Direktoriumi išrinko... buvusį direktorių

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
TRATC-ui 3-ejus me­tus va­do­va­vęs V. Do­mar­kas vėl grįš į šias pa­rei­gas
Ant­ra­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­ku­si Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo (TRATC) val­dy­ba su­si­ti­ko su vi­sais kan­di­da­tais, da­ly­vau­jan­čiais at­ran­ko­je įmo­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Po po­sė­džio pa­skelb­ta, kad dau­giau­siai ba­lų su­rin­ko ir įmo­nės vai­rą į sa­vo ran­kas, ti­kė­ti­na, pe­rims bu­vęs TRATC-o di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas.

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad pa­raiš­kas da­ly­vau­ti kon­kur­se pa­tei­kė 4 as­me­nys: plun­giš­kis, du tel­šiš­kiai bei du ma­žei­kiš­kiai. V. Do­mar­kas, nors ki­lęs iš Plun­gės ra­jo­no, pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­na Ma­žei­kiuo­se.

Jį plun­giš­kiai tu­rė­tų pri­si­min­ti kaip bu­vu­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį – į Ta­ry­bą kaip tuo­me­ti­nės Tė­vy­nės są­jun­gos at­sto­vas jis bu­vo iš­rink­tas net 4 ka­den­ci­jas iš ei­lės nuo 1997 me­tų. Nuo 2004 iki 2008 m. va­do­va­vo TRATC-ui, vė­liau bu­vo pa­skir­tas Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ku.

Be­je, ne­tru­kus po to, kai pa­li­ko TRATC-o di­rek­to­riaus po­stą, įmo­nės veik­los au­di­tas at­sklei­dė, kad jo­je – di­de­lė ne­tvar­ka. Še­šė­lis kri­to ir ant bu­vu­sio jos va­do­vo, mat, be ki­tų pa­žei­di­mų, nu­sta­ty­ta ir tai, kad neaiš­ku, kam iš dar­buo­to­jų ir už ko­kius dar­bus mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai, prie­dai ir pre­mi­jos, o V. Do­mar­kui net ne­tei­sė­tai pa­skir­ta 10 800 li­tų išei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja.

Ar tik ne su­si­pa­ži­nęs su mi­nė­to­jo au­di­to iš­va­do­mis po at­ran­kos vie­nas iš TRATC-o val­dy­bos na­rių, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas tre­čia­die­nį „Že­mai­čiui“ sa­kė, kad iš nau­jo­jo di­rek­to­riaus ti­ki­si... tvar­kin­go dar­bo ir pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo, o taip pat – griež­tes­nės at­lie­kų me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo ga­myk­los Jė­ru­bai­čiuo­se bei at­lie­kų ve­žė­jų kont­ro­lės.

Ka­da nau­ja­sis di­rek­to­rius pra­dės dar­bą, kol kas neaiš­ku. Dėl jo tin­ka­mu­mo ei­ti šias pa­rei­gas dar tu­ri pa­si­sa­ky­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Jos iš­va­dų ti­ki­ma­si su­lauk­ti iki Nau­jų­jų.

–––––––––––––––

Vi­di­man­tas Do­mar­kas gi­mė 1965 m. Kal­niš­kių k., Plun­gės r., 1979 m. bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, che­mi­kas. 1996–2000 m. bu­vo Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos ap­skri­ties sek­re­to­rius, nuo 2000 m. va­do­va­vo in­di­vi­dua­liai įmo­nei. Nuo 2004 m. – Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius, nuo 2008 m. – Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­kas. 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m. ir nuo 2007 m. – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. Duo­me­nys apie to­li­mes­nę jo veik­lą ne­skel­bia­mi.