Derliaus prognozės nepasitvirtino

Ni­jolės JAN­KU­VIENĖS nuo­trau­ka
Plungės ra­jo­no ūki­nin­kams šie­met ne­pa­vy­ko užau­gin­ti gau­saus der­liaus, be to, jo ko­kybė – pra­sta
Gel­to­nuo­jan­tys javų lau­kai ir lau­kuo­se burz­gian­tys kom­bai­nai pra­ne­ša apie ja­vapjūtę – įtemptą laiką ūki­nin­kams. Vie­niems ji tik įpusė­jo, ki­tiems kūlė jau se­no­kai baig­ta. Bet jau da­bar aiš­ku, kad rin­kos ana­li­tikų pro­gnozės neiš­si­pildė – re­kordų ne­bus, nes der­lius nėra toks ge­ras, ko­kio tikė­ta­si. Nors di­die­ji lūkes­čiai ir ne­pa­si­tei­si­no, žem­dir­biai der­lių linkę ver­tin­ti ir skai­čiuo­ti tik ta­da, kai jis nuim­tas. Va­sa­ro­jus dar ne­vi­sas aruo­duo­se, mat jo nu­ėmimą ap­sun­ki­na per­mai­nin­gi orai. Ūki­nin­kai nuo­gąstau­ja, kad dėl lie­taus ne tik su­prastės grūdų ko­kybė, bet ir už­sitę­sus ja­vapjū­tei ga­li vėluo­ti žie­mi­nių kultūrų sėja.
O kaip sekė­si Plungės ra­jo­no grūdi­nin­kams ir ko­kios ko­kybės grūdai at­ke­liau­ja į ele­va­to­rių, pa­si­tei­ra­vo­me UAB „Že­mai­ti­jos grūdai“ di­rek­to­riaus Ze­no­no Ivins­kio.Lau­kai at­sėti, bet ne ma­siš­kai

Jau anks­tyvą pa­va­sarį ūki­nin­kai, dai­ry­da­mie­si po žiem­ken­čių plo­tus, įsi­ti­ki­no, kad še­še­rius me­tus į Lie­tuvą neuž­su­ku­si tik­ro­ji žie­ma 2021-ai­siais pa­rodė, jog šal­ta­sis se­zo­nas dar neiš­ny­ko. Ru­denį su­bėrę sėklas į sa­vo lau­kus, žiemą žem­dir­biai ne­ri­ma­vo, kad sto­ras snie­go sluoks­nis, pri­spaudęs di­des­nio įša­lo ne­tu­rin­čią žemę, su­nai­kins pa­sėlių plo­tus, va­di­na­si, der­lius su­menks ar vi­sai neuž­derės.
Kovą nu­tir­pus snie­gui paaiškė­jo, jog žem­dir­bių ne­ri­mas bu­vo pa­grįstas – ne vi­si žie­mi­niai pa­sėliai per­žie­mo­jo sėkmin­gai, da­lis jų iš­šu­to. La­biau­siai nu­kentė­jo žie­mi­niai kviet­ru­giai. Ap­suk­res­ni ūki­nin­kai iš­kart išg­raibstė va­sa­ro­jaus sėklas, o op­ti­mis­tai laukė ste­buk­lo. Da­liai ūki­ninkų lau­kus te­ko at­sėti ir į kai ku­rias dir­vas ber­ti va­sa­ri­nių sėklas, o tai pa­ti blo­giau­sia baig­tis, ne­šan­ti di­de­lius nuo­sto­lius.
Ge­riau­siai per­žie­mo­jo žie­mi­niai kvie­čiai, rap­sai – nu­kentė­jo tik at­ski­ro­se vie­tovė­se. Kaip be­būtų, bir­že­lio pra­džio­je dar vil­ta­si, kad šių­me­tis der­lius bus ge­ro­kai di­des­nis nei per­nykš­tis, nes vaiz­das lau­kuo­se ne­bu­vo pra­stas. Ta­čiau il­gai užt­ru­ku­si kait­ra grūdus grei­tai užd­žio­vi­no, todėl šių­me­tis grūdas – ma­žas ir ganė­ti­nai leng­vas. Jam trūksta sai­ko svo­rio, va­di­na­si, grūdų ko­kybės klasė bus že­mesnė, o ūki­ninkų pa­ja­mos – ma­žesnės.


