Ar Lentpjūvės gatvė svarbesnė nei Stoties?

Jurgitos NAGLIENĖS nuotrauka
Gauti finansavimą Lentpjūvės gatvės remontui, parengti projektą, nusamdyti rangovą ir pradėti darbus užtruko vos pusmetį, o Stoties gatvės remontui ruošiamasi jau kelerius metus
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­skel­bus, kad pra­de­da­ma re­mon­tuo­ti Plungės mies­to Lentpjūvės gatvė, vie­šo­jo­je erdvė­je už­virė gy­va dis­ku­si­ja. Stebė­ta­si, kuo ši gatvė taip nu­si­pelnė vald­žios dėme­sio, kad sku­ba­ma ją re­mon­tuo­ti net ne­sant tam di­de­lio po­rei­kio, o štai kitą­pus ge­le­žin­ke­lio esan­ti Sto­ties gatvė te­be­lau­kia po­ky­čių, nors jos būklė – daug pra­stesnė, o ir gy­ve­nan­čiųjų jo­je ne­pa­ly­gin­ti dau­giau nei Lentpjūvės gatvė­je.Siūlė pa­sakė­les sek­ti vai­kams prie­š miegą

Sa­vi­val­dy­bei pra­ne­šus, kad pra­de­da­ma „vie­nos iš jud­riau­sių Plungės mies­to gat­vių – Lentpjūvės, re­konst­ruk­ci­ja. Šio­je gatvė­je vei­kia įvairūs vers­lo su­bjek­tai, vyks­ta in­ten­sy­vus lengvųjų, ke­lei­vi­nių ir sun­kias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių eis­mas. Gau­su ir pėsčiųjų bei dvi­ra­ti­ninkų ar elekt­ri­niais pa­spir­tu­kais rie­dan­čių vaikų“, vie­nas ko­men­ta­to­rių sua­be­jo­jo, kiek šiuo­se tei­gi­niuo­se tie­sos.
„Rim­tai? Gau­su pėsčiųjų bei dvi­ra­ti­ninkų?! Ku­ris at­si­vežė­te sa­vo vai­kus nuo­trau­kai pa­si­da­ry­ti? La­bai daž­nai va­žiuo­ju šia gat­ve, tai daž­niau­siai su­tin­ka­mi pėstie­ji – svy­ruo­jan­tys me­ta­lo ieš­ko­to­jai su vamzd­žio ga­lu, ei­nan­tys į me­ta­lo su­pirk­tuvę. Duobė­tas ke­lias? Sun­ku būtų Plungė­je ras­ti ma­žiau duobėtų ke­lių... Sma­gu, kad tvar­ko­si, bet pa­sa­kas vai­kams se­kim“, – siūlė vie­nas plun­giš­kis.
„Neat­ro­do, kad Sto­ties gatvė svar­besnė? Ai, ten vers­li­ninkų nėra, ten tik žmonės gy­ve­na ir dar dau­giau­sia ne­įta­kin­gi, bend­ra­bu­čiuo­se... Na ir dar dau­gybė vaikų ei­na į mo­kyk­las, po­pa­mo­ki­nius už­siė­mi­mus, bet čia tik vaikų sau­gu­mas...“ – iro­ni­jos ne­gailė­jo ir ki­tas.


Do­ta­ci­ja pra­monės ra­jo­nui gai­vin­ti

Vis dėlto at­si­ra­do ir to­kių, ku­rie pa­si­džiaugė ži­nia apie Lentpjūvės gatvės re­montą bei pa­ti­ki­no, kad ir ja vai­kai ry­tais sku­ba į mo­kyklą, o va­ka­rais iš jos. Ša­li­gat­vio, kaip ir Sto­ties gatvė­je, nėra, tad ten­ka žy­giuo­ti kelk­raš­čiu ar­ba klam­po­ti ne­va­lo­mu žmo­nių pra­min­tu ta­ke­liu.
Žod­žiu, tiek šia­pus, tiek ana­pus ge­le­žin­ke­lio gy­ve­nan­čiųjų bėdos – pa­na­šios, tik štai apie būti­nybę re­mon­tuo­ti Lentpjūvės gatvę kal­bos kaip ir ne­bu­vo. Į anks­tesnį prio­ri­te­to tvar­ka ža­damų re­mon­tuo­ti gat­vių sąrašą ši gatvė net ne­bu­vo įtrauk­ta, o nau­ja­ja­me, šiais me­tais pa­tvir­tin­ta­me, bu­vo įra­šy­ta tik 16-tu nu­me­riu.
Tie­sa, ren­giant šį sąrašą bu­vo su­tar­ta, kad tos gatvės, ku­rioms yra pa­reng­ti re­mon­to tech­ni­niai pro­jek­tai, bus re­mon­tuo­ja­mos išim­ties tvar­ka, ne­pai­sant, ko­kiu nu­me­riu ta­me sąra­še at­si­durs. Dėl to Lentpjūvės gatvė, kaip ir ne­se­niai pra­dėta tvar­ky­ti Nau­sod­žio, įga­vo pir­mu­mo teisę ir pri­vi­le­giją ke­li­ninkų tech­ni­kos su­lauk­ti dar šie­met.
Ži­no­ma, gy­ve­nan­tie­siems gre­ti­mo­je Sto­ties gatvė­je to­kie vizažai ma­žai rūpi. Tad ir pa­skel­bus apie Lentpjūvės gatvės re­montą ne vie­nas tei­ra­vo­si Sa­vi­val­dybės, ka­da bus skir­ta lėšų se­niai ža­da­mam Sto­ties gatvės re­mon­tui? Ir vi­si su­laukė vie­no ir to pa­ties at­sa­ky­mo – Sto­ties gatvė, skir­tin­gai nei Lentpjūvės, pri­klau­so ne Sa­vi­val­dy­bei, o Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai, tad ši ir sprend­žian­ti, ka­da ir ką re­mon­tuo­ti.
„Kaip Jūs ne­ga­li­te re­mon­tuo­ti sa­vo kai­my­no kie­mo, taip mes ne­ga­li­me re­mon­tuo­ti ne sa­vo gatvės“, – to­kiu ar­gu­men­tu Sa­vi­val­dybė at­rėmė vi­sus be­si­pik­ti­nan­čiųjų ko­men­ta­rus. Ir pri­dūrė, kad Lentpjūvės gatvės re­mon­tui skirtų lėšų ne­bu­vo ga­li­ma pa­nau­do­ti nie­kur ki­tur – esą tai tiks­li­nis fi­nan­sa­vi­mas pra­monės ra­jo­nui gai­vin­ti, vers­lu­mui ska­tin­ti. Va­di­na­si, ko­men­ta­vu­sie­ji, jog Sto­ties gatvė vald­žiai ne­įdo­mi, nes jo­je be­veik nėra vers­lo, iš da­lies bu­vo teisūs.


