Ant prekystalio – Plungės šilumos tinklų akcijos

Turbūt ne­daug kas ži­no, kad mies­to ir ra­jo­no ši­lu­mos ūkį ad­mi­nist­ruo­jan­ti UAB Plungės ši­lu­mos tink­lai yra val­do­ma ne vien tik Sa­vi­val­dybės, bet ir po­ros pri­va­čių as­menų. Tie­sa, jų val­do­ma ak­cijų da­lis – vi­sai ne­di­delė: bend­rai su­dėjus sie­kia tik 0,02 pro­cen­to, tad ir sprend­žia­mo­jo bal­so bend­rovės val­dy­me šie as­me­nys ne­tu­ri. Gal tai ir lėmė jų pa­si­rin­kimą šias ak­ci­jas par­duo­ti.

Kaip nu­ma­to Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mas, pir­mu­mo teisė įsi­gy­ti par­duo­da­mas ak­ci­jas pri­klau­so ki­tiems ak­cijų val­dy­to­jams, tad Ri­man­tas Ša­daus­kas (jam pri­klau­so 20 vnt. ak­cijų) ir Pet­ras Pie­kus (buvęs Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­to­rius, val­dan­tis 100 vnt. ak­cijų) įsi­gy­ti jų par­duo­da­mas ak­ci­jas pir­miau­sia pa­si­ūlė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai.
Kaip ra­šo­ma spren­di­mo pirk­ti ak­ci­jas pro­jek­te, ap­tar­ta­me pra­ėju­sią sa­vaitę vy­ku­sia­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to po­sėdy­je, Plungės ši­lu­mos tinklų įsta­ti­nis ka­pi­ta­las yra 1,664 mln. eurų. Jis pa­da­lin­tas į 573 806-ias pa­prastą­sias var­di­nes ak­ci­jas, ku­rių vie­nos no­mi­na­li vertė – 2,9 eu­ro.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vybės tei­se pri­klau­so 99,98 pro­cen­to šių ak­cijų. Li­ku­si da­lis – minėtų as­menų.
Kaip per po­sėdį sakė Sa­vi­val­dybės Tur­to sky­riaus vedė­ja Ži­vilė Bie­liaus­kienė, Plungės ši­lu­mos tink­lai in­for­ma­vo, kad yra gau­ti bend­rovės ak­ci­ninkų 
R. Ša­daus­ko ir P. Pie­kaus pra­ne­ši­mai apie ke­ti­na­mas par­duo­ti savą­sias ak­cijų da­lis. Kaip nu­ma­to Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mas, Sa­vi­val­dybė ne il­giau kaip per 21-ą dieną tu­ri ap­si­spręsti ir pra­neš­ti, ar su­tin­ka pirk­ti šias ak­ci­jas.
P. Pie­kus nu­ro­do savąją dalį par­duo­dan­tis už 3 tūkst. eurų, R. Ša­daus­kas – už 600 eurų.
Nors su­mos ne­di­delės, bet, kaip paaiškė­jo per Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to po­sėdį, įsi­gy­ti šias ak­ci­jas Sa­vi­val­dy­bei ga­li kil­ti kliū­čių.
Ž. Bie­liaus­kienė pa­ci­ta­vo Vals­tybės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo įsta­tymą, nu­ro­dantį, kad vals­tybės ar sa­vi­val­dy­bių tur­tas ne­ga­li būti in­ves­tuo­ja­mas ver­ty­bi­niams po­pie­riams įsi­gy­ti iš fi­zi­nių ir pri­va­čių ju­ri­di­nių as­menų. Ki­taip sa­kant, įsta­ty­mai ne­nu­ma­to ga­li­my­bės Sa­vi­val­dybei pirk­ti ak­cijų iš pri­va­taus as­mens, net jei to­ji Sa­vi­val­dybė val­do li­kusį ak­cijų pa­ketą.
„Iš pra­džių vis­kas at­rodė papras­ta, bet kai pa­si­domė­jom, ko­kia pra­kti­ka Lie­tu­vo­je... Jos la­bai ma­žai. Kau­no sa­vi­val­dybė 2012 me­tais bu­vo pri­ėmu­si pa­našų spren­dimą (pirk­ti ak­cijų iš pri­va­taus as­mens – aut.), bet Vy­riau­sybės at­sto­vo rei­ka­la­vi­mu pri­valė­jo tą spren­dimą pa­nai­kin­ti“, – kalbė­jo Ž. Bie­liaus­kienė.
Šiuo Kau­no pa­vyzd­žiu sakė domė­ju­sis ir Plungės ši­lu­mos tinklų lai­ki­no­ji di­rek­torė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va. Ji pri­dūrė, kad šį at­vejį nag­rinė­jo Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas – jis taip pat pa­si­sakė, kad Kau­no sa­vi­val­dybės spren­di­mas įsi­gy­ti ak­cijų yra ne­teisė­tas. Po šio 2013-ųjų teis­mo spren­di­mo dau­giau pa­na­šių ban­dymų Lie­tu­vo­je esą ne­be­bu­vo, tad nu­tar­da­ma pirk­ti 
R. Ša­daus­ko ir P. Pie­kaus siū­lo­mas ak­ci­jas Plungės sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja nea­be­jo­ti­nai už­liptų ant grėblio.
M. Cha­ri­to­no­va siūlė ne­ri­zi­kuo­ti ir im­tis ki­tos tak­ti­kos. Esą Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­mybę sa­vo ak­ci­jas iš­si­pirk­ti pa­čiai bend­ro­vei. „Jo­kio skir­tu­mo, už tas ak­ci­jas mokė­sim iš kairės ar iš de­šinės ki­šenės“, – pri­dūrė ji.
Tie­sa, šis ke­lias būtų il­ges­nis, ka­dan­gi bend­rovė, ak­ci­nin­kams pri­ta­rus, pir­ma turėtų su­for­muo­ti ak­cijų įsi­gi­ji­mo re­zervą. Esą pa­si­ren­gi­mas tam truktų gal po­rą mėne­sių. Lie­ka ti­ki­mybė, kad ak­ci­jas par­duo­dan­tys as­me­nys, su­laukę Sa­vi­val­dybės at­si­sa­ky­mo jas pirk­ti, ims ieš­ko­ti kitų pirkėjų „iš išorės“. Dėl to, M. Cha­ri­to­no­vos nuo­mo­ne, būtų tiks­lin­ga su jais pa­si­ra­šy­ti pre­li­mi­na­rias ak­cijų pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tartis ir gal net su­mokė­ti dalį pra­šo­mos su­mos iš anks­to.
„Būtų ma­žiau ri­zi­kos dėl ga­limų tei­si­nių ginčų“, – pa­brėžė lai­ki­no­ji di­rek­torė.
Ko­mi­te­to na­riams ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams su­ti­kus, kad toks ke­lias at­ro­do tin­ka­mas, o gal net ir vie­nin­te­lis ga­li­mas, sie­kiant ne­pra­ras­ti par­duo­damų ak­cijų, ini­cia­ty­va per­duo­ta į Plungės ši­lu­mos tinklų va­do­vybės ran­kas.