Dėl kait­ros su­prastė­jo ko­kybė

Pa­sak UAB „Že­mai­ti­jos grūdai“ di­rek­to­riaus Z. Ivins­kio, Plungės ra­jo­ne ja­vapjūtė šie­met – nei anks­ty­va, nei vėly­va. Pir­ma­sis trans­por­tas su žie­mi­nių kultūrų der­liu­mi į įmonės te­ri­to­riją at­riedė­jo lie­pos vi­du­ry­je, o pra­ėju­siais me­tais vos anks­čiau – lie­pos 11-ąją.
„Pir­miau­sia pra­dėta vež­ti žie­mi­nius mie­žius, rap­sus, kviet­ru­gius. Ypač il­gai be­si­lai­kan­ti kait­ra pa­ko­re­ga­vo žem­dir­bių lūkes­čius. Der­lių pa­vy­ko užau­gin­ti ne itin gausų, o ir ko­kybė nėra to­kia ge­ra – daug smul­kių, ne­sub­ren­du­sių grūdų. Tad ir nuo­tai­kos ūki­ninkų nėra džiu­gios. Įmonė da­bar dir­ba vi­su pa­jėgu­mu. Jau pri­krau­ta apie pusę ele­va­to­riaus“, – kalbė­jo  rugpjū­čio vi­du­ry „Že­mai­čio“ kal­bin­tas Z. Ivins­kis.
Ūki­nin­kai, pla­nuo­da­mi sėjo­mainą, kultū­ras ren­ka­si pa­gal kūli­mo dar­bus. Sten­gia­ma­si, kad vi­si pa­sėliai vie­nu me­tu ne­su­noktų ir už­tektų kom­bainų. Šie­met ne­bu­vo, kad nu­kūlus žiem­ken­čius į aruo­dus iš­kart pa­si­pra­šytų ir va­sa­ro­jus. Įsis­mar­ka­vu­sią ja­vapjūtę kiek pri­stabdė lie­tin­gi orai. Žem­dir­biams nuo­lat ten­ka dai­ry­tis į dangų ir tikė­tis, kad ne­prap­liups lie­tus.
Smul­kie­ji ūki­nin­kai der­lių sku­ba par­duo­ti kuo grei­čiau, tuo tar­pu stam­bie­ji – san­dėliuo­ja, ste­bi grūdų su­pir­ki­mo kainų pa­siut­polkę ir lau­kia. Kai tik saulė pra­džio­vi­na lau­kus ir ja­vapjūtė įsi­lin­guo­ja, nuo pat anks­ty­vo ry­to prie „Že­mai­ti­jos grūdų“ su­pir­ki­mo punk­to ri­kiuo­ja­si ūki­ninkų eilės. Sun­kias­vorės grūdus ga­be­nan­čios tech­ni­kos eilės nu­si­driekė ir šie­met. Anot žem­dir­bių, kiek­vie­na mi­nutė yra bran­gi, ke­lios va­lan­dos, pra­leis­tos eilė­je, jiems – ne­men­kas nuo­sto­lis, o jei dar tech­ni­ka gen­da... Juk daž­niau­siai jie pa­tys ku­lia, pa­tys ve­ža, o šio­mis die­no­mis ja­vapjūtė – tar­si lenk­tynės su lai­ku.


Grūdų su­pir­ki­mo kai­nos mu­ša re­kor­dus

Šie­met džiu­gi­na ne grūdų ko­kybė, bet jų su­pir­ki­mo kai­nos, ku­rios au­ga ko­ne kas­dien ir šiais me­tais už­kopė į re­kor­di­nes aukš­tu­mas. To­kių kainų ne­bu­vo bent sep­ty­ne­rius me­tus. Sausį tarp­tau­tinė­se rin­ko­se grūdai pa­bran­go 40 pro­centų. Tam įta­kos turė­jo pa­sau­linė pan­de­mi­ja ir ša­lių sie­kis ap­si­rūpin­ti grūdais il­ges­niam lai­kui.
Tad bent grūdų su­pir­ki­mo kai­nos šiuo me­tu ūki­nin­kams pa­lan­kios. Bet  jei jos ne­kris ir kitą se­zoną, par­duo­tuvė­se brangs mil­tai, jų ga­mi­niai, o dėl pa­bran­gu­sių pa­šarų ga­li brang­ti ir mėsa.
Ne­ma­ža da­lis ūki­ninkų yra su­darę išanks­ti­nes grūdų su­pir­ki­mo su­tar­tis, tai jiems leid­žia grei­čiau par­duo­ti pro­duk­ciją, nes su­pirkė­jas pri­va­lo ją su­pirk­ti. Aiš­ku, išanks­ti­niai san­do­riai yra su­si­ję su ri­zi­ka, mat nors kai­nos ir ky­la, ūki­nin­kas pri­va­lo par­duo­ti pro­duk­ciją už že­mesnę.  Tad šie­met su­ri­zi­kavę ir išanks­ti­nes su­tar­tis pa­skubėję pa­si­ra­šy­ti žem­dir­biai ne­sle­pia ap­mau­do, jog grūdų kai­nos kas­dien pu­čia­si lyg ant mie­lių.


