Augant šilumos kainai – siūlymas nebekabinti makaronų

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Nors prie­š pra­si­de­dant šil­dy­mo se­zo­nui bu­vo žadė­tas vos ke­lių pro­centų ši­lu­mos kai­nos au­gi­mas, rea­lybė, de­ja, ki­to­kia. Per me­tus ši­lu­ma Plungė­je pabrango net 58 pro­cen­tais
Ant­ra­dienį į nuo­to­linį pa­si­ta­rimą Sa­vi­val­dybės va­do­vus ir Ta­ry­bos na­rius pa­kvie­tu­si Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­torė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va sakė no­rin­ti paaiš­kin­ti, kodėl ši­lu­ma Plungė­je vėl brangs­ta – ko­ne 200 eurų sie­kian­čias sąskai­tas už šil­dymą jau ga­vo ne tik vil­nie­čiai, bet ir kai ku­rie plun­giš­kiai. Be to, ji kalbė­jo no­rin­ti pa­si­tar­ti, ko­kiu ke­liu ei­ti to­liau, ta­čiau išplė­to­ti konst­ruk­ty­vios dis­ku­si­jos taip ir ne­pa­vy­ko. Posė­dis ne­tru­kus vir­to opo­nuo­jan­čių po­li­ti­nių jėgų san­ty­kių aiš­ki­ni­mu­si, ku­rio, kaip tars­telė­jo vie­nas iš da­ly­va­vu­siųjų, ir ne­ma­lo­nu, ir gėda bu­vo klau­sy­tis.Bran­gi­mas – dėl išau­gu­sio dujų po­rei­kio

Kaip po­sėdžio pra­džio­je kalbė­jo M. Cha­ri­to­no­va, gruod­žiui be­si­bai­giant Vals­ty­binė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) pri­ėmė spren­dimą per­skai­čiuo­ti ši­lu­mos kainą Plungė­je. Esą ši­tai bu­vo būti­na, nes smar­kiai pa­si­keitė V. Ma­čer­nio g. ka­ti­linė­je nau­do­ja­mo ku­ro struktū­ra – per­nai ku­ren­ta vien tik gam­tinė­mis du­jo­mis ir tik gruodį „Plungės bioe­ner­gi­ja“ vie­toj senų turėtų 30-ies me­ga­vatų ga­lios bio­ku­ro ka­tilų pa­lei­do du nau­jus, ku­rių bend­ra ga­lia – tik 8 me­ga­va­tai.
Pers­kai­čia­vus kainą va­sarį ši­lu­ma brangs iki 9,93 cen­to už ki­lo­vat­va­landę (sausį tai­ko­ma kai­na – 7,27 ct, per­nai sausį bu­vu­si kai­na – 6,35 cen­to).
„Da­bar­tinė kai­na mūsų ne­džiu­gi­na. Jau yra priim­ta da­lis spren­dimų, ku­rie leis ją su­ma­žin­ti“, – sakė M. Cha­ri­to­no­va. Be­ne did­žiau­sio efek­to ti­ki­ma­si iš jun­gia­mo­sios tra­sos, ku­ri leis iš­nau­do­ti Lentpjūvės gatvės bio­ku­ro ka­ti­linė­je pa­ga­mi­namą ši­lumą. Plungės ši­lu­mos tinklų skai­čia­vi­mu, jei­gu to­ji tra­sa jau būtų nu­ties­ta, esa­mo­mis sąly­go­mis va­sa­rio mėnesį ši­lu­ma kai­nuotų ne 9,93 cen­to, o 6,6 cen­to už ki­lo­vat­va­landę.
De­ja, dar­bus vėluo­ja­ma pa­baig­ti jau ke­lis mėne­sius. Be to, kaip pa­minė­jo M. Cha­ri­to­no­va, net ir pra­dėjus eksp­loa­tuo­ti šią trasą va­sarį, kaip ti­ki­ma­si, kainą ši in­ves­ti­ci­ja leist su­ma­žin­ti tik po metų.


