Gyventojų iniciatyvoms – 100 tūkst. eurų

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Įgy­ven­di­nant gy­ven­tojų ini­cia­ty­vas šie­met Rie­ta­ve įreng­ta disk­gol­fo aikš­telė. Kitą­met sa­vo idė­jas galės siū­ly­ti ir plun­giš­kiai
„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ pa­si­ūly­tu būdu, kaip į sa­vi­val­dy­bių biud­že­to val­dymą įtrauk­ti kuo dau­giau gy­ven­tojų, 2018 m. pir­mo­ji su­si­domė­jo Aly­taus sa­vi­val­dybė. Šie­met prie šios da­ly­vau­ja­mo­jo biud­že­to ini­cia­ty­vos jau pri­si­jungė 22 sa­vi­val­dybės, tarp jų – ir Rie­ta­vo, o nuo kitų metų įsit­rauk­ti ža­da ir Plungė. Tad mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jai jau da­bar ga­li pra­dėti svars­ty­ti, o kitų metų pra­džio­je iš­vydę kvie­timą – teik­ti pa­si­ūly­mus, kaip būtų ga­li­ma pa­ge­rin­ti viešąją inf­rast­ruktūrą. Ge­riau­sioms ir dau­giau­siai pa­lai­ky­mo su­lau­ku­sioms idė­joms įgy­ven­din­ti Plungės sa­vi­val­dybė ža­da skir­ti ne taip ir ma­žai – 100 tūkst. eurų.Lėšos vie­šo­sioms erdvėms

Dau­ge­liui tik­riau­siai dar ne­girdė­ta sąvo­ka – da­ly­vau­ja­ma­sis biud­že­tas – api­brėžia būdą kar­tu su gy­ven­to­jais spręsti viešųjų lėšų pa­nau­do­ji­mo klau­si­mus, kai gy­ven­to­jai pa­tys siū­lo idė­jas Sa­vi­val­dy­bei ir bal­suo­da­mi ren­ka la­biau­siai pa­ti­ku­sias. Ši­to kas­met ima­si vis dau­giau sa­vi­val­dy­bių, tad ir Plungė nu­tarė neat­si­lik­ti bei ženg­ti ko­ja ko­jon su nau­jovė­mis.
Praė­ju­sią sa­vaitę vy­ku­sių Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­tetų po­sėdžių me­tu Fi­nansų ir biud­že­to sky­riaus vedė­ja Dai­va Ma­žei­kienė pa­pa­sa­ko­jo, kaip pas mus ža­da­ma įgy­ven­din­ti da­ly­vau­jamąjį biud­žetą.
Siū­lo­ma, kad idė­jas galės teik­ti as­me­nys nuo 18 metų, dek­la­ravę gy­ve­namąją vietą Plungės ra­jo­ne. Pa­siū­ly­mai turės būti ne­ko­mer­ci­niai, su­si­ję su vie­šo­sios inf­rast­ruktū­ros ge­ri­ni­mu, išs­ky­rus gat­vių, ke­lių ir jų ele­mentų įren­gimą, re­konst­ra­vimą ir re­montą.
Di­desnės apim­ties, iki 60 tūkst. eurų vertės, gy­ven­tojų pa­si­ūly­ti ir at­ranką įveikę pro­jek­tai bus įgy­ven­di­na­mi per dve­jus me­tus, ma­žos apim­ties – iki 20 tūkst. eurų – per vie­ne­rius me­tus. Tie­sa, prie­š tai jie turės įveik­ti du eta­pus. Pir­ma­sis – ad­mi­nist­ra­ci­nis ver­ti­ni­mas, kuo­met Sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tai pa­gal sa­vo ku­ruo­jamą veik­los sritį ver­tins, ar pa­teik­ti vi­si do­ku­men­tai, ar siū­ly­mai ati­tin­ka Sa­vi­val­dybės pla­nus ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, ar juos pa­teikė sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai.
Ant­ras eta­pas – pir­minį ver­ti­nimą įvei­ku­sių idėjų skel­bi­mas Sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je ir kvie­ti­mas bal­suo­ti už jas in­ter­ne­tu ar at­vy­kus į vietą nu­ma­ty­tu ad­re­su.


