Ant stalo – atliekų tvarkymo mokesčio didinimo projektas

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
J. Šle­pe­tis ir R. Skur­vy­die­nė ti­ki­no, kad ne­pa­di­di­nęs mo­kes­čo, TRATC-as pa­tirs di­de­lių nuo­sto­lių
Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras ke­tu­rių sa­vo stei­gė­jų – Plun­gės, Rie­ta­vo, Tel­šių ir Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bių – pra­šo leis­ti nuo ki­tų me­tų pra­džios pa­di­din­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tį. O kad po­li­ti­kams ne­kil­tų no­ras prieš­ta­rau­ti, šis pra­šy­mas pa­ly­dė­tas per­spė­ji­mu – jei ne­bus su­ren­ka­ma dau­giau iš žmo­nių, įmo­nės nuo­sto­lius atei­ty teks deng­ti pa­čioms Sa­vi­val­dy­bėms. Va­di­na­si, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da ant sta­lo bus pa­dė­tas ir ki­tas – rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei tvar­ky­mą di­di­ni­mo – pro­jek­tas.

Ki­tos išei­ties nė­ra

Kaip per Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį sa­kė lai­ki­nai TRATC-o di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Juo­zas Šle­pe­tis, at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tį, ku­ris dar va­di­na­mas var­tų mo­kes­čiu, nuo sau­sio bū­ti­na di­din­ti dėl dvie­jų prie­žas­čių. Pir­mo­ji – Vy­riau­sy­bės be­ne 5,5 kar­to (nuo 5 iki 27,51 eu­ro už to­ną) pa­di­din­tas tar­šos mo­kes­tis są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms.

Ant­ro­ji prie­žas­tis – me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo (MBA) ga­myk­los Jė­ru­bai­čiuo­se ope­ra­to­rės – UAB „Veis­tas – sie­kis iš­si­rei­ka­lau­ti, jog už at­lie­kų su­tvar­ky­mą šio­je ga­myk­lo­je TRATC-as jai mo­kė­tų bran­giau. Pir­mą­ją teis­mi­nę by­lą dėl to „Veis­tas“ jau lai­mė­jo prieš me­tus, o šiuo me­tu teis­me nag­ri­nė­ja­ma ant­ro­ji, mat mi­nė­to­sios įmo­nės ape­ti­tas au­ga.

„Sun­ku pri­sta­ti­nė­ti to­kį klau­si­mą, bet vi­so­je Lie­tu­vo­je tu­ri­me to­kią pa­čią si­tua­ci­ją. Ki­tur šis var­tų mo­kes­tis kils net iki 70 pro­cen­tų, o mes pra­šo­me pa­di­din­ti tik 17 pro­cen­tų – nuo da­bar­ti­nio 47,7 eu­ro už to­ną iki 56 eu­rų. Jei to ne­pa­da­ry­tu­me, ki­tą­met vien dėl išau­gu­sio tar­šos mo­kes­čio pa­tir­tu­me 196 tūkst. eu­rų nuo­sto­lį, ku­rį tek­tų pa­deng­ti iš ke­tu­rių Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų“, – sa­kė J. Šle­pe­tis.

Įdo­miau­sia tai, kad net ir lei­dus įmo­nei pa­di­din­ti var­tų mo­kes­tį, nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja, jog ki­tą­met ji to pa­ties ne­pra­šys ant­rą­kart. Pa­sak J. Šle­pe­čio, vis­kas pri­klau­sys nuo to, kuo baig­sis TRATC-o ir „Veis­to“ teis­mi­nis gin­čas.

Esą da­bar pa­sta­ro­ji įmo­nė pra­šo, kad jai už to­nos at­lie­kų su­tvar­ky­mą bū­tų mo­ka­mi 39 eu­rai (da­bar­ti­nis mo­kes­tis – 34,25 eu­ro). O TRATC-o val­dy­ba su­tin­ka jį di­din­ti tik iki 35,39 eu­ro. Bū­tent toks dy­dis tai­ky­tas ir skai­čiuo­jant ki­tų me­tų var­tų mo­kes­tį, tad jei TRATC-as by­lą pra­lai­mės ir bus ten­kin­tas „Veis­to“ no­ras už to­ną gau­ti 39,59 eu­ro, ati­tin­ka­mai teks per­skai­čiuo­ti ir var­tų mo­kes­tį.

„Teis­mas kar­tą jau priė­mė „Veis­tui“ pa­lan­kų spren­di­mą. Ne­duok Die­ve, tas pa­ts bus ir šį kar­tą“, – at­si­du­so J. Šle­pe­tis.

Ne­mo­ka­mas sū­ris – tik pe­lė­kau­tuo­se

Ir nors per po­sė­dį tie­sio­giai neuž­si­min­ta, jog pa­di­din­tas var­tų mo­kes­tis išau­gins gy­ven­to­jų mo­ka­mą rink­lia­vą, TRATC-o eko­no­mis­tės Ra­sos Skur­vy­die­nės pa­teik­ti skai­čia­vi­mai ne­pa­lie­ka abe­jo­nių, jog taip ir bus. Mat išau­gu­sias są­nau­das rei­kės kaž­kaip pa­deng­ti.