Ši­lumą per­ka be auk­cio­no

Strin­gan­tys jun­gia­mo­sios tra­sos dar­bai – tik vie­na iš pro­blemų, ku­rias pa­sta­ruo­ju me­tu ten­ka spręsti Plungės ši­lu­mos tink­lams. Ge­ro­kai vėluo­ja ir naujų re­zer­vi­nių gam­ti­nių dujų ka­tilų, pla­nuo­jamų su­mon­tuo­ti V. Ma­čer­nio ka­ti­linė­je, pri­sta­ty­mas. Be to, ir „Plungės bioe­ner­gi­jai“ ne­si­se­ka sėkmin­gai at­nau­jin­ti sa­vo veik­los.
Visų pir­ma, dėl jos pa­teik­tos per di­delės kai­nos ne­įvy­ko jau ne vie­nas ši­lu­mos pir­ki­mo auk­cio­nas, tad VERT-ui lei­dus ši­lu­ma iš šios įmonės per­ka­ma ne auk­cio­no būdu ir ge­ro­kai di­des­ne kai­na. Be to, dėl pra­stos įsi­gy­to bio­ku­ro ko­kybės nuo­lat strin­ga naujų „Plungės bioe­ner­gi­jos“ ka­tilų veik­la, o šiems ir vei­kiant vi­sa ap­kro­va, pa­ga­mi­na­mos ši­lu­mos vis tiek trūksta, tad skir­tumą Plungės ši­lu­mos tink­lai kom­pen­suo­ja sa­vo du­ji­niais ka­ti­lais.
„Šil­dy­mas – so­cia­liai la­bai jaut­ri te­ma. Plungės ši­lu­mos tink­lai yra už ma­žesnę kainą gy­ven­to­jams, bet šiai die­nai ne­tu­ri­me ga­li­mybės to pa­da­ry­ti, nes „Plungės bioe­ner­gi­jos“ dar­bas ne­pas­to­vus ir ne­ko­ky­biš­kas. Jei mes pa­tys vie­ni val­dy­tu­me visą inf­rast­ruktūrą, atei­ty turė­tu­me žemą kainą“, – sakė M. Cha­ri­to­no­va.
Ji pa­teikė skai­čia­vi­mus, kad, per­ėmus val­dy­ti šio ne­prik­lau­so­mo ši­lu­mos ga­min­to­jo turtą, ši­lu­mos ki­lo­vat­va­landė Plungė­je kai­nuotų 5,5 cen­to, o atei­ty gal net dar ma­žiau.


