Didžiausias kąsnis – Plungės miesto gatvėms

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Šie­met ti­ki­ma­si su­re­mon­tuo­ti Tel­šių gatvės at­karpą nuo mies­to aikštės iki san­kry­žos su Laisvės gat­ve
Ne­be pir­mus me­tus da­li­nant lėšas Plungės ra­jo­no ke­liams ir gatvėms re­mon­tuo­ti kai­mai lie­ka it musę kandę ir tu­ri ten­kin­tis tais tru­pi­niais, ku­rie lie­ka nuo Sa­vi­val­dybės įgy­ven­di­na­mo ke­tu­rių cent­ri­nių mies­to gat­vių – Mi­ni­jos, Tel­šių, Rie­ta­vo ir Laisvės – re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to. Tie­sa, per­nai gelbė­jo gau­siai pa­si­py­lu­si vals­tybės pa­ra­ma – va­di­na­mo­sios ko­vi­dinės lėšos, ku­rio­mis su­re­mon­tuo­ta ne vie­na mies­to ir ra­jo­no gatvė, ta­čiau šie­met to­kios ma­nos iš da­gaus ne­be­si­ti­ki­ma. O ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ke­lių prie­žiū­ros ir plėtros pro­gra­mai (KPP) šie­met skyrė ma­žiau lėšų nei per­nai. Tad skai­čiuo­ja­ma, kaip pa­baig­ti minėtąjį ke­tu­rių gat­vių pro­jektą, o kai­mams teks ir vėl pa­lauk­ti ge­res­nių metų.

„Kuo tas Nau­so­dis taip nu­si­pelnė?“
Šie­met LAKD ra­jo­no ke­liams ir gatvėms re­mon­tuo­ti bei pri­žiūrė­ti į Plungės sa­vi­val­dybės biud­žetą „įri­ti­no“ tik 1,6 mln. eurų, nors per­nai džiaug­ta­si di­des­ne – 1,8 mln. eurų – do­ta­ci­ja. Be to, pra­ėju­siais me­tais, kaip minė­ta, gau­ta ir dos­ni pa­ra­ma eko­no­mi­kai ska­tin­ti bei ko­ro­na­vi­ru­so su­kel­toms pa­sekmėms ma­žin­ti, iš ku­rios net 1,79 mln. eurų nu­kreip­ta gat­vių re­mon­tui.
Sus­kai­čiuo­ta, kad bend­rai su­dėjus šias lėšas per­nai pa­vy­ko su­re­mon­tuo­ti net 19 gat­vių. Šie­met apie to­kius darbų mas­tus grei­čiau­siai liks tik pa­sva­jo­ti.
„Džiau­giamės, kad gau­nam nors ir tiek, – per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdį kalbė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka. – Tikė­ti­na, kad ko­vi­di­nių lėšų lie­taus šie­met ne­be­bus. Ir darbų ba­ras ma­žes­nis bus. Nors... kas čia ži­no. Praė­ju­siais me­tais kaip šovė, tai turė­jom rei­kalų su­si­ras­ti ob­jek­tus, pa­si­ruoš­ti pro­jek­tus. Todėl šiais me­tais ban­dom dau­giau pro­jektų turėt, jei at­si­tiktų taip, kad ne­tikė­tai at­si­rastų koks nors pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis.“
Iš­vydę bai­giamų pa­reng­ti gat­vių re­mon­to pro­jektų sąrašą kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai su­sku­bo tei­rau­tis, kaip at­si­ti­ko, kad iš 7-ių gat­vių ta­me sąra­še net 4-ios – Nau­sod­žio se­niū­ni­jo­je: Var­ka­lių kai­mo So­do, Pu­šies ir Beržų gatvės bei mies­to pa­kraš­ty esan­ti Me­de­ly­no gatvė, ša­lia ku­rios įren­ginė­ja­mas dvi­ra­čių ta­kas (li­ku­sios gatvės sąra­še: Plungės mies­to Nau­sod­žio ir Lentpjūvės bei Mi­la­šai­čių kai­mo P. Ple­cha­vi­čiaus).
„Kuo tas Nau­so­dis taip nu­si­pelnė?“ – stebė­jo­si ko­mi­te­to na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas. Jam bu­vo paaiš­kin­ta, kad šiuo me­tu tik bai­gia­mi reng­ti šių gat­vių tech­ni­niai pro­jek­tai, o ka­da bus skir­ta lėšų dar­bams – neaiš­ku.
Vis tiek trūks
Ir iš­ties tarp šie­met pla­nuo­jamų in­ves­ti­cijų įra­šy­ta tik Var­ka­lių So­do gatvė – nu­ma­ty­ta skir­ti 12,1 tūkst. eurų jos re­mon­to tech­ni­niam pro­jek­tui pa­reng­ti. Dar 56 tūkst. eurų bus nu­kreip­ti Plungės mies­to Lan­kos gatvės re­mon­tui.
