus“.

Kaip sa­kė Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kę pa­va­duo­jan­ti Lo­re­ta Ar­ma­lie­nė, spren­džiant pa­gal su­kne­žin­tus au­to­mo­bi­lius, la­bai pa­si­se­kė, kad pa­vy­ko iš­veng­ti au­kų. Pa­rei­gū­nė at­sklei­dė, kad ne­blai­vus sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­kęs ir į eis­mo in­ten­sy­vu­mą bei oro są­ly­gas neat­siž­vel­gęs įvy­kio kal­ti­nin­kas „kle­vu­kas“ bu­vo su­lai­ky­tas dviem pa­roms.

Nors in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je po įvy­kio pa­si­py­lu­siuo­se ko­men­ta­ruo­se ra­šo­ma, kad ava­ri­jo­je žu­vo mo­te­ris, iš tie­sų, kaip jau mi­nė­ta, to­kios tra­ge­di­jos iš­veng­ta. Ta­čiau trys žmo­nės bu­vo su­ža­lo­ti.

„Peu­geot 407“ vai­ruo­to­jui bu­vo su­muš­ta kai­rė blauz­da, jis iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Su­žeis­tos ir dvi ke­lei­vės: 1985 m. gi­mu­siai mo­te­riai nu­sta­ty­tas krū­ti­ni­nio slanks­te­lio lū­žis, dėl ku­rio ji pa­gul­dy­ta į trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių. Ki­tai ke­lei­vei (g.1977) su­muš­tas stu­bu­ras, de­ši­nė blauz­da. Ji gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Ar ava­ri­jos kal­ti­nin­kas anks­čiau yra pa­žei­dęs ke­lių eis­mo tai­syk­les, neatsk­lei­džia­ma. Bet vie­na aiš­ku – vos vai­ruo­to­jo „kar­je­rą“ pra­dė­ju­siam aš­tuo­nio­lik­me­čiui su tei­se vai­ruo­ti teks at­si­svei­kin­ti.

Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Susijusios naujienos