Alsėdžių vaikams – ypatingų viešnių dėmesys

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Už pa­ro­dytą dėmesį vai­kai D. Nausė­die­nei dėko­jo šil­tai ap­ka­bin­da­mi
Ant­ra­dienį Alsėd­žiuo­se su­reng­tas ofi­cia­lus mies­te­lio vaikų die­nos cent­ro 3N („Nie­ko nėra ne­įma­no­ma“) ati­da­ry­mas su­laukė net dviejų išs­kir­ti­nių sve­čių – pir­mo­sios ša­lies po­nios Dia­nos Nausė­dienės bei Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­menės pir­mi­ninkės Da­lios Henkės. Pirmąją į sve­čius alsė­diš­kiai pri­si­kal­bi­no pernai viešė­da­mi Pre­zi­dentū­ro­je, o su ant­rąja su­si­pa­ži­no vi­sai ne­se­niai, iš­girdę, kad Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­čios ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nei va­do­vau­jan­čios D. Henkės vai­kystės va­sa­ros pra­bėgo ne kur ki­tur, o pas se­ne­lius Alsėd­žiuo­se.Vei­kia jau ant­ri me­tai

Ren­ginį pra­dėju­si vaikų die­nos centrą įstei­gu­sios vie­šo­sios įstai­gos „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ va­dovė Dai­va Gra­ma­lienė kalbė­jo, kad vi­si, čia su­si­rinkę, vie­naip ar ki­taip yra su­si­ję su šiuo vaikų die­nos cent­ru. Tie­sa, pa­ts cent­ras gy­vuo­ja jau ant­rus me­tus, ta­čiau į ofi­cialų ati­da­rymą galė­jo pa­kvies­ti tik da­bar, pa­ga­liau gavęs ir įsi­rengęs pa­tal­pas Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je.
Cent­ro pra­džia ta­po Sa­vi­val­dybės įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Bend­ruo­me­ni­nių vaikų die­nos centrų plėtra“. Tikė­da­ma­si gau­ti lėšų dviems cent­rams įsteig­ti, im­tis šios veik­los Sa­vi­val­dybė pa­si­ūlė Alsėd­žiams ir Stalgė­nams.
„Su­gal­vo­ti ga­li daug ką, bet kai rei­kia įgy­ven­dint, pri­rei­kia daug drąsos, kruopš­tu­mo ir pa­si­ry­ži­mo. Ačiū Dai­vai ir vi­sam ko­lek­ty­vui, ku­ris dir­ba su alsė­diš­kiais vai­kais, – be jūsų ši­tas pro­jek­tas būtų tik pa­va­di­ni­mas“, – sėkmin­ga įstai­gos veik­la džiaugė­si ren­gi­ny­je da­ly­vavęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.


„Aš ne­mo­ku ap­sa­ky­ti, ko­kia garbė“

Alsėd­žių bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Žydrū­nas Pu­raus­kis pri­si­minė, kad iš pra­džių vaikų die­nos cent­ro idė­ja at­rodė lyg ko­kia uto­pi­ja. Bet surė­mus pe­čius viską pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, todėl ne­būtų ga­li­ma cent­rui su­gal­vo­ti ge­res­nio pa­va­di­ni­mo nei da­bar­ti­nis, nuo­lat pri­min­sian­tis, kad iš­ties nie­ko nėra ne­įma­no­mo.
Ž. Pu­raus­kis pa­si­džiaugė ir į cent­ro ati­da­rymą at­vy­ku­siais sve­čiais, ypač D. Nausė­die­ne ir D. Hen­ke: „Aš ne­mo­ku ap­sa­ky­ti, ko­kia garbė Alsėd­žių žemė­je turė­ti to­kius sve­čius, ir dar vie­nu me­tu.“
Alsėd­žių se­niūnė Da­nutė Rep­šienė džiaugė­si, kad im­tis ši­to pa­vy­ko pri­kal­bin­ti būtent „Edu­ka­ciją ki­taip“ ir kad jos dėka da­bar Alsėd­žių mies­te­lis pil­nas vaikų šur­mu­lio, o svar­biau­sia, kad vai­kai die­nas leid­žia ne dy­kinė­da­mi, bet už­siim­da­mi pra­smin­ga veik­la, mo­ky­da­mie­si so­cia­li­nių įgūdžių, bend­rau­da­mi, kur­da­mi.
Gim­na­zi­jai dėko­ta ne tik už ga­li­mybę nau­do­tis jos pa­tal­pom, bet ir už au­to­bu­siuką, ku­ris per moks­lo me­tus va­ka­rais, pa­si­bai­gus už­siė­mi­mams die­nos cent­re, iš­ve­žio­ja vai­kus po ap­lin­ki­nius kai­mus. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas pa­ti­ki­no, kad mo­kyk­lai tai ne­su­da­ro jo­kių rūpes­čių, ir iš­reiškė viltį, kad atei­ty cent­ras galės priim­ti dau­giau vaikų.
Da­bar jį lan­ko 20 vaikų, ir, pa­sak R. Ka­va­liaus­ko, ne vie­nas jų prie įstai­gos durų ima su­ktis dar li­kus ge­rai va­lan­dai iki jos ati­da­ry­mo. Esą tai ge­riau­siai įro­do, koks  yra rei­ka­lin­gas šis cent­ras.