Ko­mi­te­to na­rių pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė J. Šle­pe­čio pa­mi­nė­tas fak­tas, jog ki­tą­met jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­tirs net 90 tūkst. eu­rų ne­pla­nuo­tų iš­lai­dų dėl gy­ven­to­jams šie­met iš­da­lin­tų ža­lie­nų kon­tei­ne­rių.

Iš­gir­dę tai, ko­mi­te­to na­riai pri­si­mi­nė dar va­sa­rą gir­dė­tą pa­ža­dą, jog ža­lie­nų su­rin­ki­mo ir iš­ve­ži­mo pa­slau­ga kai­nuos ge­ro­kai pi­giau – ar ne 20 tūkst. eu­rų. „Kam rei­kia me­luo­ti? Ar ne­tu­rė­tų tas, kas va­sa­rą ši­taip kal­bė­jo, pa­dė­ti šaukš­tą ir pa­si­trauk­ti nuo įmo­nės veik­los“, – klau­sė ko­mi­te­to na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas.

J. Šle­pe­tis at­sa­kė ne­ži­nan­tis, kas ta­da ga­lė­jo įvar­din­ti 20-ies tūkst. eu­rų su­mą. Bet su­ti­ko, jog iš tie­sų ma­ny­ta, kad ši pa­slau­ga ne­bus to­kia bran­gi. Esą ti­kė­ta­si, jog, pra­dė­jus iš gy­ven­to­jų rink­ti ža­lie­nas, su­ma­žės bend­ras at­lie­kų srau­tas. Ta­čiau ga­liau­siai paaiš­kė­jo, jog bend­rų­jų at­lie­kų nė kiek ne­su­ma­žė­jo. O į ža­lie­nų kon­tei­ne­rius gy­ven­to­jai tie­siog ėmė krau­ti tai, ką anks­čiau su­kom­pos­tuo­da­vo sa­vo val­do­se.

Ir nors kol kas ža­lie­nų kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mas jų tu­rė­to­jams nie­ko ne­kai­nuo­ja, mat už šią pa­slau­gą su­mo­ka vi­si gy­ven­to­jai, per ko­mi­te­tą pa­si­gir­do kal­bų, esą tai nė­ra są­ži­nin­ga tų at­žvil­giu, ku­rie to­kiais kon­tei­ne­riais ne­si­nau­do­ja. „Ne­mo­ka­mas sū­ris bū­na tik pe­lė­kau­tuo­se“, – iro­ni­za­vo J. Šle­pe­tis.

Spąs­tus pa­tik­lioms pe­lėms plun­giš­kiams pri­me­na ir da­bar mies­te įren­gia­mi nau­jie­ji pu­siau po­že­mi­niai at­lie­kų kon­tei­ne­riai. Nors val­di­nin­kai ne­si­liau­ja kar­to­ję, kad gy­ven­to­jai tu­rė­tų džiaug­tis šia ne­mo­ka­ma nau­jo­ve, jau da­bar aiš­ku, kad ir už ją tu­rė­si­me su­si­mo­kė­ti, ka­dan­gi ve­žė­jas už nau­jų­jų kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mą rei­ka­lau­ja di­des­nio at­ly­gio. Ži­no­ma, vi­si šie skai­čiu­kai su­guls į pa­ne­ši­mus apie išau­gu­sią rink­lia­vą.

Ar ne me­tas sky­ry­boms?

Ko­mi­te­to na­riai lai­ki­no­jo TRATC-o va­do­vo tei­ra­vo­si ir to, ar ne­svars­to­ma ga­li­my­bė anks­čiau lai­ko nu­trauk­ti su­tar­tį su „Veis­tu“, ku­ri ga­lios dar 6-erius me­tus. J. Šle­pe­tis at­sa­kė, kad ši ga­li­my­bė jau ap­tar­ta TARTC-o val­dy­bos. Esą jei mi­nė­to­jo teis­mo spren­di­mas bus pa­lan­kus „Veis­tui“, ga­li­my­bė nu­trauk­ti su­tar­tį bus svars­to­ma rim­čiau.

Bet TARTC-o eko­no­mis­tė pri­mi­nė, kad net ir nu­trau­kus su­tar­tį bū­tų nai­vu ti­kė­tis, jog at­lie­kų tvar­ky­mas stai­ga ims ir at­pigs. Esą su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad to­kiu at­ve­ju TARTC-as „Veis­tui“ tu­rės su­mo­kė­ti 144 tūkst. eu­rų bau­dą bei pa­deng­ti jo nuo­sto­lius dėl ne­gau­to pel­no. Iš vi­so su­si­da­ry­tų 340 tūkst. eu­rų su­ma.

„Bet jei to ne­pa­da­ry­sim, mi­nė­to­ji įmo­nė per tuos li­ku­sius 6-erius me­tus mus nu­droš taip, kad gai­lė­si­mės lai­ku neat­sik­ra­tę jos“, – rep­li­ka­vo tas pa­ts R. End­ri­kas.

Komentarai

Pelėda    Ant, 2019-12-17 / 08:35
Mokesčius didinti sugebame, bet reikia atlikti tą darbą už kurį mokame. Atliekas rūšiuojame, o nunešus prie konteinerio negalime jų įdėti, nes dažnai popieriaus ir plastmasės konteineriai būna pilni ir ilgokai neišvežami. Na ir tada surūšiuotas atliekas metame į mišrių atliekų konteinerius. Tie kabinetiniai posėdžiavimai yra atitrūkę nuo realybės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.