Ant stalo – trečiasis „Veisto“ ieškinys

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
V. Do­mar­kas (kairė­je), val­dy­bos pir­mi­ninkė L. Na­gienė bei na­rys M. Kau­nas kalbė­jo, kad nau­ja­sis „Veis­to“ ieš­ki­nys – ab­sur­diš­kas
Praė­jusį tre­čia­dienį Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas su­kvietė spau­dos at­sto­vus į kon­fe­ren­ciją, ku­rios me­tu kar­tu su įmonės val­dy­bos na­riais pra­nešė ko­ne skan­da­lingą ži­nią – Jėru­bai­čiuo­se esan­čios at­liekų me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo (MBA) ga­myk­los ope­ra­to­rius – UAB „Veis­tas“ – TRATC-ui pa­teikė ieš­kinį, ku­riuo sie­kia pri­si­teis­ti ko­ne 400 tūkst. eurų. Ir tai bus jau tre­čio­ji by­la, „Veis­to“ iš­kel­ta sa­vo duon­da­viui TRATC-ui.

Ieš­ki­nys – re­gio­no gy­ven­to­jams

„No­riu kreip­tis į vi­suo­menę. Dir­bu dar tik du mėne­sius ir ko­ne pa­grin­di­nis ma­no rūpes­tis yra kont­ro­liuo­ti, kaip vei­kia mūsų nu­sam­dy­ta įmonė. Ži­no­jau, kad yra dvi by­los dėl jai mo­ka­mo at­liekų su­tvar­ky­mo mo­kes­čio in­dek­sa­ci­jos. O prie­š ke­lias die­nas ga­vau do­ku­men­tus iš Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mo ir dėl tre­čio­jo ieš­ki­nio – dėl ne­va „Veis­to“ ne­gautų pa­jamų. Tai yra pa­ts ge­riau­sias biz­nis, kokį tik ga­li­ma su­gal­vo­ti. Nu­sam­dy­ta įmonė nein­ves­tuo­ja nė eu­ro, dir­ba nau­do­da­ma mūsų pa­sta­ty­tus įren­gi­nius, mes mo­kam jai už at­liekų su­tvar­kymą ir, pa­si­ro­do, dar lie­kam sko­loj“, – kalbė­jo V. Do­mar­kas.

Nau­juo­ju ieš­ki­niu „Veis­tas“ pra­šo pri­teis­ti jam 111 653 eu­rus, ku­riuos, ne­va, įmonė būtų ga­vu­si, jei būtų Jėru­bai­čiuo­se ga­mi­nu­si elekt­ros ener­giją ir ją par­da­vu­si, bei 134 700 eurų, ku­riuos būtų ga­vu­si, jei būtų par­da­vu­si ant­ri­nes ža­lia­vas, ku­rių dėl gy­ven­tojų sąmo­nin­gu­mo į miš­rių at­liekų kon­tei­ne­rius pa­ten­ka vis ma­žiau. Be to, teis­mo pra­šo­ma pri­teis­ti ir 150 066 eu­rus ne­gautų pa­jamų. Tad su­su­ma­vus „Veis­tas“ trak­tuo­ja, jog pa­tyrė 396 420 eurų nuo­stolį. To­kią sumą ir ti­ki­si pri­si­teis­ti iš TRATC-o.

„Jei ne­su­gebė­sim įro­dy­ti, kad esa­me teisūs, reikės deng­ti. Tel­šių re­gio­ne iš vi­so yra apie 180 tūkst. gy­ven­tojų, va­di­na­si, kiek­vie­nam teks šiai įmo­nei su­mokė­ti po 2 eu­rus. Tokį ieš­kinį „Veis­tas“ pa­teikė kiek­vie­nam re­gio­no gy­ven­to­jui“, – kons­ta­ta­vo V. Do­mar­kas.

Griebė­si šiau­do?

Kaip sakė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­si TRATC-o val­dy­bos pir­mi­ninkė, Ma­žei­kių sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­torė Lai­ma Na­gienė, jos nuo­mo­ne, šis tre­čia­sis ieš­ki­nys grei­čiau­siai at­si­ra­do dėl to, kad Plungės apy­linkės teis­mas ne­tru­kus tu­ri skelb­ti sa­vo spren­dimą by­lo­je dėl „Veis­tui“ už at­liekų su­tvar­kymą mo­ka­mo mo­kes­čio in­dek­sa­ci­jos. „Galbūt jie jau­čia, kad teis­mas ne­ten­kins jų pra­šy­mo di­din­ti tą mo­kestį, todėl ėmėsi to­kių prie­mo­nių. Kaip sa­ko­ma, skęstan­tis ir šiau­do grie­bia­si“, – kalbė­jo L. Na­gienė.

Nau­ja­ja­me „Veis­to“ ieš­ki­ny­je dėsto­ma, kad siū­lymą dėl MBA ga­myk­los ope­ra­vi­mo prie­š 4-erius me­tus ji teikė rem­da­ma­si es­mi­ne sąly­ga, jog per me­tus į ga­myklą bus pri­sta­to­ma 50 tūkst. tonų at­liekų, o da­bar at­ve­ža­ma treč­da­liu ma­žiau.

