Atliekų tvarkymas nebrangs. Bent jau šiemet

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
M. Kau­nas tei­gia, kad mo­kes­tis už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą šie­met kil­ti ne­tu­rė­tų
Vie­tos spau­da jau ra­šė apie Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) no­rą už at­lie­kų to­nos su­tvar­ky­mą šie­met gau­ti dau­giau – va­di­na­mą­jį var­tų mo­kes­tį pa­di­din­ti nuo da­bar­ti­nio 47,7 iki 56 eu­rų. Mo­ty­vuo­ta tuo, kad ki­tą­met Vy­riau­sy­bės spren­di­mu net 5,5 kar­to brangs tar­šos mo­kes­tis są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms, tad iš su­ren­ka­mų lė­šų esą įmo­nė nie­kaip neiš­gy­vens. Vis dėl­to Sei­mas prieš pat šven­tes at­si­trau­kė – nu­ta­rė Vy­riau­sy­bės siū­ly­mo ne­pa­lai­ky­ti ir pa­lik­ti ga­lio­ti da­bar­ti­nį tar­šos mo­kes­tį. Tad ir TRATC-as ge­ro­kai ap­kar­pė sa­vo už­mo­jus.

Kaip pra­ne­šė iš TRATC-o val­dy­bos po­sė­džio grį­žęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, rea­guo­da­ma į Sei­mo spren­di­mą ne­di­din­ti tar­šos mo­kes­čio, val­dy­ba nu­ta­rė va­di­na­mą­jį są­var­ty­no var­tų mo­kes­tį kils­tel­ti tik ne­žy­miai – tri­mis eu­rais (nuo da­bar­ti­nio 47,7 eu­ro už to­ną iki 50,5 eu­ro, nors iš pra­džių, kaip mi­nė­ta, ke­tin­ta jį di­din­ti iki 56 eu­rų).

Esą tai bū­ti­na no­rint, kad šiuos me­tus įmo­nė baig­tų be sko­lų, mat au­go kai ku­rios ki­tos TRATC-o iš­lai­dos. Kaip dėl to kei­sis gy­ven­to­jų ir įmo­nių mo­ka­ma rink­lia­va už at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą?

„Eko­lo­gė dar skai­čiuo­ja, bet ma­to­me, kad tu­rė­tu­me iš­si­vers­ti su da­bar­ti­ne rink­lia­va ir bent 2020-ai­siais jos di­din­ti ne­rei­kės“, – ge­ra ži­nia pa­si­da­li­no M. Kau­nas. Tie­sa, džiaug­si­mės tik­riau­siai ne il­gai. Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus, Sei­mas tik­riau­siai ne­si­ry­žo di­din­ti tar­šos mo­kes­čio tik dėl to, kad šie me­tai – rin­ki­mi­niai. Tad di­de­lė ti­ki­my­bė, jog šių me­tų pa­bai­go­je prie šio klau­si­mo vėl bus grįž­ta. Ir jei ga­liau­siai bus ryž­ta­si pa­di­din­ti tar­šos mo­kes­tį, neiš­ven­gia­mai augs ir rink­lia­va gy­ven­to­jams bei įmo­nėms.

Be­je, sau­sio pra­džio­je teis­mas tu­rė­tų pa­skelb­ti ver­dik­tą teis­mi­nia­me TRATC-o ir me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo ga­myk­lą Jė­ru­bai­čiuo­se eksp­loa­tuo­jan­čio „Veis­to“. Pas­ta­ro­ji įmo­nė rei­ka­lau­ja, kad už jos pa­slau­gas jai bū­tų mo­ka­ma ge­ro­kai bran­giau. Kaip anks­čiau mi­nė­jo tuo­me­ti­nis lai­ki­na­si TRATC-o di­rek­to­rius Juo­zas Šle­pe­tis, jei teis­mo spren­di­mas bus pa­lan­kus „Veis­tui“, tai nea­be­jo­ti­nai at­si­lieps va­di­na­ma­jam var­tų mo­kes­čiui, o kar­tu – ir rink­lia­vos dy­džiui.

Vis dėl­to, pa­sak M. Kau­no, ti­kė­tis grei­tos šios by­los baig­ties ne­rei­kė­tų. Esą jei teis­mas ten­kins „Veis­to“ rei­ka­la­vi­mą, TRATC-as nea­be­jo­ti­nai kreip­sis į aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mą. Tad, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus tei­gi­mu, bent jau 2020-ai­siais šis teis­mi­nis gin­čas jo­kios įta­kos rink­lia­vos dy­džiui ne­tu­rės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.