Darbą nutraukė sirenos ir dūmai

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Įėjimas į Savivaldybę buvo užtverta STOP juosta
Praė­ju­sio ketvirtadienio po­pietę ne vie­nas plun­giš­kis, ėjęs Vy­tau­to gat­ve, ta­po neei­linės ope­ra­ci­jos liu­di­nin­ku. Prie Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to iš­vydę gais­rinės, grei­to­sios bei po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lius ir į vidų sku­ban­čius ug­nia­ge­sius gelbė­to­jus, praei­viai spėlio­jo, kas at­si­ti­ko: gais­ras ar ko­kia ki­ta ne­laimė, o gal kas už­mi­na­vo ku­rio iš val­di­ninkų ar Sa­vi­val­dybės va­dovų ka­bi­netą? Net­ru­kus paaiškė­jo, kad iš­sigąs­ti nėra ko – Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­reng­ti mo­ky­mai, kaip elg­tis che­mi­nio pa­vo­jaus aki­vaiz­do­je.

Trum­puo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 apie ga­limą che­minį pa­vojų ir ket­vir­ta­me aukš­te pa­skli­du­sius dūmus pra­neš­ta ket­vir­ta­dienį po­piet, ly­giai 13 va­landą. Nep­raė­jus nė de­šim­čiai mi­nu­čių prie­šais Sa­vi­val­dybės pa­statą su­sto­jo at­skubėję du ug­nia­ge­sių gelbė­tojų au­to­mo­bi­liai, ne­tru­kus po jų at­lėkė ir po­li­ci­jos bei grei­to­sios eki­pa­žai, Na­cio­na­li­nio vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tai.

Iki jiems pa­si­ro­dant vi­si Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai jau bu­vo pa­likę pa­statą ir pa­gal nu­ro­dymą su­si­būrę prie­šais ša­lia esan­čius Plungės apy­linkės teis­mo rūmus, vėliau pa­kvies­ti į Plungės kultū­ros centrą, ku­ris ne­laimės at­ve­ju taptų prie­globs­čiu tiek Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos, tiek ap­lin­ki­nių įmo­nių ir įstaigų dar­buo­to­jams bei cent­rinės mies­to da­lies gy­ven­to­jams.

Kultū­ros centrą pa­siekę val­di­nin­kai ga­vo pirmąją už­duotį – su­si­žiūrė­ti, ar vi­si sėkmin­gai eva­ka­vo­si iš pa­sta­to. Kai iš­siaiš­kin­ta, kad nie­ko ne­trūksta, pra­ty­bas ini­ci­javęs Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas sakė tu­rin­tis ko­le­goms pa­stabų.

„Trum­pos pa­sta­bos dėl lik­vi­da­ci­jos. Aš iš sa­vo aukš­to išė­jau pa­sku­ti­nis ir per­žiūrė­jau, kad kai ku­rie už­ra­ki­no sa­vo ka­bi­ne­tus. To ne­rei­kia da­ry­ti, išei­nant rei­kia tik už­da­ry­ti du­ris. Be to, ne vi­si eva­kuo­ja­si trum­piau­siu ke­liu. Ga­li­mas pa­vo­jus, kad ei­da­mas il­ges­niu ke­liu ga­li užst­rig­ti kaž­kur ir ne­bei­šei­ti. Be to, būtų ge­riau, kad sky­rius išeitų vi­sas kar­tu, o ne po vieną“, – pa­stebė­ji­mais da­li­no­si M. Kau­nas.

Kiek vėliau, kal­bi­na­mas žur­na­listų, jis priminė, kad pa­na­šios pra­ty­bos švie­ti­mo įstai­go­se ren­gia­mos kas­met, o šie­met pa­tik­rin­ti dar­buo­tojų pa­si­ren­gimą ekst­re­ma­lioms sąly­goms nu­tarė ir Sa­vi­val­dybė.

„Aiš­ku, ne kiek­vieną dieną to­kie da­ly­kai da­ro­mi, bet mo­kin­tis rei­kia, kad esant kaž­ko­kiam in­ci­den­tui vi­si ži­no­tu­me, kaip ir ką da­ry­ti. No­rim iš­si­ban­dyti, kaip dirb­tu­me ekst­re­ma­liom sąly­gom. Pa­gal planą į pa­statą da­bar ne­ga­li­ma grįžti, nes ten pa­skli­do che­minė tar­ša. Sky­rių vedė­jai, Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja bei Ope­ra­cijų cent­ras da­bar rink­sis į lais­va­lai­kio zoną (bu­vusį cent­rinį sta­dioną – aut.) iš­ban­dy­ti, kaip to­kiom sąly­gom galė­tu­me or­ga­ni­zuo­ti il­ga­laikį Sa­vi­val­dybės darbą – sa­vaitės, dviejų ar ke­lių“, – kalbė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jis at­skleidė, kad apie pla­nuo­ja­mus mo­ky­mus spe­cia­lio­sios tar­ny­bos bu­vo in­for­muo­tos, o štai nuo Sa­vi­val­dybės dar­buo­tojų tai lai­ky­ta pa­slap­ty iki pa­sku­tinės aki­mir­kos.