Į eilę surikiavo ir miesto gatves

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Kaip ir bu­vo ga­li­ma nu­ma­ny­ti, nau­jo pir­mu­mo tvar­ka ža­damų re­mon­tuo­ti gat­vių sąra­šo ren­gi­mas neap­siė­jo be ginčų
Bir­že­liui be­si­bai­giant po­sėdžia­vu­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba ga­liau­siai pa­tvir­tin­to ir mies­to 2021–2028 m. prio­ri­te­to tvar­ka ža­damų re­mon­tuo­ti gat­vių sąrašą. Kai­miš­ko­sio­se se­niū­ni­jo­se to­kie sąra­šai bu­vo su­da­ry­ti ir pa­tvir­tin­ti anks­čiau, o štai mies­te šis pro­ce­sas užt­ru­ko, mat kai ku­riems se­niū­nai­čiams ne­pa­ti­ko Sa­vi­val­dybės pa­si­rink­ti kri­te­ri­jai, kuo re­mian­tis tas gat­ves su­ri­kiuo­ti. Ir net pa­ko­re­ga­vus kri­te­ri­jus pa­gal se­niū­nai­čių siū­ly­mus da­lis jų vis tiek li­ko ne­pa­ten­kin­ti. „Ga­lim turė­ti ne vi­sai gerą reak­ciją“, – Ta­rybą įspėjo se­niū­nai­čių pusėn stojęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.Pa­si­ge­do vie­šu­mo

„Že­mai­tis“ jau rašė, kad ra­jo­no kai­miškųjų se­niū­nijų pir­miau­sia ža­damų re­mon­tuo­ti ke­lių ir gat­vių sąra­šas bu­vo pa­tvir­tin­tas dar ge­gužę, o Plungės mies­to se­niū­ni­jai prie sa­vo­jo sąra­šo te­ko pa­varg­ti il­giau, ka­dan­gi se­niū­nai­čiai Sa­vi­val­dy­bei įteikė pra­šymą pa­keis­ti prio­ri­tetų nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus.
Aps­vars­čius šį pra­šymą da­lis kri­te­rijų bu­vo pa­ko­re­guo­ta ir bir­že­lio 23 d. į po­sėdį su­si­rin­ku­siai Ta­ry­bai pa­teik­tas ga­lu­ti­nis mies­to gat­vių sąra­šas, su­ri­kiuo­tas pa­gal tai, ku­rioms jų la­biau­siai rei­kia re­mon­to.
Ap­ta­riant šį sąrašą klau­simų ki­lo me­rui A. Kli­šo­niui. Jis stebė­jo­si, kad šia­me pro­ce­se da­ly­vavę se­niū­nai­čių at­sto­vai ne­ga­vo in­for­ma­ci­jos, kiek balų pa­gal nau­juo­sius kri­te­ri­jus su­rin­ko kiek­vie­na gatvė, nors kreipė­si dėl to tie­sio­giai į se­niū­niją.
„Ko­mi­te­to me­tu bu­vom in­for­muo­ti, kad at­si­žvelg­ta į did­žiąją dalį se­niū­nai­čių pa­si­ūlymų. Tas pro­ce­sas bu­vo il­gas, iš­sa­miai svars­ty­ta. Kas norė­jo, tas ga­vo, o po­li­ti­kuot vi­sa­da ga­li­ma“, – į me­ro pa­stabą su­rea­ga­vo Ta­ry­bos narė Dai­na Mar­ti­šienė.
„Natū­ra­lu, kad gy­ven­to­jai sa­vo gatvę ma­to pir­moj vie­toj, bet jei­gu se­niū­nai­čiai ne­bu­vo su­pa­žin­din­ti su gat­vių ver­ti­ni­mais pa­gal at­ski­rus kri­te­ri­jus, tai nėra ge­rai“, – to­liau neat­ly­žo me­ras ir kvietė dėl to pa­siaiš­kin­ti mies­to se­niūnę Dan­gi­rutę Jur­ku­vienę.
Bet šio­ji po­sėdy­je ne­da­ly­va­vo, tad ir paaiš­kin­ti, kodėl se­niū­nai­čiai ne­ga­vo pra­šy­tos in­for­ma­ci­jos, ne­bu­vo kam. Tie­sa, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pri­minė, jog vi­si klau­si­mai, ku­rie svars­to­mi ko­mi­tetų ir Ta­ry­bos po­sėdžiuo­se, iš anks­to yra skel­bia­mi Sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je, tad no­rin­tie­ji galė­jo su jais su­si­pa­žin­ti. Kar­tu bu­vo pa­teik­tos ir len­telės, kiek balų ku­rios gatvės su­rin­ko, dėl to keis­to­kai skam­ba kal­ti­ni­mai, kad kaž­kas kažką norė­jo nu­slėpti.
Dis­ku­si­jas ra­gi­nu­si baig­ti vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė kalbė­jo, kad ir koks spren­di­mas be­būtų priim­tas, ne­pa­ten­kintų vi­sa­da bus.
Ne­be­dels­ti bei ga­liau­siai pa­tvir­tin­ti minėtąjį sąrašą ra­gi­no ir D. Mar­ti­šienė: „Aš su­tik­čiau sėdėti prie to klau­si­mo ir iki ry­to, jei tik nuo to at­si­rastų dau­giau pi­nigų gatvėms re­mon­tuo­ti. Bet neat­si­ras...“
Ga­liau­siai pa­si­sa­ky­mams iš­se­kus už Sa­vi­val­dybės pa­rengtą 2021–2028 metų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės prio­ri­te­ti­nių vie­tinės reikšmės ke­lių (gat­vių) tvar­ky­mo sąrašą bal­sa­vo 12 Ta­ry­bos na­rių, 1-as bu­vo prie­š ir 6 su­si­laikė.


