Aštuoniuose darželiuose – netvarka

Nuot­rau­ka iš Ku­lių gim­na­zi­jos sve­tai­nės
Nors lop­še­lių-dar­že­lių gru­pės – švy­tin­čios ir nau­jos, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras ap­ti­ko ne vie­ną pa­žei­di­mą
Pa­lik­da­mi sa­vo ma­žuo­sius dar­že­liuo­se, tė­vai ti­ki­si, kad jų ma­žy­liai – sau­gio­je ap­lin­ko­je, kad yra pri­žiū­rė­ti, pa­val­gy­din­ti ir ug­do­mi. Bent jau tai jiems ga­ran­tuo­ja iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai. Gai­la, bet rea­ly­bė at­ro­do kur kas pra­sčiau. Tai pui­kiai at­si­spin­di Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (NVSC) pa­skelb­to­je in­for­ma­ci­jo­je, kur juo­du ant bal­tu iš­dės­ty­ti vasario–liepos mė­ne­siais pa­tik­rin­tų dar­že­lių veik­los pa­žei­di­mai. Ži­no­ma, tik­rin­to­jai neap­len­kė ir Plun­gės ra­jo­no lop­še­lių-dar­že­lių. Iš de­vy­nių pa­tik­rin­tų įstai­gų ne­pri­kib­ta tik prie vie­nos – lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“. Dau­giau­sia pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta Ku­lių dar­že­li­nu­kų gru­pė­se.

Ku­liš­kiams dar­že­li­nu­kams – ne­sau­gu

Pa­tik­ri­nus po Ku­lių gim­na­zi­jos sto­gu vei­kian­tį dar­že­lį, paaiš­kė­jo, kad šis vei­kia ne­tu­rė­da­mas lei­di­mo-hi­gie­nos pa­so. Su­sit­var­ky­ti pa­sta­rą­jį įstai­gai leis­ta iki šio mė­ne­sio 22-os die­nos. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad dar­že­lio pa­tal­po­se ne­pa­kan­ka sa­ni­ta­ri­nių įren­gi­nių.

Tik­rin­to­jams pro akis ne­pras­ly­do ir tai, kad dar­že­lio tua­le­tuo­se-prau­syk­lo­se nė­ra as­mens hi­gie­nos prie­mo­nių. Ta­čiau tai – dar ne­blo­giau­sia. Mat ap­žiū­rint pa­tal­pas, paaiš­kė­jo, kad ma­žy­liams jo­se – ne­sau­gu dėl ašt­rias briau­nas tu­rin­čių šil­dy­mo prie­tai­sų, ku­rie neap­sau­go­ti nui­ma­mo­mis gro­te­lė­mis. Grės­mę ma­žy­lių sau­gu­mui ke­lia ir sie­nų bei lu­bų de­fek­tai. Įs­tai­gai prie­kaiš­tų pa­žer­ta ir dėl to, kad nuo­lat ne­tie­kia­mas karš­tas ir šal­tas van­duo. Pa­žei­di­mų są­ra­šas – iš­ties il­gas, o juos pa­ša­lin­ti pri­sa­ky­ta iki rugp­jū­čio 24-osios. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad nau­jus moks­lo me­tus ku­liš­kiai dar­že­li­nu­kai pra­dės jau su­tvar­ky­to­se ir sau­gio­se erd­vė­se.

Dir­ba be lei­di­mo

Ne­tu­rė­da­ma lei­di­mo dir­ba ir Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je įkur­din­ta dar­že­lio gru­pė. Kaip ir Ku­liams, Ša­tei­kiams prie­kaiš­tau­ta dėl per ma­žo sa­ni­ta­ri­nių įren­gi­nių skai­čiaus bei ug­dy­mo pa­tal­po­se akis ba­dan­čių ašt­rias briau­nas tu­rin­čių šil­dy­mo prie­tai­sų. Vis­ką su­si­tvar­ky­ti ša­tei­kiš­kiams liep­ta per lie­pos ir rugp­jū­čio mė­ne­sius, ne­lau­kiant pa­sta­ro­jo pa­bai­gos.

Gau­ti lei­di­mą-hi­gie­nos pa­są įpa­rei­go­tas ir Kan­tau­čių dau­gia­funk­cis cent­ras, ku­ris taip pat jo ne­tu­rė­jo. Dau­giau pa­žei­di­mų šio­je ne­se­niai veik­ti pra­dė­ju­sio­je įstai­go­je ne­nus­ta­ty­ta.

Prie­kaiš­tai dėl ne­tin­ka­mų tvo­rų

Be­ne daž­niau­sias dar­že­liams mes­tas prie­kaiš­tas bu­vo dėl ne­tin­ka­mai ap­tver­to skly­po, ku­ria­me įreng­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės. To­kia pa­sta­ba skir­ta Prū­sa­lių mo­kyk­lai-dar­že­liui bei Pla­te­lių uni­ver­sa­liam dau­gia­funk­ciam cent­rui. De­ra­mai ap­tver­ti te­ri­to­ri­jas abi įstai­gos pri­va­lo per šį mė­ne­sį.

