Džiaugėsi pagaliau dalyvaujantys atidaryme, o ne uždaryme

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Per­kirp­ta sim­bo­linė cent­ro ati­da­ry­mo juos­ta
Praė­jusį tre­čia­dienį Stalgėnų vaikų die­nos cent­ras pa­kvietė į ati­da­ry­mo iš­kil­mes. Ir nors pa­ts cent­ras vei­kia jau nuo pra­ėju­sios va­sa­ros, kaip sakė jį įkūru­sios Stalgėnų šeimų bend­ruo­menės „Gi­ja“ pir­mi­ninkė Jur­gi­ta La­ta­kienė, be ofi­cia­laus ati­da­ry­mo ir sim­bo­linės juos­telės per­kir­pi­mo šį įstai­ga ne­ga­li jaus­tis vi­sa­vertė ir abiem ko­jom tvir­tai at­si­sto­ti ant žemės.

 

„Bu­vo net sun­kiau, nei galė­jom įsi­vaiz­duo­ti“

Tie­sa, ati­da­ry­mo juos­telė pa­tal­po­se, kur įsikūręs cent­ras, sykį jau bu­vo kirp­ta prie­š 7-erius me­tus. Tąkart stalgė­niš­kiai džiaugė­si bu­vu­sio mo­kyk­los san­dėlio pa­tal­po­se įkūrę jau­kius bend­ruo­menės na­mus, pla­na­vo, ką čia veiks ir ko im­sis.
„Turė­jom di­de­lių planų: norė­jom įkur­ti vaikų dar­želį, norė­jom, kad šei­mos rinktų­si ir kad vyktų šventės. Dar­že­lis ne­pa­vy­ko, bet su­si­būri­mai reng­ti. Pro­jek­tinė veik­la lei­do įsi­gy­ti baldų, bui­tinės tech­ni­kos. O 2019 m. se­niū­nas pa­si­ūlė įkur­ti vaikų die­nos centrą. Pir­ma min­tis bu­vo – ne ne, ne­rei­kia čia to cent­ro... Neį­si­vaiz­da­vom, kaip bend­ruo­menės val­dy­ba, dir­ban­ti vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, galėtų kas­dien vyk­dy­ti to­kią veiklą“, – cent­ro pra­džią pri­si­minė J. La­ta­kienė.
Vis dėlto žings­nis po žings­nio įgijęs drąsos, bend­ruo­menės ak­ty­vas ėmėsi įgy­ven­din­ti šią idėją. Pir­mi­ninkė pa­sa­ko­jo, kad pa­si­ruo­ši­mas užt­ru­ko apie me­tus. Reikė­jo pa­keis­ti šil­dy­mo sis­temą, at­lik­ti re­montą, įsi­gy­ti įran­gos, prie­mo­nių dar­bui su vai­kais.
„Bu­vo net sun­kiau, nei galė­jom įsi­vaiz­duo­ti. Bet kai ma­tai po­kytį vaikų aky­se, vis­kas yra įma­no­ma“, – nueitą ke­lią api­bend­ri­no J. La­ta­kienė.
Kad cent­ro pa­tal­pos būtų jau­kios ir sve­tin­gos, ne­ma­žai nu­veikė pir­mo­ji šios įstai­gos dar­buo­to­ja – užim­tu­mo spe­cia­listė Si­gi­ta Ge­lum­bic­kienė. Nuo pra­ėju­sio gruod­žio prie ko­lek­ty­vo pri­si­jungė ir so­cia­linė dar­buo­to­ja Jur­gi­ta Jo­nu­šaitė.
Mo­te­rys pri­si­minė, kad tik pa­skel­bus apie veik­los pra­džią cent­re ne­trūko jaunųjų lan­ky­tojų. Kai ku­rie vai­kai net pa­tys at­si­vedė čia sa­vo tėve­lius ir pa­sakė no­rin­tys lan­ky­ti centrą. Da­bar jį lan­ko 22 vai­kai. Tie­sa, laisvų vietų dar yra, tad bend­ruo­menės pir­mi­ninkė kvietė pri­si­jung­ti vai­kus ne tik iš Stalgėnų, bet ir vi­so Plungės ra­jo­no, ku­riems rei­kia bend­ra­vi­mo, draugų, vie­tos žais­ti ir aug­ti sau­giai.