Prie star­to li­ni­jos – Tel­šių ir Ke­pyk­los gatvės

Apie tai, kaip eilė­je iš­si­ri­kia­vo kai­miškųjų se­niū­nijų ke­liai ir gatvės, „Že­mai­tis“ jau rašė, o da­bar už­mes­ki­me akį, ku­rios mies­to gatvės įga­vo pir­mumą.
Tarp as­fal­tuotų gat­vių dau­giau­siai balų su­rin­ko ir sąra­šo vir­šu­je pui­kuo­ja­si Tel­šių gatvė (da­lis jos jau da­bar re­mon­tuo­ja­ma, tad atei­ty, ga­vus lėšų, bus kib­ta re­mon­tuo­ti ir li­ku­sią jos at­karpą iki ry­ti­nio ap­link­ke­lio), ant­ro­jo­je vie­to­je – V. Ma­čer­nio, tre­čio­jo­je – Vy­tau­to gatvė. Po jos ri­kiuo­ja­si A. Ju­cio, A. Vaiš­vi­los, S. Nėries, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to (iki Žal­ta­kal­nio g.), Laisvės, Da­riaus ir Girė­no (iki Sto­tie g.) bei Bi­rutės (taip pat iki Sto­ties g.) gatvės.
Pir­ma­sis neas­fal­tuotų gat­vių de­šim­tu­kas iš­sidėstė taip: Ke­pyk­los, Pievų, P. Ple­cha­vi­čiaus, Že­maitės, Vėjo, Tur­gaus, Eže­ro, Pu­rienų, Že­maitės skg. ir Kęstai­čių.


Pils­ty­mas iš tuš­čio į kiaurą?

Nors, kaip minė­ta, Plungės mies­to se­niūnė D. Jur­ku­vienė Ta­ry­bos po­sėdy­je ne­da­ly­va­vo ir sa­vo nuo­monės dėl se­niū­nai­čių prie­kaištų neiš­sakė, „Že­mai­tis“ apie tai jos tei­ra­vo­si po­sėdžiui pa­si­bai­gus.
Se­niūnė kalbė­jo sa­vo ini­cia­ty­va pa­va­sarį su­ren­gu­si at­virą se­niū­nai­čių sueigą ir jiems pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dybės pa­reng­tus kri­te­ri­jus, į ku­riuos at­si­žvel­giant ir bus ver­ti­na­mos gatvės.
Esą dar šios suei­gos me­tu su­si­for­ma­vo se­niū­nai­čių nuo­monė šiems kri­te­ri­jams ne­pri­tar­ti ir siū­ly­ti sa­vus. Bu­vo nu­tar­ta vieną se­niū­naitį de­le­guo­ti į šiuos kri­te­ri­jus ren­gu­sią dar­bo grupę, kad jis at­sto­vautų li­ku­siems se­niū­nai­čiams ir pri­sta­tytų jų siū­ly­mus.
D. Jur­ku­vienė minė­jo pa­ti bu­vu­si minė­tos dar­bo grupės na­re ir da­ly­va­vu­si svars­tant se­niū­nai­čių siū­ly­tus pa­kei­ti­mus. Esą be­veik vi­siems jiems bu­vo pri­tar­ta, išs­ky­rus vieną – skir­ti pa­pil­do­mai balų toms gatvėms, ku­rios ky­la į įkalnę. Neva buvo įžvelgta, kad šis siū­ly­mas pri­temp­tas prie vie­nos konk­re­čios, vie­no se­niū­nai­čio at­sto­vau­ja­mos gatvės, be to, to­kių gat­vių mies­te – vos vie­na ki­ta, tad bu­vo nu­tar­ta šio kri­te­ri­jaus ne­įtrauk­ti.
„O vi­siems ki­tiems pa­si­ūly­tiems kri­te­ri­jams bu­vo pri­tar­ta, tad ga­liu drąsiai pa­sa­ky­ti, kad se­niū­nai­čių ins­ti­tu­tas šiuo at­ve­ju pil­nai rea­li­za­vo sa­vo ga­lias. Ir prie­kaiš­tai, kad kaž­kas į kažką neat­siž­velgė – vien tik pils­ty­mas iš tuš­čio į kiaurą“, – kons­ta­ta­vo se­niūnė.
Pak­laus­ta, kaip ji ap­skri­tai ver­ti­na naująjį mies­to gat­vių re­mon­to prio­ri­te­to tvar­ka sąrašą, D. Jur­ku­vienė sakė ma­tan­ti ja­me dau­giau de­mok­ra­ti­jos ir tei­sybės nei anks­tes­nia­me, ga­lio­ju­sia­me iki pra­ėju­sių metų pa­bai­gos, į kurį net ne vi­sos gatvės bu­vo įtrauk­tos. „Apie kokį so­cia­linį tei­sin­gumą ta­da bu­vo ga­li­ma kalbė­ti?“ – re­to­riš­kai klausė se­niūnė.