Vie­nu ypu – net ke­tu­rios gatvės

Sus­kai­čiuo­ta, kad iš pa­grindų su­re­mon­tuo­ti 2,18 km il­gio Lentpjūvės gatvę at­sieis per 3 mln. eurų. Šie­met iš Eko­no­mi­kos ir ino­va­cijų mi­nis­te­ri­jos gau­ta 1,9 mln. eurų, dar­bus jau pra­dėjo kon­kursą laimė­ju­si UAB „Plungės Jo­nis-S“. Vi­lia­ma­si šios gatvės re­konst­ruk­ciją pa­baig­ti iki kitų metų pa­bai­gos.
O ko­kia si­tua­ci­ja su gre­ti­ma Sto­ties gat­ve? Pa­si­tei­ra­vus ši­to Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no iš­gir­do­me, kad viską ap­sun­ki­na tai, jog vie­nu me­tu pro­jek­tuo­ja­mi net ke­tu­rių gat­vių (Bab­run­go kai­me esan­čios Že­mai­ti­jos, Plungės mies­to Da­riaus ir Girė­no, Sto­ties bei Bi­rutės) re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Jų už­sa­ko­vas ir or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Ži­no­ma, kiek­vie­nas žings­nis de­ri­na­mas ir su Sa­vi­val­dy­be. An­tai at­si­ra­dus pa­kei­timų liepą net te­ko keis­ti dar 2018 m. dėl šių darbų pa­si­ra­šytą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tartį, tam bu­vo rei­ka­lin­gas Ta­ry­bos pri­ta­ri­mas, dėl to  vi­sos pro­cedū­ros už­sitęsė il­giau nei tikė­ta­si.
„Svar­bu, kad būtų pa­baig­tas tas pro­jek­tas“, – ak­cen­ta­vo M. Kau­nas ir pri­dūrė tikįs, kad kitą­met galbūt jau pra­si­dės realūs ran­gos dar­bai. Tie­sa, pro­jektą ža­da­ma pra­dėti įgy­ven­din­ti nuo žie­dinės san­kry­žos su ke­liu Mažeikiai–Plungė–Tauragė, to­liau judė­ti Bab­run­go kai­mo Že­mai­ti­jos bei Plungės mies­to Da­riaus ir Girė­no gat­ve. Ir tik ta­da ateitų eilė li­ku­sioms dviem – Sto­ties ir Bi­rutės – gatvėms.
O Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas Eval­das Ta­ma­riū­nas „Že­mai­čiui“ at­si­ųsta­me laiš­ke už­si­minė apie iš­ki­lu­sią būti­nybę dar kartą keis­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su Sa­vi­val­dy­be su­tartį.
„To­liau tęsiant pro­jek­ta­vi­mo dar­bus ir Sa­vi­val­dy­bei tęsiant de­ri­nimą, da­lis spren­di­nių pa­te­ko į Sa­vi­val­dybės val­do­mus sta­ti­nius bei žemės skly­pus. Įvy­ko dvi­ša­lis Ke­lių di­rek­ci­jos ir Sa­vi­val­dybės po­sėdis, ku­rio me­tu su­de­rin­ti veiks­mai ir pa­pil­do­mai iš­kel­tas dar vie­nas bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­kei­ti­mo po­rei­kis, at­si­žvel­giant į nau­jas ap­lin­ky­bes“, – tei­gia di­rek­ci­jos at­sto­vas.
Pak­laus­tas apie tikė­tiną ran­gos darbų pra­džią, E. Ta­ma­riū­nas, kaip ir M. Kau­nas, įvar­di­no 2022-uo­sius. Va­di­na­si, op­ti­mis­tiš­kiau­sias sce­na­ri­jus leistų tikė­tis ke­li­ninkų tech­niką Sto­ties gatvė­je iš­vys­ti tik 2023-ai­siais ar­ba 2024-ai­siais. Tad, kaip sa­ko­ma toj pa­tarlėj, il­gai lau­kus teks dar pa­lauk­ti.