Garbės piliečio vardo skyrimo tvarka – vis dar sena

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Pa­sak J. Skur­daus­kienės, garbės pi­lie­čio var­do sky­ri­mo tvar­ka li­ko ne­pa­keis­ta
Iki ko­vo pir­mos die­nos bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti kan­di­da­tus Plungės garbės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti. Penk­ta­dienį, su­si­siekę su Ko­mi­si­jos siū­ly­mams dėl Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nag­rinė­ti pir­mi­nin­ke Jo­lan­ta Skur­daus­kie­ne, tikė­jomės iš­girs­ti in­for­ma­ciją ne tik apie gau­tus siū­ly­mus, bet ir apie tai, ar pa­ga­liau bu­vo per­žiūrė­ti ne sykį kri­ti­kuo­ti Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tai.

Nau­jos tvar­kos dar teks pa­lauk­ti
Apie būti­nybę per­žiūrė­ti ir galbūt pa­ko­re­guo­ti Plungės garbės pi­lie­čio var­do sky­ri­mo tvarką kal­ba­ma jau ne vie­ne­rius me­tus, bet dau­giau­siai dėme­sio tam skir­ta per­nai, kai vi­suo­menė ne juo­kais pik­ti­no­si ne­galė­ju­si iš­reikš­ti sa­vo nuo­monės dėl pa­si­ūlytų kan­di­datų, mat pa­starųjų pa­vardės, dangs­tan­tis As­mens duo­menų tei­sinės ap­sau­gos įsta­ty­mu, bu­vo įslap­tin­tos. Ne­pa­ten­kin­ti žmonės bu­vo ir slap­tu kan­di­datūrų svars­ty­mu.
Ar­šiau­sios dis­ku­si­jos už­virė, kuo­met vie­šo­jo­je erdvė­je pa­si­rodė iki tol taip kruopš­čiai slėptos naujųjų garbės pi­lie­čių pa­vardės. Kol vie­ni svei­ki­no ti­tu­luo­tuo­sius, ki­ti vieną po ki­to pylė ko­men­ta­rus apie ne­va ne­pel­ny­tai to­kiu gar­bin­gu ti­tu­lu ap­do­va­no­tus plun­giš­kius. Pri­si­min­tos net pa­čios se­niau­sios jiems garbės ne­da­ran­čios nuo­dėmės.
Ki­ti tuo tar­pu kri­ti­ka­vo pa­čią garbės pi­lie­čio var­do sky­ri­mo tvarką. Šai­py­ta­si, kad jei ar­ti­miau­siu me­tu ši ne­bus pa­ko­re­guo­ta, Plungė grei­tai pa­ti pa­mirš, kiek tu­rin­ti ti­tu­luotųjų – garbės pi­lie­čio var­das esą mėto­mas į kairę ir į de­šinę.
Apie tai ne sykį kalbė­ta ir per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdžius. Vie­nas pirmųjų apie tai drįso pra­bil­ti ko­mi­te­to bei Ta­ry­bos na­rys Aud­rius Mi­siū­nas. Anot jo, būti­na per­žiūrė­ti ne tik Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tus, bet ir kan­di­datū­ras nag­rinė­jan­čios ko­mi­si­jos ga­lias.
Po­li­ti­kas lei­do su­pras­ti, kad iki šiol šis gar­bin­gas ti­tu­las da­li­ja­mas ir pel­ny­tai, ir ne vi­sai. Ne­va Plungė su sa­vo garbės pi­lie­čių gau­sa jau da­bar len­kia net did­žią­sias ša­lies sa­vi­val­dy­bes. Tai kas lau­kia atei­ty­je?
A. Mi­siū­no nuo­mo­ne, mūsų sa­vi­val­dybė­je garbės pi­lie­čių daugė­ja per spar­čiai. Šiuo me­tu sąra­še be­veik trys de­šim­tys dau­giau ar ma­žiau mūsų kraš­tui nu­si­pel­niu­sių as­me­ny­bių.
Kal­bos taip ir li­ko kal­bo­mis
Tarp pa­lai­kan­čiųjų minė­to po­li­ti­ko iš­sa­ky­tas min­tis bu­vo ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis kalbė­jo, esą Plun­gei garbės ne­da­ro ir pa­sta­ra­sis kan­di­datūrų svars­ty­mas. Sa­vi­val­dybės va­do­vas ne kartą yra pa­si­sakęs, kad po­ten­cia­lių garbės pi­lie­čių svars­ty­mas ne­gin­čy­ti­nai pri­va­lo būti vie­šas, su ga­li­my­be prie jo pri­si­jung­ti ini­cia­ty­viems žmonėms.
