Darželiai dirbs ir vasarą, tik nebe už dyką

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Ti­ki­ma­si, kad tėvai ne­pikt­naud­žiaus ga­li­my­be vai­kus į dar­že­lius ves­ti ir va­sarą
Tik pra­si­dėjus pa­va­sa­riui im­ta pla­nuo­ti, ku­rie lop­še­liai-dar­že­liai dirbs ir ma­žuo­sius priims šią va­sarą. Plungė­je esan­čioms prie­šmo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms, kaip ir anks­tes­niais me­tais, siū­lo­ma dirb­ti visą va­sarą. O kai­muo­se esan­tys dar­že­liai šie­met turėtų už­si­da­ry­ti tik mėne­siui. Dėl to, re­gis, jau su­tar­ta. Dis­ku­sijų ki­lo tik dėl pa­pil­do­mo mo­kes­čio, tai­ko­mo va­sa­ros mėne­siais, dyd­žio.

Va­dovų nuo­monės iš­sis­kyrė
Kaip dirbs Plungės sa­vi­val­dybė­je esan­tys dar­že­liai, bus ap­si­spręsta per kitą mėnesį vyk­siantį Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdį. Praė­ju­sią sa­vaitę po­sėdžiau­jant Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui kalbė­ta, kad iki tol būti­na su­de­rin­ti ne tik įstaigų dar­bo gra­fi­kus, bet ir mokė­ji­mo tvarką bei per­žiūrė­ti kri­te­ri­jus, ku­riais va­do­vau­jan­tis tei­kia­ma vaikų prie­žiū­ros pa­slau­ga va­sa­ros lai­ko­tar­piu.
Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Dan­gi­rutė Vaš­kienė sakė, jog apie tai dis­ku­tuo­jant su dar­že­lių va­do­vais, jų nuo­monės iš­sis­kyrė. Ypač dėl pa­pil­do­mo mo­kes­čio dyd­žio. Esą vie­ni va­do­vai pa­si­sakė už tai, kad iki šiol buvęs 30 eurų mo­kes­tis būtų di­di­na­mas, mo­ty­vuo­da­mi tuo, kad trūksta­ma lėšų dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams. Ki­ti sakė, kad reikėtų pa­lik­ti tą pa­tį mo­kestį, o štai tre­ti aiš­ki­no, jog šiuo su­dėtin­gu lai­ko­tar­piu šis su­ma turėtų būti ne di­di­na­ma, bet ma­ži­na­ma. Juo­lab kad per­nai dėl pan­de­mi­jos ap­skri­tai ne­tai­ky­tas joks pa­pil­do­mas mo­kes­tis.
Svars­to­ma ir ga­li­mybė su­ma­žin­ti mo­kestį, jei dar­želį lan­ko du ir dau­giau tos pa­čios šei­mos vaikų. Pa­vyzd­žiui, už dviejų vaikų prie­žiūrą va­sa­ros me­tu būtų ga­li­ma tai­ky­ti 50-ies eurų mėne­sinį mo­kestį, ne­prik­lau­so­mai nuo lan­komų dienų skai­čiaus.
Ta­čiau, kaip sakė D. Vaš­kienė, kai ku­rie dar­že­lių va­do­vai siūlė ne­di­fe­ren­ci­juo­ti mo­kes­čio ir vi­siems va­sarą įstaigą lan­kan­tiems dar­že­li­nu­kams nu­sta­ty­ti vie­nodą – 30 eurų. Esą tėvai ir taip turėtų džiaug­tis, turė­da­mi ga­li­mybę vai­kus į dar­želį leis­ti net va­sarą, tad nuo­laidų da­ry­ti ne­reikėtų.
Spėjo už­mirš­ti mo­kestį
Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis kalbė­jo, kad mo­kes­čio klau­si­mas su dar­že­lių va­do­vais gvil­de­na­mas jau nuo sau­sio mėne­sio. Jo ir ko­legų po­zi­ci­ja to­kia, kad pa­pil­do­mas mo­kes­tis tėvams ne­kistų – iš­liktų tie pa­tys 30 eurų už vaiką kaip ir anks­čiau.
„Tik siū­ly­tu­me iš­di­fe­ren­ci­juo­ti, jei šei­mo­je yra dau­giau vaikų, lan­kan­čių dar­želį. Nes tu­rint du ir dau­giau vaikų su­si­da­ro ne­men­ka su­ma. Dviejų vaikų prie­žiū­ra pa­pil­do­mai tėve­liams galėtų kai­nuo­ti 45 eu­rus“, – kalbė­jo G. Ri­mei­kis.