Dau­giau­sia – kvie­čių

Smal­su, ką au­gi­no mūsų ra­jo­no ūki­nin­kai šiais me­tais, ko­kios grūdinės kultū­ros po­pu­lia­riau­sios, ko­kie javų plo­tai ir kas pa­pras­tai ke­liau­ja į aruo­dus? Pa­sak Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Žemės ūkio sky­riaus vedė­jos Ai­ri­dos Mont­vy­dienės, pa­raiš­kas šiais – 2021 – me­tais dek­la­ruo­ti žemės ūkio naud­me­nas ir pa­sėlius pa­teikė 2 839 sa­vi­val­dybės ūki­nin­kai, dek­la­ravę 51 041,24 ha plotą. Iš jų grūdinės kultū­ros su­da­ro 17 923,53 hek­ta­ro. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, šie­met grūdi­nių kultūrų 1 188,53 hek­ta­rais dek­la­ruo­ta dau­giau.
Šiltė­jant kli­ma­tui, ūki­nin­kai šie­met ge­ro­kai išplėtė žie­mi­nių kvie­čių plo­tus. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, šiemet jie pa­didė­jo 382,33 ha, žie­mi­nių mie­žių – 127,01 ha, o žie­mi­nių rapsų – 395,68 hek­ta­ro. Pa­gal pa­teik­tus duo­me­nis ma­ty­ti, kad šie­met 279,76 ha ma­žiau pa­sėta žie­mi­nių kviet­ru­gių, ma­žiau ir žie­mi­nių ru­gių – jų dek­la­ruo­ta tik 60,41 ha (su­mažė­jimą galė­jo lem­ti šioms kultū­roms ne­pa­lan­ki žie­ma). Avižų, ku­kurūzų pa­sėlių plo­tai taip pat su­mažė­jo. Šį se­zoną mūsų ra­jo­no lau­kuo­se do­mi­nuo­ja žie­mi­niai ir va­sa­ri­niai kvie­čiai, o štai gri­kius ūki­nin­kai au­gi­na ne­no­riai – šiais me­tais jų pa­sėta tik 50,23 hek­ta­ro.
Vis dar sun­ku pro­gno­zuo­ti pupų der­lių, jis įpras­tai nui­ma­mas rugsėjį. Šie­met jų pa­sėta dvi­gu­bai dau­giau nei per­nai – 405,35 hek­ta­ro. Vėliau­siai bus nui­ma­mi ku­kurū­zai. Ka­dan­gi jie mėgsta ši­lumą, Va­karų Lie­tu­vo­je di­des­nio der­liaus iš ku­kurūzų tikė­tis ne­ver­ta, tad grūdams jie pa­pras­tai neau­gi­na­mi. Iš jų ra­jo­no žem­dir­biai daž­niau­siai ga­mi­na si­losą – pa­šarą gy­vu­liams.
Yra sa­ko­ma, kad ja­vapjūtė bai­gia­si, sėja – pra­si­de­da. Šiuo me­tu jau turėtų būti pa­ruoš­tos dir­vos ar net pa­sėti žie­mi­niai rap­sai. Jei šį se­zoną ja­vapjūtė už­sitęs, žem­dir­biams bus su­dėtin­ga  juos pa­sėti lai­ku, mat pa­lan­kiau­sias rapsų sėjos me­tas – iki rugpjū­čio 25 d., tai­gi lai­ko li­ko vi­sai ne­daug.