Garbės piliečių sąrašą papildys nusipelniusio mediko pavardė

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Po slap­to svars­ty­mo Plungės garbės pi­lie­čio var­das su­teik­tas iš Alsėd­žių ki­lu­siam gy­dy­to­jui Re­mi­gi­jui Ža­liū­nui
Per­nai „Že­mai­tis“, norėjęs su­ži­no­ti, kas po Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rių slap­to svars­ty­mo pa­pil­dys Plungės garbės pi­lie­čių sąrašą, at­si­mušė it į sieną – nau­jie­ji garbės pi­lie­čiai bu­vo sle­pia­mi po de­vy­niais už­rak­tais. Įvar­din­ti jų nie­kas ne­si­teikė net ta­da, kai iš­rink­tie­ji jau bu­vo ap­ta­rinė­ja­mi ir svei­ki­na­mi vie­šai. Pa­na­šu, kad šios tra­di­ci­jos lai­ko­ma­si ir šiais me­tais. Praė­jusį ket­vir­ta­dienį nau­jai iš­rink­tos Plun­gei nu­si­pel­niu­sios as­me­nybės neiš­davė ne tik Siū­ly­mams dėl Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nag­rinė­ti ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė, bet ir me­ras. Ta­čiau ne­būtu­me žur­na­lis­tai, jei neiš­kas­tu­me rūpi­mos in­for­ma­ci­jos... Tad pra­ne­ša­me, jog, mūsų ži­nio­mis, Plungės garbės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis šie­met pa­si­puoš kar­dio­lo­gas Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas.

Vėl ig­no­ruo­ja­ma teisė ži­no­ti
Ne­vie­šas vie­nin­telės šie­met pa­teik­tos kan­di­datū­ros į reikš­mingą ti­tulą svars­ty­mas vy­ko ket­vir­ta­dienį per Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdį. Iki tol bu­vo ži­no­ma tik tiek, kad ko­mi­siją pa­siekė tik vie­nas siū­ly­mas.
Koks jis, nie­kas ne­skelbė, nors ne sykį kalbė­ta, jog vi­suo­menė tu­ri teisę ži­no­ti, kas pre­ten­duo­ja pa­si­puoš­ti garbės pi­lie­čio var­du, kad lai­ku galėtų iš­reikš­ti sa­vo nuo­monę ar pa­teik­ti svar­bios in­for­ma­ci­jos.
Bet aki­vaiz­du, kad kal­bos ir li­ko tik kal­bo­mis. Ei­linį kartą ne­pai­so­ma pa­sta­ruo­ju me­tu daž­nai kri­ti­kuo­jamų, ta­čiau iki šiol te­be­ga­lio­jan­čių Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos pa­tvir­tintų Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nuo­statų, ku­riuo­se aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad ži­niask­lai­da vi­suo­menę in­for­muo­ja net ir apie pa­teik­tus siū­ly­mus. Ta­čiau vald­žia ir to­liau ig­no­ruo­ja šią vi­suo­menės teisę ži­no­ti, ku­rią pa­ti įtvir­ti­no sa­vo spren­di­mu.
Kaip ten be­būtų, nau­ja­sis garbės pi­lie­tis jau iš­rink­tas. Kaip penk­ta­dienį „Že­mai­čiui“ sakė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, tai pa­da­ry­ta bend­ru Ta­ry­bos na­rių su­ta­ri­mu. Esą žmo­gaus, ku­ris garbės pi­lie­čio re­ga­li­jo­mis pa­si­puoš per iš­kil­mingą Ta­ry­bos po­sėdį va­sarą, nuo­pel­nai ra­jo­nui ir vi­sai Lie­tu­vai abe­jo­nių nie­kam ne­sukėlė.
„Plun­giš­kiai tik­rai džiaug­sis, kad įver­tin­tas bu­vo būtent šis žmo­gus. Jis to var­do dau­giau nei nu­si­pelnęs“, – pa­ti­ki­no Sa­vi­val­dybės va­do­vas.
At­sigręž­ta į nu­si­pel­niusį me­diką
Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos spren­di­mas skel­bia, kad Plungės garbės pi­lie­čio var­das su­tei­kia­mas aka­de­mi­kui, pro­fe­so­riui, ha­bi­li­tuo­tam dak­ta­rui, il­ga­me­čiam ša­lies aukštųjų mo­kyklų rek­to­riui už aukš­to pro­fe­sio­na­lu­mo me­di­ci­nos ir svei­ka­ti­ni­mo ti­riamąją, pe­da­go­ginę bei švietė­jišką veiklą, sa­vo dar­bais ir uni­ka­lia pa­tir­ti­mi gar­si­nan­čią Lie­tuvą pa­sau­lio bio­me­di­ci­nos bend­ruo­menė­je, už nuo­pel­nus Lie­tu­vos me­di­ci­nos moks­lui ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei, nuo­la­tinę pa­galbą Plungės ra­jo­no me­di­kams, vi­suo­me­ninėms or­ga­ni­za­ci­joms ir vi­siems kraš­tie­čiams.
Už šių iš­ties reikš­mingų nuo­pelnų sle­pia­si mūsų kraš­tie­čio R. Ža­liū­no pa­vardė. Iš Alsėd­žių kilęs pro­fe­so­rius va­sarą ofi­cia­liai taps 28-uo­ju Plungės garbės pi­lie­čiu.
Reikš­min­gas įver­ti­ni­mas ne tik įpras­mins sa­vo dar­bui at­si­da­vu­sio gy­dy­to­jo kar­dio­lo­go, aka­de­mi­ko veiklą bei dar­bus, bet ir taps pui­kia do­va­na jo gra­žios as­me­ninės su­kak­ties pro­ga – lie­pos 2 d. R. Ža­liū­nas pa­si­tiks 60-ies metų ju­bi­liejų.
„Plungė – gar­si iš­ki­lių žmo­nių“, – yra pa­sakęs pro­fe­so­rius, ta­da dar ne­įtar­da­mas, kad vieną dieną pa­ts ofi­cia­liai taps vie­nu jų, kad apie jo minė­tus nuo­pel­nus by­los jau ne tik pla­čiai ap­ta­rinė­ja­ma jo veik­la, žmo­nių, ku­riems jis yra pa­dėjęs, at­si­lie­pi­mai, bet ir svar­bus įver­ti­ni­mas – Plungės garbės pi­lie­čio var­das. Mies­to, į kurį, kaip pa­ts yra sakęs, kas­kart be ga­lo ma­lo­nu su­grįžti, nes čia pra­bėgo vai­kystė ir jau­nystė, čia pri­si­mi­ni­mais dvel­kia kiek­vie­nas kam­pe­lis: su drau­gais nu­vaikš­čio­ti ta­kai, išb­rai­dy­ti upe­liai.
„Grįžti į Plungę ma­ne trau­kia emo­ci­jos, ku­rios lie­ja­si per kraš­tus, kai čia ap­si­lan­kau“, – vie­nos vieš­nagės gim­ta­ja­me mies­te me­tu yra pa­sakęs R. Ža­liū­nas.