Dar vedė­jas ak­cen­ta­vo, kad tie 30 eurų nėra skir­ti tik lop­še­lių-dar­že­lių dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mas. Tai – tar­si ga­ran­tas, kad tėvai tik­rai  ves į dar­želį vaiką pra­šy­me nu­ro­dy­tu me­tu. Mat kol ne­bu­vo to­kio mo­kes­čio, tėvai pikt­naud­žiau­da­vo – už­ra­šy­da­vo vaiką, bet ne­ves­da­vo. O dar­že­liai jau būda­vo su­sty­gavę sa­vo dar­bo gra­fi­kus, išs­kirstę dar­buo­tojų ato­sto­gas. „Šis mo­kes­tis – įpa­rei­go­ji­mas tėvams elg­tis at­sa­kin­gai“, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis.
Jo po­zi­ciją pa­laikė ir ki­ti po­sėdžio da­ly­viai, pri­tarę tiek 30-ies eurų dyd­žio mo­kes­čiui, tiek jo di­fe­ren­ci­ja­vi­mui, kai šei­mo­je – du ar dau­giau dar­želį lan­kan­čių vaikų.
Pa­laikė lanks­tesnę tvarką
Posėd­žio me­tu ap­tar­ti ir kri­te­ri­jai, ku­riais va­do­vau­jan­tis būtų tei­kia­ma vaikų prie­žiū­ros pa­slau­ga va­sa­ros lai­ko­tar­piu. D. Vaš­kienė pa­žymė­jo, jog  dar 2019 m. bu­vo nu­spręsta va­sarą į lop­še­lius-dar­že­lius priim­ti tik tuos vai­kus, ku­rių tėvai (globė­jai) tuo lai­ko­tar­piu dir­ba (ir įstai­gai pa­tei­kia tai įro­dan­čias pa­žy­mas), taip pat so­cia­linės ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­čius vai­kus. Ten­ki­na­mi ir tų tėvų pra­šy­mai, ku­rie nu­ro­do svar­bias prie­žas­tis, dėl ku­rių va­sa­ros lai­ko­tar­pių jie pa­tys ne­ga­li už­tik­rin­ti vaikų prie­žiū­ros.
Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju ga­lu­ti­nis spren­di­mas, priim­ti vaiką ar ne, būda­vo pa­čios ug­dy­mo įstai­gos, ta­čiau šie­met lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­riai šio įsi­pa­rei­go­ji­mo kra­to­si. Tokį šių įstaigų va­dovų siekį pir­mas su­kri­ti­ka­vo G. Ri­mei­kis. Jo tei­gi­mu, tvar­ka, pa­gal ku­rią tei­kia­ma vai­ko prie­žiū­ros pa­slau­ga, tu­ri būti kuo lanks­tesnė, o dar­že­lių va­do­vai ne­tu­ri veng­ti at­sa­ko­mybės. Esą visų at­vejų ne­įma­no­ma ap­ra­šy­ti, todėl minė­tas punk­tas yra la­bai rei­ka­lin­gas. Ži­no­ma, pa­sak vedė­jo, ne­turėtų pikt­naud­žiau­ti ir tėve­liai – jiems derėtų su­pras­ti, kad ir vai­kas ne­ga­li ap­va­lius me­tus ke­liau­ti į dar­želį, ir dar­že­lio dar­buo­to­jai tu­ri teisę į ato­sto­gas.
Tam pri­tarė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pa­sak ku­rio, tėvų pikt­naud­žia­vi­mas ga­li­my­be leis­ti sa­vo vai­kus į dar­želį va­sarą yra leng­vai su­val­do­mas pa­pil­do­mu mo­kes­čiu. „Aš tik už lanks­tesnę tvarką. Sa­vi­val­dybės tei­kia­ma pa­slau­ga žmonėms tu­ri būti pa­to­gi“, – dėstė me­ras.
Dis­ku­tuo­da­mi apie dar­že­lių darbą va­sa­ros lai­ko­tar­piu, po­sėdžia­vu­sie­ji pri­tarė dar­že­lių pa­gei­da­vi­mui šiek tiek su­ma­žin­ti gru­pių skai­čių per va­sarą. Prie­žas­tis – trūksta lėšų dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams. Ta­čiau su dras­tiš­ku ma­ži­ni­mu ne­su­tik­ta. Kalbė­ta, jog reikėtų veng­ti vaikų kil­no­ji­mo per ke­lias gru­pes, nes yra vaikų, ku­riems sun­ku pri­pras­ti prie nau­jos grupės pa­talpų, draugų ar auklė­to­jo. Pri­min­ta ir tai, kad ma­žie­ji kur kas ge­riau jau­čia­si ma­žesnė­se grupė­se.
Ga­lu­tinį spren­dimą dėl dar­že­lių dar­bo va­sarą priims kitą mėnesį po­sėdžiau­sian­ti Ta­ry­ba.