Būtina tvarkyti Beržoro bažnyčios pastatus

Nuot­rau­ka iš po­sėdžiui pa­teik­tos med­žia­gos
Kalbė­ta, jog būti­na re­mon­tuo­ti cent­rinį Ber­žo­ro baž­ny­čios ku­polą bei ap­tvar­ky­ti stogą
Ber­žo­ro šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo baž­ny­čia – išs­kir­tinė šven­tovė. Ir ne tik dėl to, kad yra vie­na se­niau­sių me­di­nių baž­ny­čių Lie­tu­vo­je, bet ir dėl sa­vo ar­chi­tektū­ros bei in­ter­je­ro. Ją statė vie­ti­niai ama­ti­nin­kai ir me­ni­nin­kai, sie­no­jai suręs­ti ne­nau­do­jant pjūklo, eg­li­nius rąstus ap­dir­bant tik kir­viu. Uni­ka­lus yra vi­sas Ber­žo­ro re­li­gi­nis komp­lek­sas, ta­čiau šiuo me­tu jis pra­šo­si meistrų rankų. Apie baž­ny­čios pa­statų komp­lek­so būklę per Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį pa­pa­sa­ko­jo Plungės sa­vi­val­dybės pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Gin­ta­ras Ra­mo­nas.

Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas pri­minė, kad Ber­žorą puo­šiantį re­li­ginį komp­leksą su­da­ro baž­ny­čia, kop­ly­čia, var­pinė bei Kry­žiaus ke­lio sto­tys. Ak­cen­tuo­ta, kad pa­ti šven­tovė kai­me­ly­je iš­ki­lo 1746-ai­siais. Tad ber­žo­riš­kiai ga­li did­žiuo­tis turį vieną se­niau­sių ir ge­riau­siai ži­nomų me­di­nių baž­ny­čių Lie­tu­vo­je.
Kalbė­da­mas apie šian­die­ninę komp­lek­so būklę, G. Ra­mo­nas pir­miau­sia išs­kyrė baž­ny­čią. Esą iš pa­sta­ro­sios kle­bo­no Juo­zo Vai­čiaus bei ber­žo­riš­kio Arū­no Žlio­bos, ku­ris pri­žiū­ri Ber­žo­re esan­čius re­li­gi­nius pa­sta­tus ir pri­si­de­da prie jų tvar­ky­mo, su­ži­no­jo, jog vie­na iš baž­ny­čios pro­blemų – cent­ri­nis ku­po­las. Ne­va jį būti­na ap­skar­din­ti bei pa­keis­ti lai­ko jau pa­ženk­lin­tas me­di­nes da­lis, nes kai kur jau at­si­vėru­sios kiau­rymės, per ku­rias į vidų pa­ten­ka van­duo. Dėl to pe­li­ja bei pūva ki­tos me­dinės konst­ruk­ci­jos.
Taip pat, pa­sak spe­cia­lis­to, reikėtų ap­tvar­ky­ti pa­sta­to stogą, mat vie­to­mis nu­kritę ant skied­ri­nio sto­go už­deng­ti ši­fe­rio lakš­tai. Tie­sa, pa­ra­pi­ja tai ža­da pa­da­ry­ti sa­vo jėgo­mis.
Bet pa­grin­di­nis Ber­žo­ro šven­tovės skau­du­lys – elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja ir prie­šgais­rinė sis­te­ma. Elekt­ra į baž­ny­čią at­ves­ta tie­siai nuo elekt­ros stul­po, lai­dus iš­ved­žio­jant ant baž­ny­čios vi­daus me­di­nių konst­ruk­cijų. Nuo kai ku­rių mazgų elekt­ra į rei­kiamą vietą at­ves­ta ne­tgi pa­si­tel­kiant il­gin­tu­vus. Pa­sak G. Ra­mo­no, tai – la­bai ri­zi­kin­ga ir vi­siš­kai pra­si­len­kia su elekt­ros ins­ta­lia­ci­jai ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais.
Kitų komp­leksą su­da­ran­čių pa­statų būklė, pa­vel­do­sau­gi­nin­ko žod­žiais, yra pa­ten­ki­na­ma. Minė­ta, jog bu­vo per­kal­tas va­di­na­ma­sis var­pinės si­jo­nas. Pa­ra­pi­jos gy­ven­tojų, tarp ku­rių – ir minė­ta­sis A. Žlio­ba, pa­stan­go­mis bei lėšo­mis re­mon­tuo­ja­mos ir Kry­žiaus ke­lio sto­tys.
G. Ra­mo­nas už­si­minė, jog lėšų  elekt­ros ins­ta­lia­ci­jai su­tvar­ky­ti bei prie­šgais­ri­nei sis­te­mai įreng­ti ti­ki­ma­si su­lauk­ti iš Tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių rėmi­mo pro­gra­mos. Tie­sa, pa­ra­mos tam pa­čiam tiks­lui Ber­žo­ro pa­ra­pi­ja laukė ir per­nai, ta­čiau nie­ko ne­pešė. Tad vi­lia­ma­si, jog šie­met taip ne­nu­tiks ir pa­ga­liau bus ga­li­ma išspręs­ti minė­tas bėdas. Ki­tu at­ve­ju ga­li­ma su­lauk­ti itin skaud­žios ne­laimės.
Kad būti­na pa­si­rūpin­ti elekt­ra bei prie­šgais­ri­ne sis­te­ma, ne­si­gin­či­jo ir ko­mi­te­to bei Ta­ry­bos narė Jo­lan­ta Skur­daus­kienė. Bet, pa­sak jos, tai nėra vie­nin­telės Ber­žo­ro baž­ny­čios bėdos. Po­li­tikės tei­gi­mu, ne vie­ne­rius me­tus kal­ba­ma ir apie pra­stą vie­no ryš­kiau­sių sak­ra­li­nių ob­jektų ne tik Plungė­je, Že­mai­ti­jo­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je sto­go būklę. Ne­men­kas gal­vos skaus­mas – ir meistrų rankų lau­kian­tys al­to­riai.
Todėl ji ra­gi­no prie Ber­žo­ro re­li­gi­nių pa­statų komp­lek­so aptarimo su­grįžti metų pa­bai­go­je, kad būtų ga­li­ma per­žiūrė­ti, ko­kie dar­bai at­lik­ti, ar ko­kių kitų pro­blemų iš­ryškė­jo. Su tuo su­ti­ko ir ki­ti ko­mi­te­to na­riai bei pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė, pa­ra­gi­nu­si ber­žo­riš­kius dar sykį kreip­tis dėl fi­nan­sinės pa­ra­mos, ku­rios ne­su­laukė per­nai, nes Ber­žo­ro pa­ra­pi­jai galė­ju­sios kliū­ti lėšos bu­vo ati­duo­tos Plungės baž­ny­čiai.