Automobilių statymo įpročius teks keisti

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Kol kas au­to­mo­bi­lius lei­džia­ma sta­ty­ti abie­juo­se Tel­šių gat­vės kelk­raš­čiuo­se
Į „Že­mai­čio“ laik­raš­čio re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs plun­giš­kis pik­ti­no­si trans­por­to spūs­ti­mis Tel­šių gat­vė­je ir val­džios ne­veik­lu­mu šiuo klau­si­mu. Pa­sak žmo­gaus, pro­ble­mai iš­spręs­ti ne­rei­ka­lin­gos nei lai­ko, nei fi­nan­si­nės są­nau­dos, rei­kia tik drą­sos priim­ti spren­di­mą, ku­riuo vie­no­je iš gat­vės pu­sių bū­tų už­draus­ta sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius. Tai­gi rei­kia tik dvie­jų ženk­lų, ku­rių dė­ka ir eis­mo srau­tas bū­tų su­re­gu­liuo­tas, ir vai­ruo­to­jai vie­ni ant ki­tų ne­bur­no­tų.

„Tel­šių gat­vę kei­kiu kas­kart, kai ten­ka ja va­žiuo­ti. Nuo­lat pa­puo­lu į spūs­tis, o kar­tais – ir į to­kias si­tua­ci­jas, kai neį­ma­no­ma ju­dė­ti nei pir­myn, nei at­gal. Ir vi­sa tai tik dėl to, kad val­džia lei­džia abie­jo­se tos gat­vės pu­sė­se sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius. Dėl to va­žiuo­ja­mo­ji da­lis lie­ka to­kia siau­ra, kad dvi ma­ši­nos ne­bep­ra­si­len­kia. Vie­nai ten­ka trauk­tis. O kur, jei už jos jau ki­tos ri­kiuo­ja­si?“ – kal­bė­jo „Že­mai­čio“ skai­ty­to­jas.

Anot skam­bi­nu­sio­jo, da­bar, kai Plun­gė ši­tiek tvar­ko­si, Tel­šių gat­vė­je eis­mas ypač in­ten­sy­vus. Juk bū­tent į ją da­bar su­ka vi­si, kas anks­čiau va­žiuo­da­vo Da­riaus ir Gi­rė­no bei Rie­ta­vo gat­vė­mis, ku­rios da­bar už­da­ry­tos. Tai­gi trans­por­to srau­tas di­džiu­lis, to­dėl vis­kas tu­rė­tų bū­ti su­tvar­ky­ta taip, kad jo­kių kliū­čių to­je gat­vė­je ne­bū­tų.

„O da­bar kas da­ro­si? Sa­ky­kit, ką vei­kia mies­to val­džia, Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja? Ar jie ne­ma­to, kad yra pro­ble­ma ir ją rei­kia spręs­ti? Kas­kart, kai ten­ka va­žiuo­ti ta gat­ve, gal­vo­ju, ar pa­vyks iš­veng­ti in­ci­den­tų, ar vis dėl­to kaž­kam per šo­nus brūkš­te­lė­siu“, – pik­ti­no­si žmo­gus.

Paš­ne­ko­vas tei­sus – eis­mas Tel­šių gat­vė­je vi­sa­da bu­vo in­ten­sy­vus, o da­bar ką ir be­kal­bė­ti. Pats pro­ble­miš­kiau­sias taš­kas – Tel­šių gat­vės ir Tel­šių skers­gat­vio san­kir­ta bei tos san­kry­žos priei­gos. To­je vie­to­je – no­ta­ro biu­ras, ke­pi­nių, gė­lių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vės, kir­pyk­la, ve­te­ri­na­ri­nė vais­ti­nė ir t. t. Tu­rin­čių­jų čia rei­ka­lų tik­rai ne­trūks­ta ir vi­si, ži­no­ma, sa­vo au­to­mo­bi­lius no­ri pa­sta­ty­ti kuo ar­čiau du­rų, tad jie ir ri­kiuo­ja­mi abie­jo­se pu­sė­se, taip ge­ro­kai truk­dant pra­va­žiuo­jan­tie­siems.

O ką į to­kius plun­giš­kių prie­kaiš­tus at­sa­ko mies­to val­džia – se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas? Pas­ta­ro­jo tei­gi­mu, žmo­nės ga­li ne­be­si­pik­tin­ti. Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mas šiuo klau­si­mu esą jau priim­tas, be­lie­ka su­lauk­ti vie­no – ka­da bus pa­ga­min­ti ir pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius sta­ty­ti drau­džian­tys ženk­lai.

Pa­sak G. Do­mar­ko, bir­že­lį įvy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas, ku­rį lai­mė­ju­si UAB „Ga­tas“ sta­to ir pri­žiū­ri ke­lio ženk­lus bei gat­vė­se da­žo li­ni­jas, pe­rė­jas ir kt. „Už­sa­ky­mas tiems ženk­lams pa­ga­min­ti jau duo­tas. Ti­kiuo­si, kad iki rug­sė­jo ši pro­ble­ma bus iš­spręs­ta ir Tel­šių gat­vė­je spūs­čių su­ma­žės“, – ža­dė­jo se­niū­nas.

Kaip svars­tė G. Do­mar­kas, šio­je si­tua­ci­jo­je pa­ten­kin­ti vi­sų po­rei­kius la­bai su­dė­tin­ga. Da­bar pyks­ta pra­va­žiuo­jan­tie­ji, bet džiau­gia­si tie, ku­rie tu­ri ga­li­my­bę prie pa­gei­dau­ja­mos par­duo­tu­vės, kir­pyk­los ar ki­tos įstai­gos du­rų pa­lik­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nę. Pas­ta­čius ženk­lus si­tua­ci­ja ap­si­vers – pra­va­žiuo­jan­tie­ji džiū­gaus, o tu­rin­tie­ji čia rei­ka­lų pyks. „Jei tiek au­to­mo­bi­lių pri­sta­to, va­di­na­si, yra tiek žmo­nių, ku­rie tu­ri čia rei­ka­lų. Ir jie bus ne­pa­ten­kin­ti. Juk vi­si da­bar no­ri prie pat slenks­čio pri­va­žiuo­ti“, – sam­pro­ta­vo se­niū­nas.

Tai­gi at­si­ra­dus ženk­lams plun­giš­kiams (ži­no­ma, ir vi­siems ki­tiems) teks keis­ti au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo to­je vie­to­je įpro­čius. Mat sta­ty­ti bus lei­džia­ma tik vie­no­je pu­sė­je, ki­ta tu­rės lik­ti lais­va. Ar se­niū­ni­ja kaž­kaip kont­ro­liuos, kad tų ženk­lų bū­tų lai­ko­ma­si, kad plun­giš­kiai kuo grei­čiau pra­dė­tų į juos rea­guo­ti? „Apie tai ne­gal­vo­jau. Juk yra ženk­lai, ir vai­ruo­to­jai pri­va­lo juos ma­ty­ti ir jų pai­sy­ti. Bet gal dar pa­kal­bė­siu apie tai ir su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, kad šie pa­žiū­rė­tų“, – sa­kė G. Do­mar­kas.