Nors dis­ku­si­jos ak­ty­viai šiuo klau­si­mu bu­vo ve­da­mos dar pra­ėjusį ru­denį ir lai­ko kažką pa­keis­ti bu­vo dau­giau nei pa­kan­ka­mai, po minė­to po­kal­bio su J. Skur­daus­kie­ne „Že­mai­tis“ su­ži­no­jo, jog kal­bos taip ir li­ko tik kal­bo­mis.
Ko­mi­si­jos siū­ly­mams dėl Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nag­rinė­ti pir­mi­ninkė paaiš­ki­no, jog šiais me­tais pa­raiš­kos dėl garbės pi­lie­čio var­do ir tei­kia­mos, ir bus svars­to­mos va­do­vau­jan­tis anks­tes­ne iki šiol ga­lio­jan­čia tvar­ka. Esą pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je bu­vo su­da­ry­ta dar­bo grupė, ku­ri yra pra­dėju­si svars­ty­ti naujus nuo­sta­tus, ta­čiau jos dar­bas dar nėra baig­tas.
Vėl bėdos su in­for­ma­ci­jos tei­ki­mu
O kiek siū­lymų su­lauk­ta, – tei­ra­vomės J. Skur­daus­kienės. Juk pa­sku­tinė die­na jiems pa­teik­ti – ko­vo pir­mo­ji. Ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė į šį klau­simą at­sa­ky­ti ne­galė­jo nei pra­ėju­sios sa­vaitės pra­džio­je, nei penk­ta­dienį. Abu kar­tus aiš­ki­no, kad kan­di­datūrų lau­kia­ma iki ko­vo pir­mos die­nos, todėl dar ne­va ne­si­domė­ju­si, ar jų jau su­lauk­ta.
Ta­da jos pa­prašė­me pa­si­domė­ti – juk žmonėms įdo­mu tai ži­no­ti. Ta­čiau ir vėl nie­ko ne­pešė­me. Tie­sa, J. Skur­daus­kienė mums pa­si­ūlė kreip­tis į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Pro­to­ko­lo sky­rių. Taip ir pa­darė­me, tik šio sky­riaus dar­buo­to­jai ne­la­bai su­pra­to, kodėl jų to tei­rau­ja­ma­si. Esą to­kią in­for­ma­ciją tu­ri teik­ti minė­to­sios ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė.
Paaiš­kinę, kad būtent ji mus ir „at­siuntė“, pa­ga­liau su­laukė­me pra­šy­tos in­for­ma­ci­jos. Kaip sakė Pro­to­ko­lo sky­riaus spe­cia­listė Mar­ty­na Pie­ku­vienė, penk­ta­die­nį gautas vienintelis siūlymas, nors siū­ly­ti as­me­ny­bes, ku­rios galėtų pa­si­puoš­ti reikš­min­gu įver­ti­ni­mu, ga­li­ma vi­sus me­tus.
Pa­si­da­li­nę in­for­ma­ci­ja, Protokolo skyriaus spe­cia­listai dar kartą nu­si­stebė­jo, kodėl pa­ti ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė ne­ko­men­tuo­ja šios si­tua­ci­jos.
Ta­čiau mūsų, žur­na­listų, tai ne­nus­te­bi­no. Juk ir per­nai sie­kiant gau­ti in­for­ma­ciją, kiek kan­di­datų garbės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti pa­si­ūly­ta, te­ko nuei­ti kry­žiaus ke­lius. Nei minė­to­ji ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė, nei me­ras net ir ke­lis kar­tus to pra­šo­mi ne­si­teikė in­for­muo­ti, nei kiek kan­di­datūrų pa­teik­ta, nei ku­rios jų pa­si­rink­tos net ir ta­da, kai nau­jai iš­rink­ti garbės pi­lie­čiai jau bu­vo vie­šai svei­ki­na­mi vie­na­me iš so­cia­li­nių tinklų.
Ta­da plun­giš­kiai ir pa­si­ju­to vi­siš­kai nu­stum­ti į šalį, nes juk būtent jų pra­šy­ta siū­ly­ti kan­di­da­tus. O kai šie turė­jo paaiškė­ti, Sa­vi­val­dybė at­si­tvėrė ty­los sie­na.