Ža­lia švie­sa – dau­giau­siai balsų su­rin­ku­sioms idė­joms

Pa­sak D. Ma­žei­kienės, kai­my­ninė Tel­šių sa­vi­val­dybė yra nu­si­ma­čiu­si, kad skel­bia­mos idė­jos tu­ri su­rink­ti bent pusę pro­cen­to to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je siū­lo­ma įgy­ven­din­ti su­ma­nymą, sa­vo gy­ve­namąją vietą dek­la­ra­vu­sių gy­ven­tojų balsų.
To­kia pra­kti­ka siū­ly­ta rem­tis ir Plungė­je, ta­čiau Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas gar­siai sua­be­jo­jo, ar ne­reikėtų šią kar­telę pa­kel­ti aukš­čiau.
Pa­sak jo, pa­si­rin­kus 0,5 pro­c. to­kioj gy­ven­vietėj kaip Stalgė­nai, tu­rin­čioj 200 gy­ven­tojų, už­tektų tik 10-ies žmo­nių balsų. „Jei žmonėms reikės to pro­jek­to, jei jie su­pras, kad čia jiems ga­li būti skir­ti tie pi­ni­gai, jie rink­sis ir bal­suos. O da­bar juo­kin­gai at­ro­do, kad 10 žmo­nių galės nu­spręsti, rei­kia Stalgė­nams to pro­jek­to ar ne.“
Ki­ti ko­mi­te­to na­riai siūlė ne­skubė­ti kel­ti kar­telės, nes jau tu­ri­ma pra­kti­kos su se­niū­nai­čių rin­ki­mais, kai nie­kaip ne­pa­vyks­ta su­kvies­ti žmo­nių iš­si­rink­ti sa­vo at­stovą. Ta­čiau Č. Ker­paus­kas laikė­si sa­vo ir siūlė nu­si­ma­ty­ti mi­ni­ma­lią 5-ių pro­c. balsų ribą.
D. Ma­žei­kienė su­skai­čia­vo, kad to­kiu at­ve­ju už vieną ar kitą pa­si­ūlytą Plungė­je ža­damą įgy­ven­din­ti idėją reikėtų su­rink­ti ma­žiau­siai 1 900 plun­giš­kių balsų. Dar kiek pa­svars­čius, rea­lu tai ar ne, ga­liau­siai nu­tar­ta ne­skubė­ti ap­si­spręsti, nes da­ly­vau­ja­mo­jo biud­že­to tvarką ža­da­ma tvir­tin­ti gruodį. Tad dar yra lai­ko pa­dis­ku­tuo­ti ir su­si­tar­ti.
Fi­nansų ir biud­že­to sky­riaus vedė­ja dar pri­dūrė domė­ju­sis, kiek lėšų ski­ria ki­tos sa­vi­val­dybės to­kioms gy­ven­tojų ini­cia­ty­voms įgy­ven­din­ti. Esą pa­vyzd­žių yra įvai­rių, su­mos svy­ruo­ja nuo 10 iki 300 tūkst. eurų. O Plungės sa­vi­val­dybė ap­si­sprendė ki­tais me­tais tam skir­ti 100 tūkst. eurų.
„Kad tik fan­ta­zi­jos gy­ven­to­jams ne­pritrūktų“, – pa­linkė­jo Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Dai­na Mar­ti­šienė.


Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės pa­tir­tis

Šie­met Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė gy­ven­tojų ini­cia­ty­voms įgy­ven­din­ti iš sa­vo biud­že­to skyrė 10 tūkst. eurų.
Kaip sakė pro­jek­to koor­di­na­torė Dai­va Jackū­nienė, su­lauk­ta de­vy­nių pa­si­ūlymų, ta­čiau še­ši iš jų nea­ti­ti­ko rei­ka­la­vimų ir bu­vo pri­pa­žin­ti ne­tin­ka­mais. Bal­sa­vi­mui ga­liau­siai pa­teik­tos trys gy­ven­tojų ini­cia­ty­vos. Did­žiau­sio pa­lai­ky­mo – 77 balsų – su­laukė disk­gol­fo Rie­ta­vo par­ke idė­ja. Tik 5 bal­sais ma­žiau su­rin­ko pa­si­ūly­mas ta­me pa­čia­me par­ke įreng­ti dau­giau suo­liukų poil­siui, šiukš­liadė­žių. Tre­čio­je vie­to­je li­ko su­ma­ny­mas įreng­ti šunų ved­žio­ji­mo ir dresū­ros aikš­telę – už jį bal­sa­vo 42 as­me­nys.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau įgy­ven­di­no du dau­giau­siai pa­lai­ky­mo su­lau­ku­sius pro­jek­tus – mies­to par­kas pra­turtė­jo suo­liu­kais ir šiukš­liadėžė­mis bei disk­gol­fo aikš­te­le. Be­je, čia jau vy­ko ir pir­mo­sios šio sma­gaus už­siė­mi­mo var­žy­bos.
D. Jackū­nienė sakė, kad iš pra­džių tikė­ta­si di­des­nio gy­ven­tojų ak­ty­vu­mo ir įsit­rau­ki­mo ne tik tei­kiant idė­jas, bet ir bal­suo­jant už jas. Esą vėliau ne vie­nas pri­si­pa­ži­no, kad juos at­grasė pra­šy­mas bal­suo­jant pa­teik­ti sa­vo as­mens duo­me­nis. Pa­sak pro­jek­to koor­di­na­torės, ši­tai bu­vo rei­ka­lin­ga sie­kiant ap­si­draus­ti, jog bal­suotų tik Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai ir tik su­laukę 18-os metų, kaip nu­ma­ty­ta tvar­ko­je.
Vis dėlto pir­ma­sis bly­nas ne­pris­vi­lo ir šis su­ma­ny­mas ne­li­ko ne­pas­tebė­tas. Esą net ir tos idė­jos, ku­rios šie­met ne­praė­jo at­ran­kos, nėra nu­kiš­tos į stal­čių ir jau pa­čios se­niū­ni­jos dis­ku­tuo­ja apie šiuos gy­ven­tojų su­ma­ny­mus, ieš­ko būdų jiems įgy­ven­din­ti.
„Iš pra­džių, kai tik pra­dėjo­me domė­tis, kas yra tas da­ly­vau­ja­ma­sis biud­že­tas, iš­vis bu­vo tam­sus miš­kas. At­lik­tas tarp­tau­ti­nis ty­ri­mas pa­rodė, kad gy­ven­to­jai ap­skri­tai sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja ir su­vo­kia, kaip ga­li pri­si­dėti prie viešųjų fi­nansų val­dy­mo. Iki šiol vy­rau­ja toks žmo­nių po­žiū­ris, kad maž­daug Sa­vi­val­dybė lai da­ro, o mes pa­žiūrė­sim ir kri­ti­kuo­sim. Bet ši nuo­sta­ta pa­ma­žu kei­čia­si, atei­na su­vo­ki­mas, jog ga­li­ma ir rei­kia įsit­rauk­ti“, – pa­brėžė D. Jackū­nienė.