„Kodėl ka­bi­nat ma­ka­ro­nus?“

Posėd­žio me­tu nu­skambė­jo ir ga­li­ma su­ma, už ku­rią būtų ga­li­ma įsi­gy­ti minėtą įmonę – 2,5 mln. eurų, ta­čiau kai ku­rie po­sėdžia­vu­sie­ji gar­siai svarstė, kad su­da­rius gerą de­ry­binę grupę dalį šios su­mos dar pa­vyktų nu­si­derė­ti.
Tei­sybės dėlei reikėtų pa­sa­ky­ti, kad pa­na­šios de­ry­bos su „Plungės bioe­ner­gi­ja“ ves­tos jau 2020 me­tais, ta­čiau baigė­si nie­kuo. Kaip per pa­si­ta­rimą sakė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, tąkart ši idė­ja vei­kiau­siai bu­vo nu­ma­rin­ta vien dėl to, kad ją pa­si­ūlė jis pa­ts.
Smar­kiai kri­ti­kuo­ja­mas bu­vo ir pra­ėjusį ru­denį so­cia­li­nia­me tink­le A. Kli­šo­nio pa­si­da­lin­tas per­spėji­mas, kad jei bus ir to­liau kūre­na­ma gam­tinė­mis du­jo­mis, sausį ši­lu­ma Plungė­je brangs ko­ne dvi­gu­bai. Tąkart pik­tin­da­ma­si to­kio­mis pro­gnozė­mis M. Cha­ri­to­no­va žur­na­lis­tus ti­ki­no, kad jos – lyg iš ran­kovės išt­rauk­tos, o ši­lu­ma, jei ir brangs, tai tik ne­žy­miai.
Ir šįkart, pri­min­da­mas pra­ėju­sio ru­dens įvy­kius, A. Kli­šo­nis ci­ta­vo M. Cha­ri­to­no­vos pa­si­sa­ky­mus spaudoje, kad ši­lu­ma šį šil­dy­mo se­zoną brangs ne­žy­miai – tik 5–6 pro­cen­tais. „Jau ta­da jums bu­vo ži­no­ma, kad jun­gia­mo­ji tra­sa vėluo­ja. Bet gy­ven­to­jai vis tiek bu­vo klai­di­na­mi, esą kai­na smar­kiai ne­kils. Lapk­ri­čio mėnesį vėl tą pa­tį pa­teikėt ži­niask­lai­dai, – pri­minė me­ras. – Kodėl ka­bi­nat ma­ka­ro­nus?“
At­sa­ky­da­ma M. Cha­ri­to­no­va aiš­ki­no, kad VERT per­skai­čiuo­ti kainą nu­sprendė tik gruodį, o ir tra­sos tie­si­mas vėluo­ja il­giau nei tikė­ta­si – esą krizę pa­ti­ria ne tik ši­lu­mos, bet ir sta­tybų sek­to­rius, vėluo­ja med­žiagų tie­ki­mas.
„Gy­ven­to­jams vi­siš­kai vie­no­dai, kas ką pa­sakė spalį, lapk­ritį ar gruodį. Jiems svar­bu, ko­kias sąskai­tas už ši­lumą gau­na“, – ji ra­gi­no ne­be­si­kaps­ty­ti po praeitį, bet žiūrė­ti į prie­kį.
Ta­čiau A. Kli­šo­nis ir to­liau mynė ant skau­du­lių: „Tra­sos pro­jek­to ne­įgy­ven­di­not, su­si­fei­li­not, re­zer­vi­niai ka­ti­lai ir­gi at­ke­liaus tik sau­sio pa­bai­goj. Pa­sit­vir­ti­no ma­no iš­sa­ky­tas fak­tas, kad šil­dy­mo se­zo­nui bu­vo ne­pa­si­ruoš­ta. Rei­kia kalbėt apie „Plungės bioe­ner­gi­jos“ pir­kimą, tik ky­la klau­si­mas, ar da­bar­tinė di­rek­torė ga­li to­liau ei­ti pa­rei­gas, nes nė vie­nas jos pra­dėtas dar­bas nėra pa­da­ry­tas.“


Su­ti­ko, kad rei­kia pirk­ti, tik iš ko?

Ma­ty­da­mi, kad at­mos­fe­ra kais­ta, ki­ti po­sėdžio da­ly­viai taip pat ėmė ra­gin­ti pa­mirš­ti se­nas nuo­skau­das bei grąžin­ti dis­ku­si­jos ve­žimą at­gal į vėžes. Pa­si­gir­do klau­simų, kur reikės ras­ti minė­tus 2,5 mln. eurų, jei bus nu­spręsta pirk­ti „Plungės bioe­ner­gi­jos“ ak­ci­jas?
Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas kalbė­jo, kad Sa­vi­val­dybė at­lie­kamų mi­li­jonų ne­tu­ri, tad šiuo at­ve­ju reikėtų bels­tis į aukš­čiau­sios vald­žios du­ris – gal ši skirtų fi­nan­sa­vimą. Esą ties tuo klau­si­mu turėtų pa­dirbė­ti tiek me­ras, tiek mūsų ra­jo­nui at­sto­vau­jan­tys Sei­mo na­riai.
„Pri­si­virėt košės ir da­bar –  me­re, ieš­ko­kit 2,5 mln. eurų. Aiš­ku, ieš­ko­sim pi­nigų, bet galų ga­le, dirb­ti su to­kiu ko­lek­ty­vu – tai ne­duok tu die­ve...“ – to­liau lyg pri­si­dir­bu­sius vai­kus val­dan­čiuo­sius barė A. Kli­šo­nis.