Svei­ki­no Pre­zi­den­to var­du

„Alsėd­žiai yra ne­pap­ras­ta vie­ta, kur su­si­tin­ka is­to­ri­ja ir da­bar­tis pa­čiu gra­žiau­siu – pa­trio­tiz­mo – pa­vi­da­lu“, – ypa­tin­ga šios is­to­rinės vie­tovė au­ra pa­si­džiaugė ša­lies pir­mo­ji po­nia D. Nausė­dienė. Ir pri­si­minė alsė­diš­kių gim­na­zistų kon­certą Pre­zi­dentū­ro­je, su­rengtą mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo 30-metį, ku­ria­me „mu­zi­kos gar­suo­se per­si­pynė meilė tėvy­nei, jau­nat­viš­kas idea­liz­mas ir kas­die­nis dar­bas.“
„Jūs su­kūrėte svar­bius bend­ruo­me­ni­nius ry­šius ir pra­smin­gus til­tus tarp miestų ir kartų, ku­rios sau­go ir puo­selė­ja lie­tu­višką ta­pa­tybę. Mo­ky­tojų dėka Alsėd­žių jau­ni­mas at­vi­ras atei­čiai ir dėme­sin­gas praei­čiai. Būki­te pa­svei­kin­ti Pre­zi­den­to var­du ir iš­li­ki­te stiprūs bei nuo­seklūs lie­tu­vybės puo­selė­ji­mo ke­ly­je. Būtent jūs esa­te Lie­tu­vos ga­lia“, – kalbė­jo D. Nausė­dienė ir cent­ro va­do­vams įteikė do­vanų Pre­zi­den­to per­duotą ša­lies tris­palvę.

Pak­vietė į Vo­kie­tiją

Skir­tin­gai nei pir­mo­ji ša­lies po­nia, Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­menės pir­mi­ninkė D. Henkė pa­sa­ko­jo, kad Alsėd­žiuo­se lan­ko­si visą sa­vo gy­ve­nimą.
„Vi­sos že­muogės iš pievų su­rink­tos, gry­bai iš miškų. Alsėd­žių baž­ny­čio­je pri­ėmiau ir pirmąją ko­mu­niją, ir su­tvir­ti­ni­mo sak­ra­mentą. Ma­no ma­mytė, šian­dien ma­ne at­lydė­ju­si, čia ėjo į mo­kyklą. Čia yra ma­no na­mai, ma­no žemė, ku­rią iki šiol iš­sau­go­jom. Len­kiuo­si jums že­mai, po­nia Dai­va, kad Alsėd­žius pa­darėt pa­sau­lio cent­ru“, – kalbė­jo vieš­nia ir pa­kvietė vai­kus tą pa­sau­lio centrą pra­plėsti iki Šiaurės Vo­kie­ti­jos – at­vyk­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ją į Ham­burgą.
Ats­ki­ro pa­kvie­ti­mo į sve­čius su­laukė jau­na­sis alsė­diš­kis Lai­mo­nas, pa­puošęs ren­ginį tri­mi­to mu­zi­ka, – D. Henkė jį pa­kvietė kar­tu ap­si­lan­ky­ti Elbės fil­har­mo­ni­jo­je.
Sup­ras­da­mi, kad pa­siek­ti Vo­kie­tiją ne­bus taip pa­pras­ta, alsė­diš­kiai su­sku­bo ieš­ko­ti sąjun­gi­ninkų, ku­rie pa­dėtų įgy­ven­din­ti šį su­ma­nymą. Ir to­li dai­ry­tis ne­te­ko – ren­gi­ny­je da­ly­vavęs Plungės „Ro­ta­ry“ klu­bo pre­zi­den­tas Sta­sys Pronc­kus pa­žadė­jo, kad klu­bas pa­dės fi­nan­siš­kai. Be to, „Ro­ta­ry“ pa­kvietė Alsėd­žių vaikų die­nos centrą kar­tu su dar 9-iais ša­lies cent­rais da­ly­vau­ti spe­cia­lio­je ak­ci­jo­je ir il­ga­lai­kiuo­se mo­ky­muo­se.
To­kios do­va­nos lyg iš gau­sybės ra­go tądien lie­jo­si dar il­gai, vai­kai ne sykį pra­džiu­gin­ti tiek sal­du­my­nais, tiek ki­to­mis staig­me­no­mis. O pa­si­bai­gus ofi­cia­lia­jai ren­gi­nio da­liai, vi­si pa­kvies­ti ar­čiau gim­na­zi­jos bend­ra­bu­čio – per­kirp­ti sim­bo­linę ati­da­ry­mo juostą ir ap­žiūrė­ti nau­jai įreng­tas cent­ro pa­tal­pas.