„Jie ra­šo, ne­va ne­ga­vo pi­nigų, ku­riuos būtų gavę iš pa­ga­min­tos per­tek­linės elekt­ros ener­gi­jos par­da­vi­mo. O ne­pa­ga­mi­no to per­tek­li­nio kie­kio, nes elekt­ros ne­ga­mi­no vi­sai, – iš ab­sur­diškų ieš­ki­nio tei­gi­nių juokė­si V. Do­mar­kas. – Ži­no­ma, kam ga­min­ti, jei leng­viau pri­si­teis­ti. Ma­tyt, ne­būti­na dirb­ti, svar­biau­sia turė­ti ge­rus tei­si­nin­kus, ir ta­da pi­ni­gai pa­tys plauks. Jie Jėru­bai­čiuo­se dir­ba 4-erius me­tus, kas­met dek­la­ruo­da­vo po 50–60 tūkst. eurų pel­no. Jei pri­si­teis ir pra­šomą sumą, išeitų, kad pel­nas – po 100 tūkst. kas­met. Čia jau yra virš vis­ko.“

Elekt­ros ne­ga­mi­na, pa­kuo­čių neiš­ren­ka

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu ak­cen­tuo­ta ir tai, kad Min­dau­go ir Da­riaus Bie­liauskų val­do­ma minė­to­ji įmonė jo­kia ki­ta veik­la neuž­sii­ma. Ji bu­vo su­kur­ta spe­cia­liai Jėru­bai­čių MBA ga­myk­lai ope­ruo­ti, tad bank­ro­to at­ve­ju nu­kentėtų tik dir­ban­tie­ji jo­je. O ak­ci­nin­kai ne­pra­rastų nė eu­ro, nes jo­kio ki­to tur­to įmonė ne­tu­ri.

TRATC-o va­do­vas stebė­jo­si ir „Veis­to“ ar­gu­men­tu, ne­va jis ne­ga­vo 134,7 tūkst. eurų pa­jamų iš ant­ri­nių ža­liavų, ku­rių tikė­jo su­lauk­sian­tis ir par­duo­sian­tis. O at­liekų ty­ri­mas pa­rodė vi­sai kitą si­tua­ciją.

„Iš bend­ro at­liekų srau­to ge­riau­siu at­ve­ju jie iš­ren­ka tik apie 50 pro­c. me­ta­lo, nors yra įsi­pa­rei­goję iš­rink­ti 80. Su plas­ti­ku tas pa­ts. Daug jo iš­ve­ža su­de­gin­ti, užuot iš­rinkę ir par­davę per­dirb­ti. Juk tai yra gry­nas pi­ni­gas ir kiek­vie­nas nor­ma­lus ūki­nin­kas jį pa­siimtų“, – stebė­jo­si V. Do­mar­kas.

Jis sakė pa­stabų turįs ir dėl „Veis­to“ į sąvar­tyną ve­žamų di­de­lių sta­bi­la­to kie­kių, nors su­tar­ti­mi ši įmonė yra įsi­pa­rei­go­ju­si ki­taip jį pa­nau­do­ti, pa­vyzd­žiui, par­duo­ti kaip tech­ninį kom­postą.

Pa­nevė­žy­je – ki­to­kia si­tua­ci­ja

„Ši si­tua­ci­ja – ne­nor­ma­li. Taip išei­na, kad turė­tu­me pri­vers­ti­nai daug dau­giau at­vež­ti at­liekų į MBA ga­myklą, kad iš­lai­ky­tu­me „Veistą“, nors mūsų tiks­las kaip tik yra prie­šin­gas – kad kuo dau­giau jų būtų išrū­šiuo­ja­ma pir­minė­je sta­di­jo­je, tai yra namų ūkiuo­se“, – pri­dūrė L. Na­gienė.

Ji sakė ap­si­lan­kiu­si Pa­nevė­žio re­gio­no MBA ga­myk­lo­je ir iš­vy­du­si vi­sai ki­to­kią si­tua­ciją. Esą to re­gio­no at­liekų kie­kiai – tik treč­da­liu di­des­ni nei pas mus, ta­čiau įmonė dir­ba pel­nin­gai, gau­na pa­jamų iš pa­ga­mi­na­mos elekt­ros ir nuo­sto­liais ne­si­skund­žia, nors de­gias at­lie­kas, taip pat kaip ir „Veis­tas“, ve­ža de­gin­ti į Klaipėdą – o ji pa­nevė­žiš­kiams ge­ro­kai to­liau nei mums.

TRATC-o va­do­vas ak­cen­ta­vo, kad su to­kia si­tua­ci­ja taiks­ty­tis ne­ke­ti­na­ma: „Bus ieš­ko­ma būdų, kaip pri­vers­ti juos dirb­ti, pra­de­dant nuo elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bos ir bai­giant at­liekų ve­ži­mu į sąvar­tyną. Nes vi­suo­se teisės ak­tuo­se yra pa­ra­šy­ta, jog ener­ge­tinę vertę tu­rin­čių at­liekų ne­ga­li­ma ten ša­lin­ti.“