Toks pat pa­žei­di­mas nu­sta­ty­tas ir Plun­gės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Vy­tu­rė­lis“ bei „Sau­lu­tė“. Pas­ta­ro­ji įstai­ga jau ko­vo mė­ne­sį tu­rė­jo tin­ka­mai ap­tver­ti te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė. „Vy­tu­rė­lis“ tai pa­da­ry­ti tu­rė­jo per lie­pos mė­ne­sį. Tie­sa, abi įstai­gos su­lau­kė rim­tos pa­sta­bos dėl per­pil­dy­tų 2–3 me­tų am­žiaus vai­kų gru­pių.

Tie­sa, dėl ne­tin­ka­mai ap­tver­tos te­ri­to­ri­jos įspė­tas ir Did­vy­čių dau­gia­funk­cis cent­ras. Su­sit­var­ky­ti su šia bė­da įstai­ga įpa­rei­go­ta per bir­že­lio mė­ne­sį. Did­vy­tiš­kių dar­že­liui prie­kaiš­tau­ta ir dėl to, kad ja­me neat­lie­ka­ma vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės pa­grin­di­nė me­ti­nė kont­ro­lė. Šį pa­žei­di­mą liep­ta pa­ša­lin­ti iki bir­že­lio 17-osios.

Pa­žei­di­mai – ne nau­jie­na

Iš vi­so Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­tik­rin­tos de­vy­nios įstai­gos – trys iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos mies­te ir še­šios ra­jo­ne. Kaip jau bu­vo mi­nė­ta, tvar­kin­gai, be jo­kių pa­žei­di­mų, vei­kia tik „Rū­te­lės“ lop­še­lis-dar­že­lis.

Gal­būt tai, kad kai ku­rie dar­že­liai iki šiol vei­kė ne­tu­rė­da­mi lei­di­mo-hi­gie­nos pa­so, kaž­ką ir nu­ste­bi­no, ta­čiau pre­ten­zi­jos dėl ne­tin­ka­mai ap­tver­tų te­ri­to­ri­jų ar per­pil­dy­tų gru­pių – ne nau­jie­na. Apie tai ne kar­tą kal­bė­ta per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džius.

Įdo­miau­sia, kad dau­gu­ma dar­že­lių va­do­vų, kal­bė­da­mi apie per­grūs­tas dar­že­li­nu­kų gru­pes, neįž­vel­gia pro­ble­mos. Jiems ši bė­da ak­tua­li tiek, kiek su­si­ju­si su dar­bo ap­mo­kė­ji­mu. O kaip sau­sa­kim­šo­se gru­pė­se jau­čia­si ma­žy­liai, ne­la­bai kam už­kliū­va.

Vi­sur tos pa­čios bė­dos

At­li­kęs tik­ri­ni­mus, NVSC pa­da­rė iš­va­dą, kad be­ne di­džiau­sia vi­sų dar­že­lių bė­da ir yra per­pil­dy­tos gru­pės. Dėl to ken­čia ne tik di­džių­jų, bet ir ma­žes­nių mies­tų iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos. Iš ty­ri­mo re­zul­ta­tų ma­ty­ti, kad be­veik ket­vir­ta­da­ly­je (24,4 pro­c.) pa­tik­rin­tų vai­kų ug­dy­mo įstai­gų per­pil­dy­ta bent vie­na gru­pė.

At­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai, ypač dėl per­pil­dy­tų gru­pių, ne­nu­džiu­gi­no ne tik tė­vų bend­ruo­me­nės. Ne­pa­si­ten­ki­ni­mo bū­ta ir iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ku­ri pa­reiš­kė, kad vai­kų gru­pių for­ma­vi­mas yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li ne­pai­sy­ti aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Sa­vi­val­dy­bė esą pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad bū­tų pai­so­ma hi­gie­nos nor­mų. Gai­la, kad mū­siš­kei val­džiai tai – nė mo­tais.

Ji ne­pa­bi­jo­jo per­lip­ti per rei­ka­la­vi­mus, ku­riuo­se aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad pa­gal Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mo­se nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus vai­kų dar­že­lių gru­pė­se, ku­rias lan­ko nuo dve­jų iki tre­jų me­tų am­žiaus ma­žy­liai, ga­li bū­ti ne dau­giau kaip 15 vai­kų, nuo tre­jų me­tų iki pra­di­nio ug­dy­mo pra­džios – ne dau­giau nei 20, ir, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­tei­sė­tai priė­mė spren­di­mą pa­di­din­ti vai­kų skai­čių mi­nė­to am­žiaus gru­pė­se, taip ne­va iš­spręs­da­ma vie­tų dar­že­liuo­se sty­giaus pro­ble­mą.