Nuo šie­met – pa­lan­kes­nis fi­nan­sa­vi­mas

Į ati­da­ry­mo šventę at­vykęs Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys var­di­no: Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vei­kia 425 vaikų die­nos cent­rai, iš jų 8 – Plungės ra­jo­ne. Metų pra­džio­je vi­siems ak­re­di­tuo­tiems cent­rams bu­vo skir­ta 1,6 mln., Plungės ra­jo­ne vei­kian­tiems – 34,5 tūkst. eurų dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams ir pa­talpų iš­lai­ky­mui (vi­sos ki­tos iš­lai­dos den­gia­mos Sa­vi­val­dybės).
Po­li­ti­kas džiaugė­si, kad to­kiems cent­rams pa­ga­liau ski­ria­mas pla­ni­nis fi­nan­sa­vi­mas, nes iki tol kas­met jie su­si­dur­da­vo su ne­ži­no­my­be, ar gaus lėšų šiems me­tams sa­vo veik­lai. Bu­vo to­kių, ku­rie to ne­pakėlę už­si­darė. Na, o nuo šių metų ak­re­di­ta­ci­ja ir fi­nan­sa­vi­mas ga­ran­tuo­ja­mi tre­jiems me­tams į prie­kį.
Dėko­da­mas už įdėtas pa­stan­gas ir linkė­da­mas, kad stalgė­niš­kiai šiuo­se na­muo­se vi­sa­da rastų jau­kumą, Sei­mo na­rys cent­rui įteikė įrėmin­tus „Tau­tiš­kos giesmės“ žod­žius, pa­si­bai­gian­čius pa­linkė­ji­mu „vie­nybė te­žy­di“.
O me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, svei­kin­da­mas cent­ro ko­lek­tyvą, kalbė­jo, kad ši įstai­ga Stalgė­nuo­se kuo to­liau, tuo la­biau bus rei­ka­lin­ga, mat kai­me vei­kian­čios pa­sku­tinės jung­tinės klasės nuo rugsė­jo ne­be­liks. Ir ši vie­ta bus vie­nin­telė, kur ma­žie­ji stalgė­niš­kiai ir ap­lin­ki­nių kaimų vai­kai galės rink­tis bend­rai veik­lai.
Vis dėlto trūko vi­sai ne­daug, ir šiuo­se na­muo­se būtų ne­bes­kambėjęs vaikų juo­kas. A. Kli­šo­nis pri­si­minė pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je at­skrie­ju­sią ži­nią, kad trims ra­jo­no vaikų die­nos cent­rams (Var­ka­lių, Stalgėnų ir Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­los) fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas ne­bus. Ir dėko­jo Sei­mo na­riui J. Var­ka­liui, pa­dėju­siam „pri­si­bels­ti“ iki  mi­nistrės bei įti­kin­ti, kad lėšos šiems cent­rams la­bai rei­ka­lin­gos. Ga­liau­siai vi­si trys su­laukė lėšų sa­vo veik­lai.


Mies­to vai­kams – tik pa­vydėt

„Po­li­ti­kai ga­vo pi­ni­gus, o mes įgy­ven­di­nom“, – bend­ru dar­bu pa­si­džiaugė ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. O kreip­da­ma­sis į vai­kus pa­minė­jo, kad jie šia­me cent­re tu­ri to­kių kom­piu­te­rių ir net mu­zi­kos kūri­mo įrangą, apie ku­riuos miestų vai­kams tik pa­sva­jo­ti. „Kai ka­ran­ti­nas baig­sis, at­va­žiuo­sim čia ir turė­sit pa­mo­ky­ti, kaip jais dirb­ti“, – su­tarė su jau­nai­siais stalgė­niš­kiais.
„Sma­gu pa­ga­liau būti ati­da­ry­me o ne už­da­ry­me, nes pa­sku­ti­niu me­tu Stalgė­nai vis trau­kia­si, – džiaugė­si ir Stalgėnų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus. – Ypa­tin­gai džiu­gu, kad mo­kyk­los už­da­rymą bent iš da­lies galė­jom kom­pen­suo­ti die­nos cent­ro veik­la, kad vai­kai ne­pa­justų tos ne­tek­ties.“
Se­niū­nas sakė kar­tu su bend­ruo­me­ne tu­rin­tis min­čių, kaip plėsti die­nos cent­ro veiklą. Ir sva­jo­jan­tis, kad to­kia įstai­ga atei­ty at­si­rastų ir kai­my­ni­niuo­se Mi­la­šai­čiuo­se, kur mo­kyk­los jau se­niai ne­bėra, o vie­tos vai­kams su­si­rink­ti po pa­mokų la­bai trūksta.