Vi­sa ki­ta in­ves­ti­cijų da­lis ati­teks minė­tam ke­tu­rių gat­vių (Tel­šių, Rie­ta­vo, Laisvės ir Mi­ni­jos) pro­jek­tui, ku­ris jau ei­na į pa­baigą. Šie­met be­li­ko su­re­mon­tuo­ti Tel­šių gatvės at­karpą bei įreng­ti jos ir Laisvės gatvės žie­dinę san­kryžą. Tam nu­ma­ty­ta skir­ti 943,6 tūkst.eurų bei dar 5,1 tūkst. eurų tech­ni­nei prie­žiū­rai. Tie­sa, ir šios su­mos tik­riau­siai neuž­teks pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iki ga­lo. Pa­sak 
A. Liu­ti­kos, tam ga­li trūkti dar apie 180 tūkst. eurų. Yra vil­ties, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pa­žiūrės pa­lan­kiai į plun­giš­kių pra­šy­mus ir skirs lėšų pa­pil­do­mai.
Se­niū­nai su­ne­rimę
Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvarką, KPP lėšos skirs­to­mos taip: 60 pro­c. – ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­joms, 5 pro­c. – sau­gaus eis­mo prie­monėms įgy­ven­din­ti, dar 5 pro­c. – tech­ni­nių pro­jektų ren­gi­mui ir pro­jektų eks­per­ti­zei, tech­ni­nei prie­žiū­rai. Li­ku­si pro­gra­mos lėšų da­lis (30 pro­c.) pa­skirs­to­ma per pusę mies­to ir kai­miš­ko­sioms se­niū­ni­joms ke­lių ir gat­vių prie­žiū­rai bei ei­na­mie­siems re­mon­tams. Pas­ta­ro­sios savąją dalį gau­na įver­ti­nus to­je se­niū­ni­jo­je gy­ve­namąją vietą dek­la­ra­vu­sių as­menų skai­čių ir ke­lių bei gat­vių tink­lo ilgį.
Sus­kai­čiuo­ta, kad šie­met  Plungės mies­to se­niū­ni­jai šiems dar­bams teks 240 tūkst. eurų, ant­ra tiek iš­si­da­lins kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos.
„Ar už­teks?“ – tei­ra­vo­si ko­mi­te­to na­riai, iš­vydę, kiek ke­lių prie­žiū­rai gaus kiek­vie­na se­niū­ni­ja.
At­sa­ky­da­mas Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas A. Liu­ti­ka ne­vy­nio­jo žod­žių į vatą. „Ma­nau, kad ne. Šiais me­tais kaip nie­kad gau­siai užs­ni­go. Iš biud­že­to su­mokė­jom už snie­go va­lymą gruodį ir sausį, o už va­sarį kol kas tu­rim skylę. Tik­riau­siai se­niū­ni­joms teks deng­ti iš sa­vo KPP lėšų da­lies“, – kalbė­jo jis ir pri­dūrė, kad jau da­bar rei­kia nu­si­teik­ti, jog pa­va­sarį ir va­sarą tiek se­niū­ni­jas, tiek Sa­vi­val­dybę ne­pa­ten­kin­ti gy­ven­to­jai ata­kuos skam­bu­čiais ir skun­dais, kad ke­liai per ma­žai ly­gi­na­mi grei­de­riu ir ki­taip tvar­ko­mi – tie­siog se­niū­ni­jos turės kaž­kaip iš­si­vers­ti su tom lėšom, ku­rios liks at­si­skai­čius už snie­go va­lymą.
Ap­ta­riant šį klau­simą per Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to po­sėdį jo na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis kalbė­jo, kad ne­reikėtų vienų se­niūnų pa­lik­ti tvar­ky­tis su šia pro­ble­ma. Esą tvar­kin­gi ke­liai – ir Sa­vi­val­dybės rūpes­tis. Jis siūlė kitą­met tie­siog nu­si­ma­ty­ti dau­giau lėšų snie­gui stum­dy­ti Sa­vi­val­dybės biud­že­te, ta­da dau­giau jų at­liks iš KPP pro­gra­mos ki­tiems dar­bams.
Ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ne­bu­vo linkęs su tuo su­tik­ti. Jis pri­minė, kad dar sausį se­niū­nams bu­vo siū­ly­ta al­ter­na­ty­va – paieš­ko­ti vie­tos ūki­ninkų, ku­rie su­tiktų sniegą stum­dy­ti pi­giau nei tam dar­bui Sa­vi­val­dybės sam­do­ma įmonė, ta­čiau nė vie­nas iš se­niūnų tuo ne­pa­si­nau­do­jo. „Nuė­jo leng­viau­siu ke­liu, tikė­da­mie­si, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja ras lėšų“, – ap­gai­les­ta­vo jis.